Advertisement

Water Resources

, Volume 46, Issue 6, pp 944–951 | Cite as

Microelements Speciations in Bottom Sediments of Udomlya and Pes’vo Lakes

 • O. A. LipatnikovaEmail author
 • I. L. Grigor’evaEmail author
 • T. V. Shestakova
HYDROCHEMISTRY, HYDROBIOLOGY: ENVIRONMENTAL ASPECTS
 • 12 Downloads

Abstract

Microelements in bottom sediments may enter different compounds; however, of greatest interest are their mobile forms as the most bioavailable. The microelements speciation in the pore water and solid phase of bottom sediments were studied in the cooling reservoir of the Kalinin NPP (lakes Udomlya and Pes’vo).

Keywords:

bottom sediments microelements sequential extractions thermodynamic calculations cooling reservoirs of the Kalinin NPP 

Notes

FUNDING

This study was supported by the Russian Foundation for Basic Research, project no. 16-35-00594.

REFERENCES

 1. 1.
  Abakumov, V.A., Akhmet’eva, N.P., Brekhovskikh, V.F., Vishnevskaya, G.N., Volkova, E.V., Gashkina, N.A., Grigor’eva, I.L., Kazmiruk, V.D., Kazmiruk, T.N., Kirpichnikova, N.V., Kocharyan, A.G., Kremenetskaya, E.R., Obridko, S.L., Perekal’skii, V.M., Safronova, K.I., Fedorova, L.P., and Shtriter, E.A., Ivan’kovskoe vodokhranilishche. Sovremennoe sostoyanie i problemy okhrany (The Ivankovo Reservoir: The Current State and Protection Problems), Moscow: Nauka, 2000.Google Scholar
 2. 2.
  Alekin, O.A., Osnovy gidrokhimii (Fundamentals of Hydrochemistry), Leningrad: Gidrometeoizdat, 1970.Google Scholar
 3. 3.
  Gapeeva, M.V., Zakonnov, V.V., and Gapeev, A.A., Localization and distribution of heavy metals in bed-load deposits of the Upper Volga reservoirs, Water Resour., 1997, vol. 24, no. 2, pp. 153–159.Google Scholar
 4. 4.
  Geografiya Udomel’skogo raiona: Monografiya (Geography of the Udomlya Region: A Monograph), Vinogradov, B.K., Ed., Tver, 1999.Google Scholar
 5. 5.
  GN 2.1.5.1315-03 Predel’no dopustimye kontsentratsii (PDK) khimicheskikh veshchestv v vode vodnykh ob’’ektov khozyaistvenno-pit’evogo i kul’turno-bytovogo vodopol’zovaniya (s izmeneniyami na 16 sentyabrya 2013 g.) (Maximal Allowable Concentrations (MAC) of Chemicals in Water of Water Bodies Used for Domestic and Recreational Purposes (With Amendments as of September 16, 2013).Google Scholar
 6. 6.
  Grigor’eva, I.L., Komissarov, A.B., Lantsova, I.V., Lipatnikova, O.A., and Seryakov, S.A., Assessing the Current State of Water Quality in the Cooling Reservoirs of the Kalinin HPP, Prom. Grazhd. Str., 2014, no. 2, pp. 66–69.Google Scholar
 7. 7.
  Gruntovedenie (Soil Science), Trofimov, V.T., Ed., Moscow: Mosk. Gos. Univ., 2005.Google Scholar
 8. 8.
  Kiryukhin, V.K. and Shvets, V.M., Opredelenie organicheskikh veshchestv v podzemnykh vodakh (Determination of Organic Matter in Groundwater), Moscow: Nedra, 1976.Google Scholar
 9. 9.
  Linnik, P.N. and Nabivanets, B.I., Formy migratsii metallov v presnykh poverkhnostnykh vodakh (Metal Migration Forms in Fresh Surface Water), Leningrad: Gidrometeoizdat, 1986.Google Scholar
 10. 10.
  Lipatnikova, O.A. and Grichuk, D.V., Thermodynamic modeling of heavy metal occurrence forms in bottom sediments: case studies for the Ivan’kovo Reservoir, Vestn. Mosk. Univ., Ser. 4, Geology, 2011, no. 2, pp. 51–59.Google Scholar
 11. 11.
  Metody geokhimicheskogo modelirovaniya i prognozirovaniya v gidrogeologii (Methods of Geochemical Modeling and Forecasting in Hydrogeology), Krainov, S.R., Ed., Moscow: Nedra, 1988.Google Scholar
 12. 12.
  Tikhomirov, O.A. and Tikhomirova, L.K., Monotoring the environmental state of bottom sediments in a cooling reservoir of the Kalinin NPP, Vest. Tver Gos. Univ., Ser. Geograf. Geoekol., 2007, no. 3, pp. 33–42.Google Scholar
 13. 13.
  Shvarov, Yu.V., HCh: New potentialities for the thermodynamic simulation of geochemical systems offered by Windows, Geochem. Int., 2008, no. 8, pp. 898–903.Google Scholar
 14. 14.
  Tessier, A., Campbell, P.G.C., and Bisson, M., Sequential extraction procedure for the speciation of particulate trace, Anal. Chem., 1979, no. 7, pp. 844–851.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Moscow State UniversityMoscowRussia
 2. 2.Water Problems Institute, Russian Academy of SciencesMoscowRussia

Personalised recommendations