Advertisement

In memory of Evgenii Frolovich Mishchenko

 • Yu. S. Osipov
 • V. V. Kozlov
 • L. D. Faddeev
 • D. V. Anosov
 • V. S. Vladimirov
 • R. V. Gamkrelidze
 • A. A. Gonchar
 • N. N. Krasovskii
 • A. V. Kryazhimskii
 • A. B. Kurzhanski
 • S. P. Novikov
 • S. M. Aseev
 • A. B. Zhizhchenko
 • D. V. Treschev
 • A. A. Agrachev
 • E. A. Volkov
 • N. L. Grigorenko
 • A. A. Davydov
 • M. I. Zelikin
 • A. Yu. Kolesov
 • A. A. Mal’tsev
 • M. S. Nikol’skii
 • N. Kh. Rozov
 • A. G. Sergeev
 • K. O. Besov
 • S. P. Konovalov
Article

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2010

Authors and Affiliations

 • Yu. S. Osipov
 • V. V. Kozlov
 • L. D. Faddeev
 • D. V. Anosov
 • V. S. Vladimirov
 • R. V. Gamkrelidze
 • A. A. Gonchar
 • N. N. Krasovskii
 • A. V. Kryazhimskii
 • A. B. Kurzhanski
 • S. P. Novikov
 • S. M. Aseev
 • A. B. Zhizhchenko
 • D. V. Treschev
 • A. A. Agrachev
 • E. A. Volkov
 • N. L. Grigorenko
 • A. A. Davydov
 • M. I. Zelikin
 • A. Yu. Kolesov
 • A. A. Mal’tsev
 • M. S. Nikol’skii
 • N. Kh. Rozov
 • A. G. Sergeev
 • K. O. Besov
 • S. P. Konovalov

There are no affiliations available

Personalised recommendations