Advertisement

Journal of Ichthyology

, Volume 54, Issue 7, pp 489–491 | Cite as

On feeding of Amur sturgeon Acipenser schrenckii in the estuary part of the Amur River

 • V. Yu. KolobovEmail author
 • V. N. Koshelev
Brief Communications
 • 45 Downloads

Keywords

Amur sturgeon Acipenser schrenckii Amur estuary feeding 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Dulenina, P.A. and Dulenin, A.A., Substantuation of withdrawal of Japanese corbiscule (Corbicula japonica Prime, 1864) from the Red Data Book of Khabarovsk krai, Izv. Tikhook. Inst. Rybn. Khoz. Okeanogr., 2011, vol. 165, pp. 65–73.Google Scholar
 2. Kolobov, V.Yu., Koshelev, V.N., and Evteshina, T.V., Feeding of Amur sturgeon Acipenser schrenckii Brandt 1869 in the lower reaches of Amur and Amur lagoon, Amur. Zool. Zh., 2009, vol. 1, no. 2, pp. 77–82.Google Scholar
 3. Konstantinov, A.S., Chironomids of the Amur River basin and their role in the feeding of Amur fish, in Tr. Amurskoi ikhtiologicheskoi ekspeditsii 1945–1949 gg. (Trans. of Amur Ichthyological Expedition 1945–1949), Moscow: Mosk. O-vo Ispyt. Prirod., 1950, vol. 1, pp. 147–286.Google Scholar
 4. Metodicheskoe posobie po izucheniyu pitaniya i pishchevykh otnoshenii ryb v estestvennykh usloviyakh (Methodical Aid on the Study of Feeding and Food Relationships of Fish in Nature), Moscow: Nauka, 1974.Google Scholar
 5. Nemchenko, A.Yu., Pattern of feeding of Amur sturgeon Acipenser schrenckii Brandt in the lower reaches of Amur in the summer-autumn period, in Metodicheskie i prikladnye aspekty rybokhozyaistvennykh issledovanii na Dal’nem Vostoke (Methodical and Applied Aspects of Fish Cultural Studies in the Far East), Khabarovsk: Khabarov. Knizhn. Izd., 2003, pp. 68–72.Google Scholar
 6. Ruban, G.I., Sibirskii osetr Acipenser baerii Brandt (struktura vida i ekologiya) (Siberian Sturgeon Acipenser baerii Brandt (Species Structure and Ecology), Moscow: Geos, 1999.Google Scholar
 7. Schoener, T.W., Non-synchronous spatial overlap of lizards in patchy habitats, Ecology, 1970, vol. 51, no. 3, pp. 408–418.CrossRefGoogle Scholar
 8. Shorygin, A.A., Pitanie i pishchevye vzaimootnosheniya ryb Kaspiiskogo morya (Feeding and Food Relationships of Fish of the Caspian Sea), Moscow: Pishchepromizdat, 1952.Google Scholar
 9. Sokolov, L.I., Feeding of Siberian sturgeon Acipenser baerii Brandt in the Lena River, Vopr. Ikhtiol., 1966, vol. 6, no. 3, pp. 550–560.Google Scholar
 10. Soldatov, V.K., Study of Amur Acipenserid fish, in Materialy k poznaniyu russkogo rybolovstva (Materials for Learning Fishery, St. Petersburg: Izd. Kirshbauma, 1915, vol. 3, no. 12.Google Scholar
 11. Sostoyanie promyslovykh resursov. Prognoz obshchego vylova gidrobiontov po Dal’nevostochnomu rybokhozyaistvennomu basseinu na 2011 g. (State of Commercial Resources. Prediction of Total Catch of Hydrobionts in the Far Eastern Fish Cultural Basin for 2011), Vladivostok: TINRO-Tsentr, 2010.Google Scholar
 12. Stroganov, N.S., Ekologicheskaya fiziologiya ryb (Ecological Physiology of Fishes), Moscow: Mosk. Gos. Univ., 1962, vol. 1.Google Scholar
 13. Svirskii, V.G., Amur sturgeon and kaluga (systematics, biology, perspectives of reproduction), Extended Abstract of Cand. Sci. (Biol.) Dissertation, Vladivostok: Tikhookean. Nauchno-Issled. Inst. Rybn. Khoz. Okeanogr., 1967.Google Scholar
 14. Yukhimenko, S.S., Feeding of Amur sturgeon and kaluga in the lower reaches of Amur, Vopr. Ikhtiol., 1963, vol. 3, no. 2, pp. 311–318.Google Scholar
 15. Zatravkin, M.N. and Bogatov, V.V., Krupnye dvustvorchatye mollyuski presnykh i solonovatykh vod Dal’nego Vostoka SSSR (Large Bivalves of Fresh and Brackish Waters of Far East of the USSR), Vladivostok: Dal’nevost. Otd., Akad. Nauk SSSR, 1987.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2014

Authors and Affiliations

 1. 1.Khabarovsk BranchPacific Research Fisheries CenterKhabarovskRussia

Personalised recommendations