Advertisement

Paleontological Journal

, Volume 52, Issue 14, pp 1732–1740 | Cite as

Formation of the Diversity of the Brachiopod Order Spiriferida at the Devonian–Carboniferous Boundary

 • G. A. AfanasjevaEmail author
Article

Abstract

The diversity of the brachiopod order Spiriferida at the Devonian–Carboniferous boundary possibly formed due to the changes in the sedimentation that took place during this period and influenced the composition and hardness of the seafloor substrates and bottom-water hydrodynamics in the marine basins. These characteristics are considered among the main factors, both stimulating and restricting, that determined the composition and ethological trophic type of the main spiriferide taxa at this stage.

Keywords:

composition and hardness of seafloor substrate hydrodynamic ecological types of Brachiopoda Devonian Carboniferous Cyrtospiriferoidea Spiriferoidea 

Notes

REFERENCES

 1. 1.
  Afanasjeva, G.A., Allometry of fossil brachiopods, in Morfogenez v individual’nom i istoricheskom razvitii: geterokhronii, geterotopii, i allometriya (Morphogenesis in Individual and Historical Development: Heterochronies, Heterotopies, and Allometry), Rozhnov, S.V., Ed., Geo-Biologichestie sistemy v proshlom, Moscow: Paleontol. Inst. Ross. Akad. Nauk, 2014, pp. 154–163.Google Scholar
 2. 2.
  Afanasjeva, G.A. and Nevesskaja, L.A., Analysis of the reasons of various consequences of crisis situations, using articulate brachiopods and bivalves as an example, in Ekologicheskie perestroiki i evolyutsiya biosfery (Ecosystem Reorganizations and Evolution of the Biosphere), Moscow: Nedra, 1994, vol. 1, pp. 101–108.Google Scholar
 3. 3.
  Belskaya, T.N., Pozdnedevonskoe more Kuznetskoi kotloviny, istoriya ego razvitiya, naselenie i osadki (A Late Devonian Sea of the Kuznetsk Trough: Developmental History, Biota, and Sediments), Tr. Paleontol. Inst. SSSR Akad. Nauk SSSR, vol. 82, Moscow: Nauka, 1960.Google Scholar
 4. 4.
  Besnossova, G.A., Nizhnekamennougol’nye brakhiopody Kuznetskogo basseina (semeistva Cyrtospiriferidae i Spiriferidae) (Lower Carboniferous Brachiopods of the Kuznetz Basin: Families Cyrtospiriferidae and Spiriferidae), Tr. Paleontol. Inst. Akad. Nauk SSSR, vol. 75, Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1959.Google Scholar
 5. 5.
  Boucot, A., Evolution and Extinction Rate Controls, Amsterdam: Elsevier, 1975.Google Scholar
 6. 6.
  Boucot, A., Evolyutsiya i tempy vymiraniya (Evolution and Extinction Rate Controls), Nauki o Zemle, vol. 75, Moscow: Mir, 1979.Google Scholar
 7. 7.
  Campbell, K.S.W., A Lower Carboniferous brachiopod—coral fauna from New South Wales, J. Paleontol., 1957, vol. 31, no. 1, pp. 34–98.Google Scholar
 8. 8.
  Campbell, K.S.W., Marine fossils from the Carboniferous glacial rocks of New South Wales, J. Paleontol., 1962, vol. 36, no. 1, pp. 38–52.Google Scholar
 9. 9.
  Cooper, G.A., Unusual Devonian brachiopods, J. Paleontol., 1954, vol. 28, no. 3, pp. 325–332.Google Scholar
 10. 10.
  Gratsianova, R.T., Brachiopod habitat levels in relation to the basin bottom, in Sreda i zhizn’ v geologicheskom proshlom: paleolandshafty morei i kontinentov (Environment and Life in the Geological Past: Paleolandscapes of Seas and Continents), Betekhtina, O.A. and Zhuravleva, I.T., Eds., Tr. Inst. Geol. Geofiz. Sib. Otd. Akad. Nauk SSSR, vol. 686, Novosibirsk: Nauka, 1987, pp. 41–58.Google Scholar
 11. 11.
  Hecker, R.Th., Yavleniya prirastaniya i prikrepleniya sredi verkhnedevonskoi fauny i flory glavnogo polya (Adherence and Attachment Phenomena among Upper Devonian Fauna and Flora of the Main Field), Tr. Paleozool. Inst. Akad. Nauk SSSR, vol. 4, Moscow–Leningrad: Akad. Nauk SSSR, 1933, pp. 159–280.Google Scholar
 12. 12.
  Hecker, R.Th., Iskopaemaya fatsiya gladkogo kamennogo morskogo dna (k voprosu o tipakh kamennogo morskogo dna) (The Fossil Facies of the Flat Hard Sea Bottom: A Contribution to the Types of Hard Sea Bottom), Tr. Inst. Geol. EstSSR; vol. 5, Tallinn; Akad. Nauk EstSSR, 1960, pp. 199–228.Google Scholar
 13. 13.
  Hecker, R.Th., Tafonomicheskie i ekologicheskie osobennosti fauny i flory Glavnogo devonskogo polya (Taphonomic and Ecological Features of the Fauna and Flora of the Main Devonian Field), Tr. Paleontol. Inst. SSSR, vol. 190, Moscow: Nauka, 1983.Google Scholar
 14. 14.
  Ivanova, E.A., Usloviya sushchestvovaniya, obraz zhizni i istoricheskoe razvitie nekotorykh brakhiopod srednego i verkhnego karbona Podmoskovnoi kotloviny (Ecology, Life Habits, and Developmental History of Some Brachiopoda from the Middle and Upper Carboniferous of the Moscow Syncline), Obruchev, D.V., Ed., Tr. Paleontol. Inst. Akad. Nauk SSSR, vol. 21, Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1949.Google Scholar
 15. 15.
  Ivanova, E.A., Razvitie fauny sredne- i verkhnekamennougol’nogo morya zapadnoi chasti Moskovskoi sineklizy v svyazi s yego istoriei. Kniga 3. Razvitie fauny v svyazi s usloviyami sushchestvovaniya (The Development of Fauna in the Middle–Upper Carboniferous Sea in the Western Part of the Moscow Syneclise in the Context of the History of the Sea, Book 3: The Development of Fauna in the Light of the Environmental Conditions), Hecker, R.Th., Ed., Tr. Paleontol. Inst. Akad. Nauk SSSR, vol. 69, Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1958.Google Scholar
 16. 16.
  Ivanova, E.A., Ekologiya i razvitie brakhiopod silura i devona Kuznetskogo, Minusinskogo i Tuvinskogo basseinov (Ecology and Development of Silurian and Devonian Brachiopods from the Kuznetsk, Minusinsk, and Tuva Basins), Hecker, R.Th., Ed., Tr. Paleontol. Inst. Akad. Nauk SSSR, vol. 88, Moscow: Nauka. 1962.Google Scholar
 17. 17.
  Maksimova, S.V., Paleogeography and confinement of fauna to facies and zones of the water body, in Brakhiopody i paleogeografiya karbona Kuznetskoi kotloviny (Carboniferous Brachiopods and Paleogeography of the Kuznetsk Basin), Sarytcheva, T.G., Ed., Tr. Paleontol. Inst. Akad. Nauk SSSR, vol. 95, Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1963, pp. 44–60.Google Scholar
 18. 18.
  Maksimova, S.V., On the bathymetric distribution of marine benthos, in Sreda i zhizn’ v geologicheskom proshlom: Voprosy ekostratigrafii (Environment and Life in the Geological Past: Problems of Ecostratigraphy), Betekhtina, O.A. and Zhuravleva, I.T., Eds., Tr. Inst. Geol. Geofiz. Sib. Otd. Akad. Nauk SSSR, vol. 431, Novosibirsk: Nauka, 1979, pp. 103–116.Google Scholar
 19. 19.
  Maksimova, S.V., Ocherki po prikladnoi paleoekologii (Essays on Applied Palaeoecology), Moscow: Nauka, 1984.Google Scholar
 20. 20.
  Nalivkin, D.V., Area in spiriferids, Paleontol. Zh., 1976, no. 1, pp. 74–79.Google Scholar
 21. 21.
  Nalivkin, D.V., Brakhiopody turneiskogo yarusa Urala (Brachiopods of the Tournaisian Stage of the Urals), Leningrad: Nauka, 1979.Google Scholar
 22. 22.
  Neiman, A.A., Zezina, O.N., and Semenov, V.N., Benthic fauna of the shelf and continental slope, in Okeanologiya: Biologiya okeana (Oceanology: Biology of the Ocean), vol. 1: Biologicheskaya struktura okeana (Biological Structure of the Ocean), Vinogradov, M.E., Ed., Moscow: Nauka, 1977, pp. 269–281.Google Scholar
 23. 23.
  Nevesskaja, L.A., Principles of ecological classification of modern benthos and the possibility of their application for the interpretation of fossil communities, in Materialy Shkoly “Sovremennoe sostoyanie i osnovnye napravleniya izucheniya brakhiopod” (Proceedings of the School “The Current State and the Main Directions of the Study of Brachiopods”), Moscow: VINITI, 1981, vol. 2, pp. 40–65.Google Scholar
 24. 24.
  Nevesskaja, L.A., Dynamics of the systematic and ethological-trophic composition of benthic communities during the Paleozoic, in Ekosistemnye perestroiki i evolyutsiya biosfery. Vypusk 1 (Ecosystem Restructures and the Evolution of Biosphere. Issue 1), Rozanov, A.Yu. and Semikhatov, M.A., Eds., Moscow: Nedra, 1994, pp. 94–101.Google Scholar
 25. 25.
  Nevesskaja, L.A., Etapy razvitiya bentosa fanerozoiskikh morei. Paleozoi (Stages of Benthos Evolution in Phanerozoic Seas: Paleozoic), Rozanov, A.Yu., Ed., Tr. Paleontol. Inst. Ross. Akad. Nauk, vol. 270, Moscow: Nauka, 1998.Google Scholar
 26. 26.
  Nevesskaja, L.A., Etapy razvitiya bentosa fanerozoiskikh morei. Mezozoi. Kainozoi (Stages of Benthos Evolution in Phanerozoic Seas: Mesozoic and Cenozoic), Rozanov, A.Yu., Ed., Tr. Paleontol. Inst. Ross. Akad. Nauk, vol. 274, Moscow: Nauka, 1999.Google Scholar
 27. 27.
  Nevesskii, E.N., Soils: Paleoecological analysis as the main method of reconstruction of the bionomy of the oceans and seas of the past, in Nevesskaja, L.A., Etapy razvitiya bentosa fanerozoiskikh morei. Paleozoi (Stages of Benthos Evolution in Phanerozoic Seas: Paleozoic), Rozanov, A.Yu., Ed., Tr. Paleontol. Inst. Ross. Akad. Nauk, vol. 270, Moscow: Nauka, 1998a, pp. 79–88.Google Scholar
 28. 28.
  Nevesskii, E.N., The nature of sedimentation: Devonian, in Nevesskaja, L.A., Etapy razvitiya bentosa fanerozoiskikh morei. Paleozoi (Stages of Benthos Evolution in Phanerozoic Seas: Paleozoic), Rozanov, A.Yu., Ed., Tr. Paleontol. Inst. Ross. Akad. Nauk, vol. 270, Moscow: Nauka, 1998b, pp. 268–270.Google Scholar
 29. 29.
  Nevesskii, E.N., The nature of sedimentation: Carboniferous, in Nevesskaja, L.A., Etapy razvitiya bentosa fanerozoiskikh morei. Paleozoi (Stages of Benthos Evolution in Phanerozoic Seas: Paleozoic), Rozanov, A.Yu., Ed., Tr. Paleontol. Inst. Ross. Akad. Nauk, vol. 270, Moscow: Nauka, 1998c, pp. 351–353.Google Scholar
 30. 30.
  Nevesskii, E.N., Sedimentation, in Nevesskaja, L.A., Etapy razvitiya bentosa fanerozoiskikh morei. Mezozoi. Kainozoi (Stages of Benthos Evolution in Phanerozoic Seas: Mesozoic and Cenozoic), Rozanov, A.Yu., Ed., Tr. Paleontol. Inst. Ross. Akad. Nauk, vol. 274, Moscow: Nauka, 1999, pp. 347–349.Google Scholar
 31. 31.
  Osipova, A.I., Belskaya, T.N., and Hecker, R.Th., Study of the ecology and development of the main groups of benthos in the Carboniferous seas of the Russian Platform, Problemy ekologii fauny i flory drevnikh basseinov: K I Mezhdunarodnomu kogressu po paleoekologii 1983 g. (Problems of the Ecology of Fauna and Flora in Ancient Water Bodies: A Contribution to the I International Congress on Palaeoecology, 1983), Nevesskaja, L.A., Ed., Tr. Paleontol. Inst. Akad. Nauk. SSSR, vol. 194, Moscow: Nauka, 1983, pp. 98–119.Google Scholar
 32. 32.
  Palmer, T.J., Cambrian to Cretaceous changes in hardground communities, Lethaia, 1982, vol. 15, no. 4, pp. 309–323.CrossRefGoogle Scholar
 33. 33.
  Rudwick, M.J.S., Living and Fossil Brachiopods, London: Hutchinson, 1970.Google Scholar
 34. 34.
  Sarytcheva, T.G. and Sokolskaja, A.N., Opredelitel’ paleozoiskikh brakhiopod Podmoskovnoi kotloviny (A Key to the Paleozoic Brachiopods of the Moscow Basin), Orlov, Yu.A., Ed., Tr. Paleontol. Inst. Akad. Nauk. SSSR, vol. 36, Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1952.Google Scholar
 35. 35.
  Sarytcheva, T.G., Sokolskaja, A.N., Maksimova, S.V., and Besnossova, G.A., Facies zonality of brachiopods in the Carboniferous seas of the Kuznetsk Depression, Paleontol. Zh., 1962, no. 4, pp. 58–64.Google Scholar
 36. 36.
  Sokolova, M.N., Adaptation of the deep sea animals to the utilization of the bottom organic matter, Okeanologiya: Biologiya okeana (Oceanology: Biology of the Ocean), vol 1: Biologicheskaya struktura okeana (Biological Structure of the Ocean), Vinogradov, M.E., Ed., Moscow: Nauka, 1977, pp. 53–57.Google Scholar
 37. 37.
  Thayer, Ch.W., Sediment-mediated biological disturbance and the evolution of marine benthos, in Biotic Interaction in Recent and Fossil Benthic Communities. Chapter 11, Tevesz, M.J.S. and McCall, P.M., Eds., New York: Plenum, 1983, pp. 479–625.Google Scholar
 38. 38.
  Walker, K.R. and Bambach, R.K., Feeding by benthic invertebrates: classification and terminology for paleoecological analysis, Lethaia, 1974, vol. 7, no. 1, pp. 67–78.CrossRefGoogle Scholar
 39. 39.
  Zezina, O.N., Ekologiya i rasprostranenie sovremennykh brakhiopod (Ecology and Distribution of Extant Brachiopods), Moscow: Nauka, 1976.Google Scholar
 40. 40.
  Zezina, O.N., Sovremennye brakhiopody i problemy batial’noi zony okeana (Recent Brachiopods and Problems of the Bathyal Zone of the Ocean), Kuznetsov, A.P., Ed., Moscow: Nauka, 1985.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Borissiak Paleontological Institute, Russian Academy of SciencesMoscowRussia

Personalised recommendations