Advertisement

Journal of Structural Chemistry

, Volume 59, Issue 3, pp 673–675 | Cite as

Osmium Dimethyl Sulfoxide Complexes. Crystal Structure of the Complex [H(DMSO)2][OsIIIBr4(DMSO)2]

 • O. V. Rudnitskaya
 • E. K. Kultyshkina
 • E. V. Dobrokhotova
 • I. V. Ananyev
Article
 • 8 Downloads

Abstract

X-ray diffraction is used to study complex [H(DMSO)2][OsBr4(DMSO)2] (1). The compound crystallizes in the triclinic crystal system, space group Pī, unit cell parameters are as follows: a = 8.5942(3) Å, b = 8.7621(3) Å, c = 16.0193(6) Å, V = 1072.25(7) Å3, α = 76.3740(10)°, β = 75.6060(10)°, γ = 68.3790(10)°, Z = 2, R = 0.0270.

Keywords

osmium dimethyl sulfoxide osmium halo complexes osmium dimethyl sulfoxide complexes X-ray diffraction analysis 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  O. V. Rudnitskaya, E. K. Kultyshkina, E. V. Dobrokhotova, M. V. Ovcharov, N. N. Efimov, E. A. Ugolkova, and V. V. Minin. Russ. J. Inorg. Chem., 2014, 59(7),678.CrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  G. M. Sheldrick. Acta Crystallogr., 2015, C71,3.Google Scholar
 3. 3.
  B. Cebrin-Losantos, A. A. Krokhin, I. N. Stepanenko, et al. Inorg. Chem., 2007, 46(12), 5023.CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  I. V. Ananyev, I. S. Bushmarinov, I. E. Ushakov, A. I. Aitkulova, and K. A. Lyssenko. RSC Adv., 2015, 5, 97495.CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  I. V. Ananyev, S. E. Nefedov, and K. A. Lyssenko. Eur. J. Inorg. Chem., 2013, 2736.Google Scholar
 6. 6.
  I. V. Ananyev, Yu. V. Nelyubina, A. A. Korlyukov, P. Yu. Barzilovich, M. Yu. Antipin, S. M. Aldoshin, and K. A. Lyssenko. Russ. Chem. Bull., 2011, 60, 2161.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2018

Authors and Affiliations

 • O. V. Rudnitskaya
  • 1
 • E. K. Kultyshkina
  • 1
 • E. V. Dobrokhotova
  • 1
 • I. V. Ananyev
  • 2
 1. 1.Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University)MoscowRussia
 2. 2.Nesmeyanov Institute of Organoelement CompoundsRussian Academy of SciencesMoscowRussia

Personalised recommendations