Advertisement

Doklady Chemistry

, Volume 420, Issue 1, pp 125–128 | Cite as

Heavy-metal distribution in various types of soil aggregates

 • G. N. Fedotov
 • G. G. Omel’yanyuk
 • O. N. Bystrova
 • E. A. Martynkina
 • V. V. Gulevskaya
 • M. V. Nikulina
Chemistry

Keywords

Heavy Metal Soil Aggregate Gray Forest Soil DOKLADY Chemistry Ammonium Acetate Buffer 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Chernykh, N.A. and Ovcharenko, M.M., Tyazhelye metally i radionuklidy v biogeotsenozakh (Heavy Metals and Radionuclides in Biogeocenosis), Moscow: Agrokonsalt, 2002.Google Scholar
 2. 2.
  Obukhov, A.I., Bab’eva, I.P., Grin’, A.V., et al., in Tyazhelye metally v okruzhayushchei srede (Heavy Metals in the Environment), Moscow: Mosk. Gos. Univ., 1980, pp. 20–28.Google Scholar
 3. 3.
  Vodyanitskii, Yu.N., Izuchenie tyazhelykh metallov v pochvakh (Study of Heavy Metals in Soils), Moscow: GNU Pochv. Inst. im. V.V. Dokuchaeva, 2005.Google Scholar
 4. 4.
  Minkina, T.M., Nazarenko, O.G., and Mandzhieva, S.S., Sbornik materialov “Sovremennye problemy zagryazneniya pochv”. II Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya (Proceedings of II International Conference “Modern Problems of Soil Contamination), Moscow: Mosk. Gos. Univ., 2007, pp. 163–167.Google Scholar
 5. 5.
  Dmitrakov, L.M., Dmitrakova, L.K., and Pinskii, D.L., Sbornik materialov “Sovremennye problemy zagryazneniya pochv”. II Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya (Proceedings of II International Conference “Modern Problems of Soil Contamination), Moscow: Mosk. Gos. Univ., 2007, pp. 83–87.Google Scholar
 6. 6.
  Koptsik, G.N., Lukina, N.V., and Smirnova, I.E., Pochvovedenie, 2007, no. 2, pp. 223–234.Google Scholar
 7. 7.
  Il’in, V.B., Pochvovedenie, 2007, no. 9, pp. 1112–1119.Google Scholar
 8. 8.
  Voronin, A.D., Osnovy fiziki pochv (Foundations of Soil Physics), Moscow: Mosk. Gos. Univ., 1986.Google Scholar
 9. 9.
  Fedotov, G.N., Tret’yakov, Yu.D., Putlyaev, V.I., et al., Dokl. Chem., 2005, vol. 403, part 1, pp. 129–131 [Dokl. Akad. Nauk, 2005, vol. 403, no. 2, pp. 205–207].CrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  Fedotov, G.N., Tret’yakov, Yu.D., Dobrovol’skii, G.V., et al., Dokl. Chem., 2005, vol. 404,part 1, pp. 182–184 [Dokl. Akad. Nauk, 2005, vol. 404, no. 3, pp. 352–354].CrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Fedotov, G.N., Extended Abstract of Doctoral (Biol.) Dissertation, Moscow: Mosk. Gos. Univ., 2006.Google Scholar
 12. 12.
  Teoriya i praktika khimicheskogo analiza pochv (Theory and Practice of Chemical Analysis of Soils), Vorob’eva, L.A, Ed., Moscow: Geos, 2006.Google Scholar
 13. 13.
  Voronin, A.D., Osnovy fiziki pochv (Foundations of Soil Physics), Moscow: Mosk. Gos. Univ., 1986.Google Scholar
 14. 14.
  Vodyanitskii, Yu.N., in Sbornik materialov “Sovremennye problemy zagryazneniya pochv”. II Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya (Proceedings of II International Conference “Modern Problems of Soil Contamination), Moscow: Mosk. Gos. Univ., 2007, vol. 1, pp. 16–20.Google Scholar
 15. 15.
  Zubkova, T.A. and Karpachevskii, L.O., Matrichnaya organizatsiya pochv (Matrix Organization of Soils), Moscow: Rusaki, 2001.Google Scholar

Copyright information

© MAIK Nauka 2008

Authors and Affiliations

 • G. N. Fedotov
  • 1
 • G. G. Omel’yanyuk
  • 1
 • O. N. Bystrova
  • 1
 • E. A. Martynkina
  • 1
 • V. V. Gulevskaya
  • 1
 • M. V. Nikulina
  • 1
 1. 1.Russian Federal Center of Forensic ScienceMinistry of Justice of the Russian FederationMoscowRussia

Personalised recommendations