Advertisement

Doklady Biological Sciences

, Volume 425, Issue 1, pp 133–134 | Cite as

On studying the hazards of pollution of the biosphere: Effects of sodium dodecylsulfate (SDS) on planktonic filter-feeders

 • I. M. Vorozhun
 • S. A. Ostroumov
General Biology

Keywords

Sodium Dodecylsulfate Algal Cell Mytilus Edulis DOKLADY Biological Planktonic Crustacean 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

References

 1. 1.
  Alimov, A.F., Tr. Zool. Inst. AN SSSR, 1981, vol. 96, p. 248.Google Scholar
 2. 2.
  Sushchenya, L.M., Kolichestvennye zakonomernosti pitaniya rakoobraznykh (Quantitative Patterns and Nutrition of Crustaceans), Minsk: Nauka i Tekhnika, 1975.Google Scholar
 3. 3.
  Ostroumov, S.A., in The Comparative Roles of Suspension-Feeders in Ecosystems, Dordrecht: Springer, 2004, pp. 147–164.Google Scholar
 4. 4.
  Ostroumov, S.A., Dokl. Biol. Sci., 2004, vol. 396, no. 1, pp. 206–211 [Dokl. Akad. Nauk, 2004, vol. 396, no. 1, pp. 136–141].PubMedCrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Ostroumov, S.A., Usp. Sovrem. Biol., 2004, vol. 124, no. 5, pp. 429–442.Google Scholar
 6. 6.
  Otkrytie novogo vida opasnykh antropogennykh vozdeistvii v ekologii zhivotnykh i biosfere: ingibirovanie fil’tratsionnoi aktivnosti mollyuskov poverkhnostnoaktivnymi veshchestvami (Discovery of a New Type of Dangerous Anthropogenic Impact in Animal Ecology and the Biosphere: Inhibition of the Filtration Activity of Mollusks by Surfactants), Dobrovol’skii, G.V., Rozenberg, G.S,, and Toderash, I.K, Eds., Moscow: MAKS-Press, 2008.Google Scholar
 7. 7.
  Nauchnye otkrytiya. Sbornik kratkikh opisanii nauchnykh otkrytii-2005 (Scientific Discoveries: Selected Brief Descriptions of Scientific Discoveries 2005) Kuznetsov, O.L., Ed., Moscow: Mezhdunarodnaya Akademiya Avtorov Nauchnykh Otkrytii i Izobretenii, 2006, pp. 5–8 (Discovery Certificate no. 274).Google Scholar
 8. 8.
  Ostroumov, S.A., Hydrobiologia, 2002, vol. 469, pp. 117–129.CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Ostroumov, S.A., Hydrobiologia, 2002, vol. 469, pp. 203–204.CrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  Ostroumov, S.A., Riv. Biol., 1998, vol. 91, no. 2, pp. 221–232.PubMedGoogle Scholar
 11. 11.
  Ostroumov, S.A., Riv. Biol., 2003, vol. 96, no. 1, pp. 159–170.PubMedGoogle Scholar
 12. 12.
  Ostroumov, S.A., Verh. Int. Ver. Limnol., 2005, vol. 29, no. 2, pp. 1072–1075.Google Scholar
 13. 13.
  Ostroumov, S.A., Hydrobiologia, 2005, vol. 542, no. 1, pp. 275–286.CrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  Ostroumov, S.A., Biological Effects of Surfactants, Boca Raton: CRC, 2006.Google Scholar
 15. 15.
  Ostroumov, S.A. and Widdows, J., Hydrobiologia, 2006, vol. 556, no. 1, pp. 381–386.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2009

Authors and Affiliations

 • I. M. Vorozhun
  • 1
 • S. A. Ostroumov
  • 1
 1. 1.Faculty of BiologyMoscow State UniversityMoscowRussia

Personalised recommendations