Advertisement

Biochemistry (Moscow)

, Volume 77, Issue 7, pp 776–778 | Cite as

Superoxide scavenging activity of plastoquinone derivative 10-(6′-plastoquinonyl)decyltriphenylphosphonium (SkQ1)

 • V. A. ChistyakovEmail author
 • E. V. Prazdnova
 • L. V. Gutnikova
 • M. A. Sazykina
 • I. S. Sazykin
Article

Abstract

The plastoquinone derivative 10-(6′-plastoquinonyl)decyltriphenylphosphonium (SkQ1) has the ability to scavenge superoxide anion radical. This ability is manifested both in vitro and in vivo in experiments with the bacterium Escherichia coli. The protective effect of SkQ1 in vivo significantly exceeds that of ascorbic acid.

Key words

Skulachev ions SkQ1 superoxide anion radical superoxide scavenging activity E. coli 

Abbreviations

HBO

hyperbaric oxygenation

\(O_2^{ - \cdot } \)

superoxide anion radical

SkQ1

plastoquinone derivative 10-(6′-plastoquinonyl)decyltriphenylphosphonium

SOD

superoxide dismutase

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Skulachev, M. V., Antonenko, Y. N., Anisimov, V. N., Chernyak, B. V., Cherepanov, D. A., Chistyakov, V. A., Egorov, M. V., Kolosova, N. G., Korshunova, G. A., Lyamzaev, K. G., Plotnikov, E. Y., Roginsky, V. A., Savchenko, A. Y., Severina, I. I., Severin, F. F., Shkurat, T. P., Tashlitsky, V. N., Shidlovsky, K. M., Vyssokikh, M. Y., Zamyatnin, A. A., Jr., Zorov, D. B., and Skulachev, V. P. (2011) Curr. Drug Targets, 12, 800–826.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  Skulachev, V. P. (2005) IUBMB Life, 57, 305–310.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Fridovich, I. (1979) Free Radicals in Biology [Russian translation], Mir, Moscow, pp. 190-226.Google Scholar
 4. 4.
  Zavilgelsky, G. B., Kotova, V. Yu., and Manukhov, I. V. (2007) Mutat. Res., 634, 172–176.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Wagner, A. E., Huebbe, P., Konishi, T., Rahman, M. M., Nakahara, N., Matsugo, S., and Rimbach, G. (2008) J. Agric. Food Chem., 56, 11694–11699.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2012

Authors and Affiliations

 • V. A. Chistyakov
  • 1
  • 2
  Email author
 • E. V. Prazdnova
  • 2
 • L. V. Gutnikova
  • 2
 • M. A. Sazykina
  • 2
 • I. S. Sazykin
  • 2
 1. 1.Rostov State Medical UniversityRostov-on-DonRussia
 2. 2.Research Institute of BiologySouthern Federal UniversityRostov-on-DonRussia

Personalised recommendations