Advertisement

Biochemistry (Moscow)

, Volume 75, Issue 2, pp 139–144 | Cite as

Interaction of yeast mitochondria with fatty acids and mitochondria-targeted lipophilic cations

 • E. I. Sukhanova
 • T. A. Trendeleva
 • R. A. ZvyagilskayaEmail author
Article

Abstract

The effect of fatty acids and mitochondria-targeted lipophilic cations (SkQ1, SkQ3, MitoQ, and C12TPP) on tightly-coupled mitochondria from yeasts Dipodascus (Endomyces) magnusii and Yarrowia lipolytica was investigated. Micromolar concentrations of saturated and unsaturated fatty acids were found to decrease the membrane potential, which was recovered almost totally by ATP and BSA. At low, micromolar concentrations, mitochondria-targeted lipophilic cations are “relatively weak, mild uncouplers”, at higher concentrations they inhibit respiration in state 3, and at much higher concentrations they induce swelling of mitochondria, possibly due to their prooxidant and detergent action. At very low, not uncoupling concentrations, mitochondria-targeted lipophilic cations profoundly promote (potentiate) the uncoupling effect of fatty acids. It is conceivable that the observed uncoupling effect of lipophilic cations can be, at least partially, due to their interactions with the endogenous pool of fatty acids.

Key words

yeast Yarrowia lipolytica Dipodascus (Endomyces) magnusii mitochondria fatty acids SkQ1 SkQ3 MitoQ C12TPP respiration transmembrane potential swelling 

Abbreviations

CCCP

carbonyl cyanide m-chlorophenylhydrazone

CTAB

cetyltrimethylammonium bromide

C12TPP

dodecyltriphenylphosphonium

MitoQ

10-(6′-ubiquinonyl)decyltriphenylphosphonium

ROS

reactive oxygen species

SkQ1

10-(6′-plastoquinonyl)decyltriphenylphosphonium

SkQ3

10-(5-methylplastoquinonyl)decyltriphenylphosphonium

Δψ

mitochondrial transmembrane potential

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Zorov, D. B., Isaev, N. K., Plotnikov, E. Y., Zorova, L. D., Stelmashook, E. V., Vasileva, A. K., Arkhangelskaya, A. A., and Khryapenkova, T. G. (2007) Biochemistry (Moscow), 72, 1115–1126.CrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  Harman, D. (1956) Gerontology, 11, 298–300.Google Scholar
 3. 3.
  Skulachev, V. P., Anisomov, V. N., Antonenko, Yu. N., Bakeeva, L. E., Chernyak, B. V., Erichev, V. P., Filenko, O. F., Kalinina, N. I., Kapelko, V. I., Kolosova, N. G., Kopnin, B. P., Korshunova, G. A., Lichinitser, M. R., Obukhova, L. A., Pasyukova, E. G., Pisarenko, O. I., Roginsky, V. A., Ruuge, E. K., Senin, I. I., Severina, I. I., Skulachev, M. V., Spivak, I. M., Tashlitsky, B. N., Tkachuk, V. A., Vyssokikh, M. Yu., Jaguzhinsky, L. S., and Zorov, D. B. (2009) Biochim. Biophys. Acta, 1782, 437–461.Google Scholar
 4. 4.
  Murphy, M. P., and Smith, R. A. J. (2007) Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol., 4, 629–656.CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Skulachev, V. P. (2007) Biochemistry (Moscow), 72, 1385–1396.CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Green, D. E. (1974) Biochim. Biophys. Acta, 346, 27–78.PubMedGoogle Scholar
 7. 7.
  Antonenko, Y. N., Avetisyan, A. V., Bakeeva, L. E., Chernyak, B. V., Chertkov, V. A., Domnina, L. V., Ivanova, O. Yu., Izyumov, D. S., Khailova, L. S., Klishin, S. S., Korshunova, G. A., Lyamzaev, K. G., Muntyan, M. S., Nepryakhina, O. K., Pashkovskaya, A. A., Pletjushkina, O. Y., Pustovidko, A. V., Roginsky, V. A., Rokitskaya, T. I., Ruuge, E. K., Saprunova, V. B., Severina, I. I., Simonyan, R. A., Skulachev, I. V., Skulachev, M. V., Sumbatyan, N. V., Sviryaeva, I. V., Tashlitsky, V. N., Vassiliev, J. M., Vyssokikh, M. Y., Yaguzhinsky, L. S., Zamyatnin, A. A., Jr., and Skulachev, V. P. (2008) Biochemistry (Moscow), 73, 1273–1287.CrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Neroev, V. V., Archipova, M. M., Bakeeva, L. E., Fursova, A. Zh., Grigoryan, E. N., Grishanova, A. Y., Domdina, E. N., Ivashchenko, Zh. N., Katargina, L. A., KhoroshilovaMaslova, I. P., Kilina, O. V., Kolosova, N. G., Kopenkin, E. P., Korshunov, S. S., Kovaleva, N. A., Novikova, Y. P., Philippov, P. P., Pilipenko, D. I., Robustova, O. V., Saprunova, V. B., Senin, I. I., Skulachev, M. V., Sotnikova, L. F., Stefanova, N. A., Tikhomirova, N. K., Tsapenko, I. V., Shchipanova, A. I., Zinovkin, R. A., and Skulachev, V. P. (2008) Biochemistry (Moscow), 73, 1317–1328.CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Anisimov, V. N., Bakeeva, L. E., Egormin, P. A., Filenko, O. F., Isakova, E. F., Manskikh, V. N., Mikhelson, V. M., Panteleeva, A. A., Pasyukova, E. G., Pilipenko, D. I., Piskunova, T. S., Popovich, I. G., Roshchina, N. V., Rybina, O. Y., Saprunova, V. B., Samoylova, T. A., Semenchenko, A. V., Skulachev, M. V., Spivak, I. M., Tsybul’ko, E. A., Tyndyk, M. L., Vyssokikh, M. Y., Yurova, M. N., Zabezhinsky, M. A., and Skulachev, V. P. (2008) Biochemistry (Moscow), 73, 1329–1342.CrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  Bakeeva, L. E., Barskov, I. V., Egorov, M. V., Isaev, N. K., Kapelko, V. I., Kazachenko, A. V., Kirpatovsky, V. I., Kozlovsky, S. V., Lakomkin, V. L., Levina, S. B., Pisarenko, O. I., Plotnikov, E. Y., Saprunova, V. B., Serebryakova, L. I., Skulachev, M. V., Stelmashook, E. V., Studneva, I. M., Tskitishvili, O. V., Vasilyeva, A. K., Victorov, I. V., Zorov, D. B., and Skulachev, V. P. (2008) Biochemistry (Moscow), 73, 1288–1299.CrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Agapova, L. S., Chernyak, B. V., Domnina, L. V., Dugina, V. B., Efimenko, A. Y., Fetisova, E. K., Ivanova, O. Y., Kalinina, N. I., Khromova, N. V., Kopnin, B. P., Kopnin, P. B., Korotetskaya, M. V., Lichinitser, M. R., Lukashev, A. N., Pletjushkina, O. Y., Popova, E. N., Skulachev, M. V., Shagieva, G. S., Stepanova, E. V., Titova, E. V., Tkachuk, V. A., Vasiliev, J. M., and Skulachev, V. P. (2008) Biochemistry (Moscow), 73, 1300–1316.CrossRefGoogle Scholar
 12. 12.
  Kovaleva, M. V., Sukhanova,. E. I., Trendeleva,. T. A., Zyl’kova, M. V., Uralskaya,. L. A., Popova, K. M., Saris, N.-E., and Zvyagilskaya, R. A. (2009) J. Bioenerg. Biomembr., 41, 239–249.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 13. 13.
  Zvyagilskaya, R., Andreishcheva, E., Soares, I. M., Khozin, I., Berhe, A., and Persson, B. L. (2001) J. Basic Microbiol., 41, 283–303.CrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  Zvyagilskaya, R. A., Zelenshchokova, V. F., Ural’skaya, L. A., and Kotel’nikova, A. V. (1981) Biokhimiya, 46, 3–10.Google Scholar
 15. 15.
  Bazhenova, E. N., Deryabina, Yu. I., Eriksson, O., Zvyagilskaya, R. A., and Saris, N.-E. L. (1998) J. Biol. Chem., 273, 4372–4377.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 16. 16.
  Akerman, K. E. O., and Wikstrom, M. K. F. (1976) FEBS Lett., 68, 191–197.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 17. 17.
  Bradford, M. M. (1976) Anal. Biochem., 72, 248–254.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 18. 18.
  Chance, B., and Williams, G. R. (1955) Nature, 175, 1120–1121.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2010

Authors and Affiliations

 • E. I. Sukhanova
  • 1
 • T. A. Trendeleva
  • 1
 • R. A. Zvyagilskaya
  • 1
  Email author
 1. 1.Bach Institute of BiochemistryRussian Academy of SciencesMoscowRussia

Personalised recommendations