Advertisement

Automation and Remote Control

, Volume 71, Issue 7, pp 1447–1450 | Cite as

To the 80th birthday of R.L. Stratonovich

 • M. S. Yarlykov
 • Yu. A. Soloviev
Notes
 • 166 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Most Important Works of Professor R.L. Stratonovich

 1. 1.
  Kuznetsov, P.I. and Stratonovich, R.L., Rasprostranenie elektromagnitnykh voln v mnogoprovodnykh sistemakh. Sb. tr. 1947–1955 gg. (ElectromagneticWaves Distribution in Multiwire Systems. Proceedings of 1947–1955), Moscow: Vychisl. Tsentr Akad. Nauk SSSR, 1958.Google Scholar
 2. 2.
  Stratonovich, R.L., On the Theory of Optimal Nonlinear Filtering of Random Functions, Teor. Veroyatn. Primen., 1959, no. 2, pp. 239–242.Google Scholar
 3. 3.
  Stratonovich, R.L., Conditional Markov Processes, Teor. Veroyatn. Primen., 1960, no. 2, pp. 172–195.Google Scholar
 4. 4.
  Stratonovich, R.L., Using the Theory of Markov Processes for Optimal Signal Filtering, Radiotekh. Elektron., 1960, no. 11, pp. 1751–1763.Google Scholar
 5. 5.
  Stratonovich, R.L., Izbrannye voprosy teorii flyuktuatsii v radiotekhnike (Selected Problems of Fluctuation Theory in Radiotechnics), Moscow: Sovetskoe Radio, 1961.Google Scholar
 6. 6.
  Kuznetsov, P.I. and Stratonovich, R.L., The Propagation of Electromagnetic Waves in Multiconductor Transmission Lines, London: Pergamon, 1964.zbMATHGoogle Scholar
 7. 7.
  Kuznetsov, P.I, Stratonovich, R.L., and Tikhonov, V.I., Nonlinear Transformation of Stochastic Processes, London: Pergamon, 1965.Google Scholar
 8. 8.
  Stratonovich, R.L., Uslovnye markovskie protsessy i ikh primenenie k teorii optimal’nogo upravleniya (Conditional Markov Processes and Their Applications in Optimal Control Theory), Moscow: Mosk. Gos. Univ., 1966.Google Scholar
 9. 9.
  Stratonovich, R.L., Topics in the Theory of Random Noise, New York: Gordon and Breach, 1963, vol. I; 1967, vol. II.Google Scholar
 10. 10.
  Bol’shakov, I.A., Gutkin, L.S., Levin, B.R., and Stratonovich, R.L., Matematicheskie osnovy sovremennoi radioelektroniki (Mathematical Foundations of Modern Radioelectronics), Moscow: Sovetskoe Radio, 1968.Google Scholar
 11. 11.
  Stratonovich, R.L., Conditional Markov Processes and Their Application to the Theory of Optimal Control, New York: Elsevier, 1968.zbMATHGoogle Scholar
 12. 12.
  Stratonovich, R.L., Printsipy adaptivnogo priema (Adaptive Reception Principles), Moscow: Sovetskoe Radio, 1973.Google Scholar
 13. 13.
  Stratonovich, R.L., Teoriya informatsii (Information Theory), Moscow: Sovetskoe Radio, 1975.Google Scholar
 14. 14.
  Stratonovich, R.L. and Polyakova, M.S., Elementy molekulyarnoi fiziki, termodinamiki i statisticheskoi fiziki (Elements of Molecular Physics, Thermodynamics, and Statistical Physics), Moscow: Mosk. Gos. Univ., 1981.Google Scholar
 15. 15.
  Stratonovich, R.L., Nelineinaya neravnovesnaya termodinamika (Nonlinear Nonequilibrium Thermodynamics), Moscow: Nauka, 1985.Google Scholar
 16. 16.
  Stratonovich, R.L., Nonlinear Nonequilibrium Thermodynamics I. Linear and Nonlinear Fluctuation-Dissipation Theorems, Springer Series in Synergetics, New York: Springer-Verlag, 1992, vol. 57.zbMATHGoogle Scholar
 17. 17.
  Stratonovich, R.L., Nonlinear Nonequilibrium Thermodynamics II. Advanced Theory, Springer Series in Synergetics, New York: Springer-Verlag, 1994, vol. 59.zbMATHGoogle Scholar
 18. 18.
  Stratonovich, R.L., Sluchainye protsessy v dinamicheskikh sistemakh (Random Processes in Dynamical Systems), Izhevsk: NITs Regulyarnaya i Khaoticheskaya Dinamika, 2009.Google Scholar

Below we list some of the major works of successors and pupils who used and developed the results of R.L. Stratonovich

 1. 1.
  Tikhonov, V.I. and Kul’man, N.K., Nelineinaya fil’tratsiya i kvazikogerentnyi priem signalov (Nonlinear Filtering and Quasicoherent Signal Reception), Moscow: Sovetskoe Radio, 1975.Google Scholar
 2. 2.
  Sosulin, Yu.G., Teoriya obnaruzheniya i otsenivaniya stokhasticheskikh signalov (Theory of Locating and Estimating Stochastic Signals), Moscow: Sovetskoe Radio, 1978.Google Scholar
 3. 3.
  Yarlykov, M.S., Primenenie markovskoi teorii nelineinoi fil’tratsii v radiotekhnike (Applying Markov Theory on Nonlinear Filtering to Radiotechnics), Moscow: Sovetskoe Radio, 1980.Google Scholar
 4. 4.
  Tikhonov, V.I., Statisticheskaya radiotekhnika (Statistical Radiotechnics), Moscow: Radio i Svyaz’, 1982.Google Scholar
 5. 5.
  Tikhonov, V.I., Optimal’nyi priem signalov (Optimal Signal Reception), Moscow: Radio i Svyaz’, 1983.Google Scholar
 6. 6.
  Yarlykov, M.S., Statisticheskaya teoriya radionavigatsii (Statistical Radionavigation Theory), Moscow: Radio i Svyaz’, 1985.Google Scholar
 7. 7.
  Tikhonov, V.I. and Kharisov, V.N., Statisticheskii analiz i sintez radiotekhnicheskikh ustroistv i sistem. Uchebnoe posobie (Statistical Analysis and Synthesis of Radiotechnic Devices and Circuits. Textbook), Moscow: Radio i Svyaz’, 1991.Google Scholar
 8. 8.
  Sosulin, Yu.G., Teoreticheskie osnovy radiolokatsii i radionavigatsii (Theoretical Foundations of Radiolocation and Radionavigation), Moscow: Radio i Svyaz’, 1992.Google Scholar
 9. 9.
  Yarlykov, M.S. and Mironov, M.A., Markovskaya teoriya otsenivaniya sluchainykh protsessov (Markov Theory of Estimating Random Processes), Moscow: Radio i Svyaz’, 1993.Google Scholar
 10. 10.
  Yarlykov, M.S. and Mironov, M.A., The Markov Theory of Estimating Random Processes, in Telecommunications and Radioengineering, New York: Begell House, 1996, vol. 50, no. 2–12, p. 465.Google Scholar
 11. 11.
  Stepanov, O.A., Primenenie teorii nelineinoi fil’tratsii v zadachakh obrabotki navigatsionnoi informatsii (Applying Nonlinear Filtering Theory to Problems of Processing Navigational Information), St. Petersburg: TsNII “Elektropribor,” 2003.Google Scholar
 12. 12.
  Markovskaya teoriya otsenivaniya v radiotekhnike (Markov Estimation Theory in Radiotechnics), Yarlykov, M.S., Ed., Moscow: Radiotekhnika, 2004.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2010

Authors and Affiliations

 • M. S. Yarlykov
 • Yu. A. Soloviev

There are no affiliations available

Personalised recommendations