Spanish Influenza Mortality of Ethnic Minorities in Norway 1918–1919

Abstract

Previous studies into SpanishInfluenza mortality have reported thatindigenous populations were the prime victims.The explanations put forward in those studieswere not convincing, however, as no controlshad been made for possibly confounding factors.The multivariate analysis in this paper showsthat areas of Norway with high shares of theSami population (Laps) had high SpanishInfluenza mortality, net of such confoundingfactors as wealth, poverty, crowding, and occupationalstructure. The cause is probably a lack ofinherited and acquired immunity againstinfluenza among the Sami. Another ethnicminority, Kven (Finnish immigrants and theirdescendants), however, did not differsignificantly from the ethnic Norwegianmajority population with respect to SpanishInfluenza mortality. This is explained by arelatively high degree of economic and culturalassimilation of the Kven in the Norwegiansociety, as opposed to the Sami in the late1910s.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

References

 1. Åman, M., 1990. Spanska Sjukan. Den svenska epidemin 1918-1920 och dess internationella bakgrund. Historiska Institutionen, Uppsala Universitet. Almqvist & Wiksell International, Stockholm.

  Google Scholar 

 2. Backer, J., 1961. Dø deligheten og dens å rsaker i Norge 1856-1955. Samfunnsø konomiske studier nr. 10. Statistisk sentralbyrå , Oslo.

 3. Barker, D.J.P., 1998. Mothers, Babies and Health in Later Life. Churchill Livingstone, Edinburgh.

  Google Scholar 

 4. Crosby, A., 1989. America's Forgotten Pandemic. The Influenza of 1918. Cambridge University Press, Cambridge.

  Google Scholar 

 5. Det civile medisinalvesen, 1922. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1918, NOS VII.58.

 6. Det civile medisinalvesen, 1923. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1919, NOS VII.108.

 7. Eriksen, K.E. and Niemi, E., 1981. Den finske fare: sikkerhetsproblemer og minoritetspolitikk i nord 1860-1940. Universitetsforlaget, Oslo.

  Google Scholar 

 8. Forsdahl, A., 1973. 'Momenter til belysning av den hø ye dø delighet i Finnmark fylke. Kan den hø ye dø delighet i dag væ re en senfø lge av meget då rlige levevilkå r i barne-og ungdomsalderen?' Tidsskrift for den norske læ geforening 93(10): 661-667.

  Google Scholar 

 9. Forsdahl, A., 1978. 'Living conditions in childhood and subsequent development of risk factors for arteriosclerotic heart disease', Journal of Epidemiology and Community Health 32: 34-37.

  Google Scholar 

 10. Forsdahl, A. and Salmi, H., 1974. 'Finnsk-æ ttede i sø r-Varanger kommune-I. En undersø kelse av levevilkå r, kostvaner, rø ykevaner m.v. i en Finnskæ ttet befolkningsgruppe', Tidsskrift for den norske læ geforening 94: 1561-1656.

  Google Scholar 

 11. Forsdahl, A. and Salmi, H., 1980. 'Finnsk-æ ttede i Sø r-Varanger kommune-III. En etterundersø kelse i fiskevæ ret Bugø ynes på grunnlag av hjerte-og karundersø kelsene i Finnmark fylke 1974 og 1977', Tidsskrift for den norske læ geforening 100(13): 891-894.

  Google Scholar 

 12. Forsdahl, A. and Salmi, H., 1990. 'Bugø ynes-undersø kelsene. Finnskæ ttede i Sø r-Varanger kommune-IV. En etterundersø kelse på grunnlag av hjerte-og karundersø kelsene i Finnmark fylke 1987', Tidsskrift for den norske læ geforening 110(18): 891-894.

  Google Scholar 

 13. Forsdahl, A., Salmi, H., Forsdahl, F., Ose, L. and Grundt, I., 1974. 'Finnsk-æ ttede i Sø r-Varanger kommune-II. En undersø kelse av blodtrykk, hø yde, vekt, triglycerdier og lipoproteinelektroforse blant Finnskæ ttede menn-samt effekt av en kostendring', Tidsskrift for den norske læ geforening 94: 1561-1656.

  Google Scholar 

 14. Fox, J.P., Hall, C.E. and Elveback L.R., 1970. Epidemiology-Man and Diseases. Macmillan, London.

  Google Scholar 

 15. Great Britain Ministry of Health, 1920. Report on the 1918-1919 Pandemic of Influenza. Reports on Public Health and Medical Subjects. No. 4. GBMH, London.

  Google Scholar 

 16. Hansen, L.I. and Meyer, T., 1991. 'The ethnic classifications in the late 19th century censuses', Acta Borealia. Tidsskrift for Tromsø Museum nr. 2.

 17. Hanssen, O., 1923. Undersø kelser over influenzaens optræ den specielt i Bergen 1918-1922. Arbeider fra Den medicinske Avdeling av Haukeland sykehus. Skrifter utgit ved Klaus Hanssens Fond. Nr. III. A.S. John Griegs Boktrykkeri og N. Nilssen & sø n, Bergen.

  Google Scholar 

 18. Johnson, N.P.A.S., 2000. Aspects of the Historical Geography of the 1918-1919 Influenza Pandemic in Britain. Unpublished PhD-thesis. University of Cambridge.

 19. Johnson, N.P.A.S. and Mueller, J., 2002. 'Updating the accounts: Global mortality of the 1918-1920 “Spanish Influenza” Pandemic', Bulletin of the History of Medicine 76: 105-115.

  Google Scholar 

 20. Laidlaw, P.P., 1935. 'Epidemic influenza: A virus disease', Lancet i: 1118-1124.

  Google Scholar 

 21. Lie, E., 2001. Nationalities within the Nation. Ethnic Minorities in Norwegian National Censuses 1845-1930. Unpublished manuscript.

 22. Linanmäki, E., 2000. Last Outbreak of the Spanish Flu in 1920. Influenza in Lapland, Finland. Paper presented at the Congress on the History of Medicine, Texas, Galveston, 10-16 September.

 23. Malcolm, L.A., 1974. 'Ecological factors relating to child growth and nutritional status', in A.F. Roche and F. Falkner (eds), Nutrition and Malnutrition: Identification and Measurement. Plenum Press, New York, pp. 329-352.

  Google Scholar 

 24. Mamelund, S-E., 1998. Spanskesyken i Norge 1918-1920: Diffusjon og demografiske konsekvenser. Hovedoppgave (masters thesis) i Samfunnsgeografi hø sten 1998. Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, Oslo.

  Google Scholar 

 25. Mamelund, S-E. 2001. Spanish Influenza among Norwegian Ethnic Minorities 1918-1919. University of Wisconsin-Madison, Center for Demography and Ecology, (CDE Working paper; no. 01-11). Can be downloaded at http://www.ssc.wisc.edu/cde/cdewp/2001-11.pdf

 26. Mamelund, S-E. and Borgan, J.K., 1996. Kohort-og periodedø deligheten i Norge 1846-1994. Rapporter 96/9. Statistisk sentralbyrå , Oslo-Kongsvinger.

 27. McCracken, K. and Curson, P., 2003 (forthcoming). 'Flu downunder: A demographic and geographic analysis of the 1919 pandemic in Sydney, Australia', in H. Phillips and D. Killingray (eds), The 'Spanish' Flu Pandemic of 1918: New Perspectives. Routledge Social History of Medicine series, London.

 28. Namboodiri, K., 1991. Demographic Analysis. A Stochastic Approach. Academic Press, Inc., San Diego.

  Google Scholar 

 29. Nesheim, A., 1979. Samene og deres kultur. Tanum-Norli, Oslo.

  Google Scholar 

 30. Pool, D.I., 1973. 'The effects of the 1918 Pandemic of Influenza on The Maori Population of New Zealand'. Bulletin of the History of Medicine 47(3): 273-281.

 31. Prytz, J.S. and Forsdahl, A., 1977. 'Finnsk-og norskæ ttede i Grue, Åsnes og Vå ler kommuner', Tidsskift for den norske læ geforening 11: 521-253.

  Google Scholar 

 32. Ramberg R., 1969. 'Spanskesyken i Norge 1918-1919', Tidsskift for den norske læ geforening 89(22): 1709-1712.

  Google Scholar 

 33. Rein, K., 1956. 'Spedbarnsdø deligheten i Kautokeino 1946-1955', Tidsskrift for den norske læ geforening 76(21): 815-816.

  Google Scholar 

 34. Rice, G., 1988. Black November. The 1918 Influenza Epidemic in New Zealand. Allen & Unwin/Historical Branch, Wellington.

  Google Scholar 

 35. Scrimshaw, N.S, Taylor, C.E. and Gordon, J.E., 1959. 'Interactions of nutrition and infection', American Journal of the Medical Sciences (March): 367-403.

 36. Sköld, P., 1997. 'Escape from catastrophe: The Saami's experience with smallpox in Eighteenth-and Nineteenth-century Sweden', Social Science History 21(1): 1-25.

  Google Scholar 

 37. Soltow, L. 1965. Toward Income Equality in Norway. The University of Wisconsin Press, Madison-Milwaukee.

  Google Scholar 

 38. Statistisk sentralbyrå , 1920. 'Skatteligningen for aaret 1918-1919', Meddelelser fra Det Statistiske Centralbyrå 37(9-10): 105-121. NOS. Kristiania.

  Google Scholar 

 39. Statistisk sentralbyrå , 1922a. Fattigvesenet 1918 og 1919. NOS VII. 38. Kristiania.

 40. Statistisk sentralbyrå , 1922b. Folketellingen i Norge 1. Desember 1920: Folkemengde og areal i Rikets Forskjellige deler. Fø rste hefte. NOS VII. 39. Kristiania.

 41. Statistisk sentralbyrå , 1923a. Folketellingen i Norge 1. Desember 1920. Boligstatistikk-Byer. Syvende hefte. NOS VII. 98. Kristiania.

 42. Statistisk sentralbyrå , 1923b. Folketellingen i Norge 1. Desember 1920. Folkemengden fordelt efter livsstilling. Fjerde hefte. NOS VII. 103. Kristiania.

 43. Statistisk sentralbyrå , 1923c. Folketellingen i Norge 1. Desember 1920: Folkemengden fordelt efter fø dested.-Finnner og Kvener.-Andre lands statsborgere.-Norsk-Amerikanere. NOS VII. 81. Kristiania.

 44. Statistisk sentralbyrå , 1924. Folketellingen i Norge 1. Desember 1920. Boligstatistikk-Bygder. Åttende hefte. NOS VII. 144. Kristiania.

 45. Statistisk sentralbyrå , 1926. Folketellingen i Norge 1. Desember 1920: Oversikt over livsstillingsstatistikken og tellingenes utfø relse. NOS VII. 161. Kristiania.

 46. Statistisk sentralbyrå , 1933. Folketellingen i Norge 1. Desember 1930. Samer og kvener.-Andre lands statsborgere. Blinde, dø vstumme, å ndssvake, og sinnsyke. NOS IX. 17. Kristiania.

 47. Steen, A., 1956. Kautokeinostudier. Samiske samlinger, Bind III. Norsk Folkemuseum, Oslo.

  Google Scholar 

 48. Steen, A., 1961. 'Alder og alderdomsproblemer hos Samene', Norske Gerontologiske Skrifter 6: 5-20.

  Google Scholar 

 49. Sundt, H., 1913. 'Nogen boligundersø kelser og litt om boligforholdene i Finnmarken', Tidsskrift for den norske læ geforening 33(14): 657-668.

  Google Scholar 

 50. Sydenstricker, E., 1931. 'The incidence of influenza among persons of different economic status during the epidemic of 1918', Public Health Reports 46(4): 154-170.

  Google Scholar 

 51. Tomkins, S.M., 1992. 'The influenza epidemic of 1918-19 in Western-Samoa', Journal of Pacific History 27(2): 181-197 [Australia].

  Google Scholar 

 52. Waaler, H.Th., 1984. 'Height, weight and mortality. The Norwegian experience', Acta Medica Scandinavica. Supplementum 679. Amquist & Wicksell, Stockholm.

  Google Scholar 

 53. Wessel, A.B., 1914. 'Tuberkulosen i Finnmark,-sæ rlig dens forhold til boligstellet', Tidsskrift for den norske læ geforening 34(5-7): 222-230, 273-281, 310-326.

  Google Scholar 

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Mamelund, SE. Spanish Influenza Mortality of Ethnic Minorities in Norway 1918–1919. European Journal of Population 19, 83–102 (2003). https://doi.org/10.1023/A:1022179025843

Download citation

 • indigenous populations
 • Kven
 • mortality
 • Norway
 • Sami
 • Spanish Influenza 1918–1919