Advertisement

Automation and Remote Control

, Volume 63, Issue 1, pp 58–65 | Cite as

Primary Communication Networks: Development Planning Through Genetic Algorithms

 • A. N. Semenyuta
Article

Abstract

Genetic algorithm for developing primary communication networks of real size are designed. An example illustrating the application of these algorithms is given.

Keywords

Genetic Algorithm Mechanical Engineer Communication Network System Theory Development Planning 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

REFERENCES

 1. 1.
  Teoriya setei svyazi (Theory of Communication Networks), Roginskii, V.N., Ed., Moscow: Radio i Svyaz', 1981.Google Scholar
 2. 2.
  Kornyshev, Yu.N., Optimizatsiya proektnykh reshenii dlya sel'skikh telefonnykh setei (Optimization of Solutions for Rural Telephone Network Projects), Moscow: Radio i Svyaz', 1983.Google Scholar
 3. 3.
  Lokhmotko, V.V. and Pirogov, K.I., Analiz i optimizatsiya tsifrovykh setei integral'nogo obsluzhivaniya (Analysis and Optimization of Integral Queueing Networks), Minsk: Navuka i Tekhnika, 1991.Google Scholar
 4. 4.
  Zhozhikashvili, V.A. and Vishnevskii, V.M., Seti massovogo obsluzhivaniya.Teoriya i primenenie k setyam EVM (Queueing Networks: Theory and Application to Computer Networks), Moscow: Radio i Svyaz', 1988.Google Scholar
 5. 5.
  Zaichenko, Yu.P. and Gonta, Yu.V., Strukturnaya optimizatsiya setei EVM (Structural Optimization of Computer Networks), Kiev: Tekhnika, 1986.Google Scholar
 6. 6.
  Mizin, I.A., Bogatyrev, V.A., and Kuleshev, A.P., Seti kommutatsii paketov (Packet Switching Networks), Moscow: Radio i Svyaz', 1986.Google Scholar
 7. 7.
  Neiman, V.I., Struktury sistem raspredeleniya informatsii (Structures of Information Distribution Systems), Moscow: Radio i Svyaz', 1984.Google Scholar
 8. 8.
  Sovetov, B.Ya. and Yakovlev, S.A., Postroenie setei integral'nogo obsluzhivaniya (Design of Integral Queueing Systems), Leningrad: Mashinostroenie, 1990.Google Scholar
 9. 9.
  Semenyuta, A.N., Telecommunication Queueing Network Model: A Design Method, Avtom.Telemekh., 1999, no. 7, pp. 53–60.Google Scholar
 10. 10.
  Kureichik, V.M., Genetic Algorithms. The State-of-the-Art. Problems. Prospects, Teor.Sist.Upravlen., 1999, no. 1, pp. 144–160.Google Scholar
 11. 11.
  Il'in, A.I., Planirovanie na predpriyatii.Uchebnoe posobie.Chast' 1.Strategicheskoe planirovanie (Enterprise Planning. A Textbook. Part I: Strategic Planning), Minsk: Misanta, 1998.Google Scholar

Copyright information

© MAIK “Nauka/Interperiodica” 2002

Authors and Affiliations

 • A. N. Semenyuta
  • 1
 1. 1.Belarussian State University of TransportGomelBelarus

Personalised recommendations