The Hazard of a Two-Level Synergism of Synecological Summation of Anthropogenic Effects

This is a preview of subscription content, log in to check access.

REFERENCES

 1. 1.

  Bezel', V.S., Bol'shakov, V.N., and Vorobeichik, E.L., Populyatsionnaya ekotoksikologiya (Population Ecotoxicology), Moscow: Nauka, 1994.

  Google Scholar 

 2. 2.

  Izrael, Yu.A. and Tsyban, A.V., Antropogennaya ekologiya okeana (Anthropogenic Ecology of the Ocean), Leningrad: Gidrometeoizdat, 1989.

  Google Scholar 

 3. 3.

  Yablokov, A.V. and Ostroumov, S.A., Conservation of Living Nature and Resources: Problems, Trends and Prospects, Berlin: Springer, 1991.

  Google Scholar 

 4. 4.

  Ostroumov, S.A., Dokl. Akad. Nauk, 2000, vol. 371,no. 6, pp. 844-846.

  Google Scholar 

 5. 5.

  Ostroumov, S.A., Vvedenie v biokhimicheskuyu ekologiyu (Introduction to Biochemical Ecology), Moscow: Mosk. Gos. Univ., 1986.

  Google Scholar 

 6. 6.

  Ostroumov, S.A., Biologicheskie effecty poverkhnostnoaktovykh veshchestv v svyazi s antropogennymi vozdeistviyami na biosferu (Biological Effects of Surfactants in Connection with the Anthropogenic Impact on the Biosphere), Moscow: MAX, 2000.

  Google Scholar 

 7. 7.

  Ostroumov, S.A., Vestn. Mosk. Univ. Ser. 16: Biol., 2000, no. 4, pp. 27-34.

 8. 8.

  Ostroumov, S.A., Donkin, P., and Staff, F., Dokl. Akad. Nauk, 1998, vol. 362, pp. 574-576.

  Google Scholar 

 9. 9.

  Ostroumov, S.A., Dokl. Akad. Nauk, 2000, vol. 372,no. 2, pp. 279-282.

  Google Scholar 

 10. 10.

  Ostroumov, S.A., Dokl. Akad. Nauk, 2000, vol. 374,no. 3, pp. 427-429.

  Google Scholar 

 11. 11.

  Kolotilova, N.N. and Ostroumov, S.A., Problemy ekologii if iziologii mikroorganizmov (Problems of Ecology and Physiology of Microorganisms), Moscow: Dialogue-MGU, 2000, p. 66.

  Google Scholar 

 12. 12.

  Ostroumov, S.A. and Kolotilova, N.N., Vodnye ekosistemy i organizmy-2 (Aquatic Ecosystems and Organisms-2), Moscow: MAX, 2000, p. 60.

  Google Scholar 

 13. 13.

  Aizdaicher, N.A., Malynova, S.I., and Khristoforova, N.K., Biol. Morya, 1999, vol. 25,no. 3, pp. 234-238.

  Google Scholar 

 14. 14.

  Fisher, N., Maertz-Wente, M., and Ostroumov, S.A., Izv. Akad. Nauk Ser. Biol., 1996, no. 1, pp. 91-95.

 15. 15.

  Ostroumov, S.A., Dokl. Akad. Nauk, 2000, vol. 375,no. 6, pp. 847-849.

  Google Scholar 

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Ostroumov, S.A. The Hazard of a Two-Level Synergism of Synecological Summation of Anthropogenic Effects. Doklady Biological Sciences 380, 499–501 (2001). https://doi.org/10.1023/A:1012348127085

Download citation

Keywords

 • Anthropogenic Effect