Advertisement

GeoJournal

, Volume 55, Issue 2–4, pp 507–516 | Cite as

Ecological conflicts in Poland

 • Włodzimierz Kurek
 • Robert Faracik
 • Mirosław Mika
Article

Abstract

Transformation of the political system, observed in Poland for 10 years in connection with economic restructuring and basic socio-economic reforms to harmonise with European Union structures, is also evident in terms of environmental management. Pollution has been reduced in many ways but the rise in living standards, linked with the rapid growth of cars and other forms of consumption, has had a negative effect and environmental conditions have deteriorated in the central areas of large cities. The growth of waste water and refuse is a considerable problem. More areas are now officially protected and the three levels of local government established at the beginning of January 1999 (voivodeship, district and community) all have certain defined environmental protection responsibilities which are cumulatively greater than before. Meanwhile there is a greater awareness in society of environmental issues, although it does not yet lead to a high level of participation in protection work. However, there are strongly-expressed opinions on the ecological acceptability of certain economic developments and conflicts are frequently arising within communities and local governments and also between investors on the one side and ecological organisations and environmental protection institutions on the other. Most controversial are new roads, power stations (like the Zarnowiec nuclear project) and reservoirs like the one on the Dunajec river at Czorsztyn. Local communities frequently resist plans for waste dumps, incinerating plants and other developments which are seen as injurious to health or the quality of life. The planned reprivatisation of the state-owned forests is also criticised by foresters and ecological movements. Conflicts are likely to grow as economic development accelerates but better information and greater public understanding of the need for sustainability should make for consensus.

conflict environmental management local government national parks non-governmental organisations pollution sustainability 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Ambrożewicz P., 1999: Zwarty system zagospodarowania odpadów. Wydawnictwo 'Ekonomia i Środowisko', Białystok.Google Scholar
 2. Andrzejewski R. and Baranowski M. (eds.), 1993: Stan środowiska w Polsce. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Centrum Informacji o Śodowisku – GRID, Warsaw.Google Scholar
 3. Bukowska J., Olenska J. and Poskróbko B., 1995: Społeczne uwarunkowania wdrażzania ekorozwoju w gminie: raport z bada´n socjologicznych. Katedra Ekonomiki i Zarządzania Ochroną Środowiska Politechniki Białostockiej, Białystok.Google Scholar
 4. Burger T. and Sadowski A., 1994: ŚwiadomośŜ społeczna: niderlandy ekologiczne. Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warsaw.Google Scholar
 5. Domka L., 1998: Kryzys środowiska a edukacja dla ekorozwoju. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna ńiu, Poznań.Google Scholar
 6. Dutkowski M., 1995: Konflikty w gospodarowaniu dobrami ´srodowiskowymi. Uniwersytet Gdański, Rozprawy i monografie 215, Gdánsk.Google Scholar
 7. Dutkowski M., 1996: Konfliktyśrodowiskowe w ujęciu wielodyscyplinarnym. In: Domański R. (ed.), Nowa generacja w badaniach gospodarki przestrzennej. Wydawnictwo naukowe PWN, Biuletyn KPZK PAN 174, Warsaw, pp. 29–48.Google Scholar
 8. Główny Urząd Statystyczny (GUS), 1990: Studia i analizy statystyczne: raport o stanie, zagroŻeniu i ochronie środowiska 1990. GUS, Warsaw.Google Scholar
 9. Główny Urząd Statystyczny (GUS), 1999: Ochrona środowiska. GUS, Warsaw.Google Scholar
 10. Górecki A., Drözdz M. and Szczesna A., 1995: Bieszczadzki Park Narodowy a kształtowanie sie postaw i świadomości ekologicznej jego mieszkanców. Roczniki Bieszczadzkie 4: 185–206.Google Scholar
 11. Górecki A., Drözdz M. and Najder R., 1997: Magurski Park Narodowy a mieszkańcy jego otuliny. Roczniki Bieszczadzkie 6: 233–252.Google Scholar
 12. Grabowski T. and Maruszewski S., 1983: Świadomość ekologiczna górali i ich postawy wobec Tatrzańskiego Parku Narodowego. Studia Socjologiczne 96: 241–258.Google Scholar
 13. Gumińska M. and Delorme A. (eds.), 1990: Klęska ekologiczna Krakowa. Polski Klub Ekologiczny, Kraków.Google Scholar
 14. Jagielak J., 1996: Zmiany sytuacji radiologicznejśrodowiska Polski w okresie 10 lat po awarii w Czarnobylu. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warsaw.Google Scholar
 15. Jurasz F., 1998: Kompleksowa gospodarka odpadami w gminie. Instytut Gospodarki Odpadami, ARP-Poligrafia, Warszawa.Google Scholar
 16. Kaczynska M., 1997: Społeczne formy ochrony przyrody. Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Raporty InE 1/97, Warsaw.Google Scholar
 17. Kassenberg A. and Rolewicz C., 1985: Przestrzenna diagnoza ochrony środowiska w Polsce. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Studia 89, Warsaw.Google Scholar
 18. Kostrzewski A. (ed.), 1998: Stan geosystemow Polski w latach 1994– 1997: zintegrowany monitoring ´srodowiska przyrodniczego. Panstwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warsaw.Google Scholar
 19. Kozłowski S., 1994: Droga do ekorozwoju. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw.Google Scholar
 20. Kozłowski S. (ed.), 1997: Kierunki zmian zachodzaace w ´srodowisku człowieka w Polsce: lepiej czy gorzej? – Ekspertyza. Komitet Naukowy Czlowiek i Srodowisko, PAN, Warsaw.Google Scholar
 21. Liro A. (ed.), 1998: Strategia wdrażzania krajowej sieci ekologicznej ECONET-Polska. Fundacja IUCN Poland, Warsaw.Google Scholar
 22. Lisiecka H., 1994: Wpływ organizacji ekologicznych na decyzje związane z ochroną środowiska. In: Lisiecka H. (ed.), Polityka ochrony środowiska w społeczno ści lokalnej. Towarzystwo Naukowe Prawa Ochrony Środowiska, Wrocław, pp. 52–67.Google Scholar
 23. Łonkiewicz B. (ed.), 1996: Ochrona i zrównoważzone użzytkowanie lasów w Polsce. Fundacja IUCN Poland, Warsaw.Google Scholar
 24. Macek I., 1994: Konflikty ekologiczne. In: Lisiecka H. (ed.), Polityka ochrony środowiska w społeczności lokalnej. Towarzystwo Naukowe Prawa Ochrony Środowiska, Wrocław, pp. 69–95.Google Scholar
 25. Oleńska J. and Poskróbko B., 1996: Lokalne środowisko w świadomości mieszkańców Puszczy Białowieskiej. In: Poskróbko B. (ed.), Rejon Puszczy Białowieskiej: mieszka´ncy-´srodowisko-gospodarka. Politechnika Białstocka, Białystok, pp. 77–141.Google Scholar
 26. Osinak T., Poskróbko B. and Sadowski A., 1993: Wigierski Park Narodowy a jego mieszkańcy.Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok.Google Scholar
 27. PIOS, 1998: Stanśrodowiska w Polsce: raport Paśstwowej Inspekcji Ochrony Środowiska. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.Google Scholar
 28. Ptaszycka-Jackowska D. and Baranowska-Janowska M., 1996: Przyrodnicze obszary chronione: możzliwości uŻytkowania. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa.Google Scholar
 29. Radecki W., 1990: Zarys dziejów prawnej ochrony przyrody Iśrodowiska w Polsce. Oddzial Akademicki PTTK w Krakowie, Regionalna Pracownia Krajoznawcza, Kraków.Google Scholar
 30. Radziejowski J. (ed.), 1996: Obszary chronione w Polsce. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.Google Scholar
 31. Runc J., 1998: Ochrona środowiska a konflikty społeczne w Polsce. Wydawnictwo Naukowe WyŻszej Szkoly Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań.Google Scholar
 32. Sandner J., 1998: Badanie postaw proekologicznych społeczeństwa polskiego. In: Dołęga J.M. and Sander J. (eds.), ŚwiadomośŚ i edukacja ekologiczna. Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, Warsaw, pp. 37–52.Google Scholar
 33. Sprawy ochrony środowiska, 1993: Zestawienie wyniku sonda Żu. CBOS, Warsaw.Google Scholar
 34. Stasiak A. (ed.), 1997: Konflikty wokół przebiegu autostrad w Polsce: przypadek aglomeracji warszawskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Biuletyn KPZK PAN 179, Warsaw.Google Scholar
 35. Wódz J. and Wódz K., 1993: Społeczne znaczenie świadomości ekologicznej. In: Wódz J. (ed.), Zagrożzenia ekologiczne: warunki żzycia, wizje przyszlości. Wydawnictwo Śląsk, Katowice, pp. 17–31.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 2001

Authors and Affiliations

 • Włodzimierz Kurek
  • 1
 • Robert Faracik
  • 1
 • Mirosław Mika
  • 1
 1. 1.Institute of GeographyJagiellonian UniversityKrakówPoland

Personalised recommendations