Advertisement

GeoJournal

, Volume 51, Issue 1–2, pp 47–56 | Cite as

The Hague as the disputed showcase of the Dutch State and Dutch national identity 1814–1917

 • Esther M. Agricola
Article

Abstract

The central question of this article is What does the urban and architectural design of The Hague tell us about the Dutch political and administrative ambitions in representing the state and national identity from 1814–1917? In this period many European capital cities grew fast, governmentas acquired new ambitions and new powers, and nationalism spread. Many governments developed impressive national building activities. In The Netherlands there was hardly any urge to emphasize the state power by transforming the urban landscape even in its governmental center The Hague. One reason is that the dominant liberal politics refrained from social and economic interventions. A second reason is that the various population groups had difficulty to agree on one national building style. Accompanied by a strong ideological discussion, the Dutch polity finally succeeded in producing a governmental architecture (from ca. 1880–1815) in the so-called Dutch Renaissance style. Although the different population groups (orthodox Protestants, Liberals, Catholics) could, each for their own reasons, accept this national style, its characteristics (picturesque, simple and small) lent itself poorly to public governmental commissions on a grand scale.

Capital city national building style The Hague The Netherlands representative urban landscape 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Aerts R. (ed.), 1998: De stijl van de burger. Over Nederlandse burgerlijke cultuur vanaf de middeleeuwen, Kampen.Google Scholar
 2. Aerts R. and Velde R. te (ed.), 1999: Land van kleine gebaren. Een politieke geschiedenis van Nederland 1780–1990, Nijmegen.Google Scholar
 3. Berens H., 1999: Willem Nicolaas Rose (1801–1877): stedenbouw, civiele techniek en architectuur, Amsterdam.Google Scholar
 4. Bornewasser J.A., 1982: De Nederlandse katholieken en hun negentiende eeuwse vaderland. Tijdschrift voor geschiedenis 95: 577–604.Google Scholar
 5. Braam A. van, 1957: Ambtenaren en Bureaukratie in Nederland, 's-Gravenhage.Google Scholar
 6. Brugmans H., 1913: Van Raadhuis tot Paleis, Amsterdam 1913. Google Scholar
 7. Busken Huet C., 1883: Het land van Rembrand. Studies over de Noordnederlandse beschaving in de zeventiende eeuw, Haarlem.Google Scholar
 8. Furnee J.H., 1999: Ruimte als uitdrukking en vormgeving van sociale verhoudingen. De transformatie van Den Haag 1850–1900, Groningen (not published).Google Scholar
 9. Geyl P., 1971: 1813 herdacht in 1863. Geyl, P, Pennestrijd over Staat en Historie. Opstellen over de vaderlandse geschiedenis aangevuld met Geyls levensverhaal (tot 1945), pp. 274–312, GroningenGoogle Scholar
 10. Goekoop A., 1953: Het Catshuis ‘sorgvliet’ 300 jaar (1652–1952,Jaarboek Die Haghe: 1–36)Google Scholar
 11. Knippenberg H. & Pater B. de, 1990: De eenwording van Nederland: schaalvergroting en integratie sinds 1800, Nijmegen.Google Scholar
 12. Krabbe C.P., 1998: Ambacht, kunst, wetenschap: bevordering van de bouwkunst in Nederland (1775–1880), Zwolle.Google Scholar
 13. Moll W., 1954: HetWillemspark en het nationale monument op Plein 1813. Die Haghe: 1–17.Google Scholar
 14. Osta J. van, 1998: Het theater van de Staat, AmsterdamGoogle Scholar
 15. Peet C. van der & Steenmeijer G. (ed.), 1995: Twee eeuwen architectuur van de rijksgebouwendienst en zijn voorlopers, Rotterdam.Google Scholar
 16. Pelt R.J. van and Tiethoff-Spliethoff M.E., 1984: Het Binnenhof. Van grafelijke residentie tot regeringscentrum, Dieren.Google Scholar
 17. Peters C.H., 1891: 's-Gravenhage. Rapport aan Z.E. de minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, Den Haag.Google Scholar
 18. Programma der inrichting voor een Paleis bestemd voor de vergaderingen der Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden, 1863; (geen auteur).Google Scholar
 19. Randeraad, N., 1994: In search of a National Building Style: Administrative Architecture in the Netherlands in the Second Half of the 19th Century. Jahrbuch für Europäische Verwaltungsgeschichte 6: 243–260.Google Scholar
 20. Righart H., 1986: De katholieke zuil in Europa. Een vergelijkend onderzoek naar het ontstaan van verzuiling onder katholieken in Oostenrijk, Zwitserland, België en Nederland, Meppel/Amsterdam.Google Scholar
 21. Rosenberg P.T.E.E., 1995: Rose zijn hele ziel is architecture. In: Peet, C., van der and Steenmeijer, G. Twee eeuwen architectuur van de rijksgebouwendienst en zijn voorlopers, pp. 129–149, Rotterdam.Google Scholar
 22. Schiferli J., 1983: Een nationaal gedenkteken voor november 1813 (Den Haag 1863–1869). Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek: 73–131.Google Scholar
 23. Schmal H., 1957: 's-Gravenhage? De 19de-eeuwse gordel, een zone gemodelleerd door zand en veen, Utrecht.Google Scholar
 24. Stal K., 1998: Den Haag in kaart gebracht. 750 jaar groei in plattegronden uit het Gemeentearchief, Den Haag.Google Scholar
 25. Stokvis P.R.D., 1987: De wording van modern Den Haag de stad en haar bevolking van de Franse tijd tot de Eerste Wereldoorlog, Zwolle.Google Scholar
 26. Tamse J., 1979: Nassau en Oranje in de Nederlandse Geschiedenis, Alphen a/d Rijn. (geen auteur, geen paginanummers Notulen 13 september, Tijdschrift van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 1870–1871, 1870).Google Scholar
 27. Velde H. te, 1992: Gemeenschapszin en plichtsbesef. Liberalisme en nationalisme in Nederland 1870–1918 Den Haag.Google Scholar
 28. Wal M. van der, 1983: Krijgsman of Staatsman? De oprichtingsgeschiedenis van de twee standbeelden voor Willem de Zwijger in Den Haag. Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 34: 39–71.Google Scholar
 29. Wander P. (ed.), 1981: Haagse huizen van Oranje. Vier eeuwen paleizen en huizen van de Oranjes in en om de Residentie, Den HaagGoogle Scholar
 30. Woud A. van der, 1997: Waarheid en Karakter. Het debat in de bouwkunst 1840–1900, Rotterdam.Google Scholar
 31. Woud A. van der, 1987: Het lege land. De ruimtelijke orde van The Netherlands 1798–1848, Amsterdam.Google Scholar
 32. Zwager H.H., 1968: Inleiding. In Ludovico Guicciardini en zijn Beschrijvinghe van alle de Nederlanden, facs. Amsterdam (1612).Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 2000

Authors and Affiliations

 • Esther M. Agricola
  • 1
 1. 1.Kei centrumRotterdamThe Netherlands

Personalised recommendations