Advertisement

Russian Journal of Applied Chemistry

, Volume 77, Issue 1, pp 124–127 | Cite as

Control of Penetration of Macroglobules from Polymer Solution into the Bulk of a Porous Solid

 • N. V. Volkova
 • D. N. Emel'yanov
 • T. S. Kiseleva
 • Yu. M. Ananicheva
Article

Abstract

Penetration of poly(butyl methacrylate) macroglobules into solid porous samples of chalk, clay, cement, and cement-river sand mixtures was studied as influenced by the macroglobule size.

Keywords

Polymer Clay Methacrylate Butyl Polymer Solution 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

REFERENCES

 1. 1.
  Fedoseeva, T.S., Materialy dlya restavratsii zhivopisi i predmetov prikladnogo iskusstva (Materials for Restoration of Painting and Applied Arts Items), Moscow: Redaktsionno-Izd. Otd., Nauchno-Issled. Inst. Restavratsii, 1999.Google Scholar
 2. 2.
  Lipatov, Yu.S., Nesterov, A.E., Gritsenko, G.M., and Veselovskii, R.A., Spravochnik po khimii polimerov (Handbook on Polymer Chemistry), Kiev: Naukova Dumka, 1971.Google Scholar
 3. 3.
  Semchikov, Yu.D., Zhil'tsov, S.F., and Kashaeva, V.N., Vvedenie v khimiyu polimerov (Introduction to Polymer Chemistry), Moscow: Vysshaya Shkola, 1988.Google Scholar
 4. 4.
  Voyutskii, S.S., Fiziko-khimicheskie osnovy proniknoveniya i impregnirovaniya voloknistykh sistem vodnymi dispersiyami polimerov (Physicochemical Principles of Penetration and Impregnation of Fibrous Systems by Aqueous Polymer Dispersions), Leningrad: Khimiya, 1969.Google Scholar
 5. 5.
  Ivanova, A.V., Khudozh. Nasled., 1977, issue 2 (32), pp. 33-41.Google Scholar
 6. 6.
  Grosberg, A.Yu. and Khokhlov, A.R., Statisticheskaya fizika makromolekul (Statistical Physics of Macromolecules), Moscow: Nauka, 1989.Google Scholar

Copyright information

© MAIK “Nauka/Interperiodica” 2004

Authors and Affiliations

 • N. V. Volkova
  • 1
 • D. N. Emel'yanov
  • 1
 • T. S. Kiseleva
  • 1
 • Yu. M. Ananicheva
  • 1
 1. 1.Lobachevsky Nizhni Novgorod State UniversityNizhni NovgorodRussia

Personalised recommendations