Advertisement

Doklady Physical Chemistry

, Volume 398, Issue 1–3, pp 231–235 | Cite as

High-Temperature Thermal Degradation of Polyethylene in an Inorganic Polyoxide Matrix

 • A. Yu. Shaulov
 • S. M. Lomakin
 • A. D. Rakhimkulov
 • E. V. Koverzanova
 • A. N. Shchegolikhin
 • P. B. Glushenko
 • N. G. Shilkina
 • Al. Al. Berlin
Article

Keywords

Physical Chemistry Polyethylene Thermal Degradation 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

REFERENCES

 1. 1.
  Rawson, H., Inorganic Glass-Forming Systems, London: Pergamon, 1967. Translated under the title Neorganicheskie stekloobrazuyushchie sistemy, Moscow: Mir, 1970.Google Scholar
 2. 2.
  Sanditov, D.S. and Bartenev, G.M., Fizicheskie svoistva neuporyadochennykh struktur (Physical Properties of Disordered Structures), Novosibirsk: Nauka, 1982, p. 259.Google Scholar
 3. 3.
  Tarasov, V.V., Problemy fiziki stekla (Problems of Glass Physics), Moscow: Stroiizdat, 1979, p. 146.Google Scholar
 4. 4.
  Samsonov, G.V., Markovskii, L.Ya., Zhigach, A.F., and Valyachko, M.G., Bor, ego soedineniya i splavy (Boron and Its Compounds and Alloys), Kiev: Izd. Akad. Nauk UkrSSR, 1960, p. 560.Google Scholar
 5. 5.
  Mazurin, O.V., Strel'tsina, M.V., and Shvaiko-Shvaikovskaya, T.V., Svoistva stekol i stekloobrazuyushchikh rasplavov. Spravochnik (Properties of Glass and Glass-Forming Melts: A Handbook), Leningrad: Nauka, 1975, vol. 2, p. 632.Google Scholar
 6. 6.
  Grassie, N. and Scott, G., Polymer Degradation and Stabilisation, London: Cambridge Univ. Press, 1985. Translated under the title Destruktsiya i stabilizatsiya polimerov, Moscow: Mir, 1988.Google Scholar
 7. 7.
  CKS 1.01 IBM Research Almaden, http:/www.almaden.ibm.com.Google Scholar
 8. 8.
  Ozawa, T., J. Therm. Anal., 1976, vol. 9, p. 217.Google Scholar
 9. 9.
  Cottrell, T.L., The Strengths of Chemical Bonds, London: Butterworth, 1954. Translated under the title Prochnost' khimicheskikh svyazei, Moscow: Inostrannaya Literastura, 1956.Google Scholar
 10. 10.
  Vedeneev, V.I., Gurvich, L.V., Kondrat'ev, V.N., Medvedev, V.A., and Frankevich, E.L., Energii razryva khimicheskikh svyazei. Potentsialy ionizatsii i srodstvo k elektrony (Chemical Bond Energies, Ionization Potentials, and Electron Affinities), Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1962, p. 215.Google Scholar
 11. 11.
  Sanderson, R.T., J. Inorg. Nucl. Chem., 1966, vol. 28, no. 8, p. 1553.Google Scholar
 12. 12.
  Novak, F.I., Bashkirov, A.N., Kamzolkin, V.V., and Talyzenkov, Yu.A., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1972, vol. 307, no. 4, pp. 874-877.Google Scholar
 13. 13.
  Bashkirov, A.N., Kamzolkin, V.V., Sokova, K.M., and Andreeva, T.V., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1958, vol. 118, no. 1, pp. 149-150.Google Scholar
 14. 14.
  Gilmann, J.W., Appl. Clay Sci., 1999, vol. 15, pp. 31-49.Google Scholar
 15. 15.
  Dabrowski, F., Bourbigot, S., Delobel, R.A., and Le Bras, M., Eur. Polym. J., 2000, vol. 36, pp. 273-284.Google Scholar

Copyright information

© MAIK “Nauka/Interperiodica” 2004

Authors and Affiliations

 • A. Yu. Shaulov
  • 1
 • S. M. Lomakin
  • 2
 • A. D. Rakhimkulov
  • 1
 • E. V. Koverzanova
  • 1
 • A. N. Shchegolikhin
  • 2
 • P. B. Glushenko
  • 1
 • N. G. Shilkina
  • 1
 • Al. Al. Berlin
  • 1
 1. 1.Semenov Institute of Chemical PhysicsRussian Academy of SciencesMoscowRussia
 2. 2.Emanuel Institute of Biochemical PhysicsRussian Academy of SciencesMoscowRussia

Personalised recommendations