Differential Equations

, Volume 40, Issue 3, pp 410–419 | Cite as

Invariant Reduction of Partially Potential Branching Equations and Iterative Methods in the Problem on a Bifurcation Point with a Symmetry

 • B. Karasozen
 • B. V. Loginov
Article
 • 24 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

REFERENCES

 1. 1.
  Yudovich, V.I., Prikl. Mat. Mekh., 1967, vol. 31, no. 1, pp. 101–111.Google Scholar
 2. 2.
  Ovchinnikova, S.M. and Yudovich, V.I., Prikl. Mat. Mekh., 1967, vol. 32, no. 5, pp. 858–868.Google Scholar
 3. 3.
  Loginov, B.V. and Trenogin, V.A., Mat. Sb., 1971, vol. 85, no. 3, pp. 440–454.Google Scholar
 4. 4.
  Loginov, B.V. and Trenogin, V.A., Differents. Uravn., 1975, vol. 11, no. 8, pp. 1518–1521.Google Scholar
 5. 5.
  Loginov, B.V., Teoriya vetvleniya reshenii nelineinykh uravnenii v usloviyakh gruppovoi invariantnosti(Theory of Branching Solutions of Nonlinear Equations Under Group Invariance Conditions), Tashkent, 1985.Google Scholar
 6. 6.
  Loginov, B.V., Vestn. Samar. Univ., 1998, no. 4(10), pp. 15–70.Google Scholar
 7. 7.
  Vanderbauwhede, A., Research Notes in Math., 1982, vol. 75, pp. 182–320.Google Scholar
 8. 8.
  Golubitsky, M. and Schaeffer, D., Appl. Math. Sci., 1984, vol. 51(1).Google Scholar
 9. 9.
  Golubitsky, M., Stewart, I., and Schaeffer, D., Appl. Math. Sci., 1985, vol. 69(2).Google Scholar
 10. 10.
  Loginov, B.V., Rakhmatova, Kh.R., and Yuldashev, N.N., Uravneniya smeshannogo tipa i zadachi so svobodnoi granitsei(Mixed-Type Equations and Problems with Free Boundary), Tashkent, 1987, pp. 183–195.Google Scholar
 11. 11.
  Ovsyannikov, L.V., Gruppovoi analiz differentsial'nykh uravnenii(Group Analysis of Differential Equations), Moscow, 1978.Google Scholar
 12. 12.
  Ibragimov, N.Kh., Gruppy preobrazovanii v matematicheskoi _zike(Transformation Groups in Mathematical Physics), Moscow, 1983.Google Scholar
 13. 13.
  Sidorov, N.A. and Abdullin, V.R., Mat. Sb., 2001, vol. 192, no. 7, pp. 107–124.Google Scholar
 14. 14.
  Loginov, B. and Konopleva, I., Trudy Mezhdunar. konf. “Simmetriya i differentsial'nye uravneniya”(Proc. Int. Conf. “Symmetry and Differential Equations”), Andreev, V.A., ed., Krasnoyarsk, 2000, pp. 145–148.Google Scholar
 15. 15.
  Loginov, B.V., Izv. Akad. Nauk UzSSR. Ser. Fiz.-Mat., 1988, no. 1, pp. 28–32.Google Scholar
 16. 16.
  Loginov, B.V. and Rousak, Yu.B., Nonlinear Analysis. TMA, 1991, vol. 17, no. 3, pp. 219–232.Google Scholar
 17. 17.
  Loginov, B.V., Nonlinear Analysis. TMA, 1997, vol. 28, no. 12, pp. 2038–2047.Google Scholar
 18. 18.
  Loginov, B.V., Nonlinear Analysis. TMA, 1998, vol. 32, no. 3, pp. 439–448.Google Scholar
 19. 19.
  Loginov, B.V., Differents. Uravn., 1979, vol. 15, no. 9, pp. 1724–1726.Google Scholar
 20. 20.
  Loginov, B.V. and Sidorov, N.A., Mat. Sb., 1991, vol. 182, no. 5, pp. 681–691.Google Scholar
 21. 21.
  Vainberg, M.M. and Trenogin, V.A., Teoriya vetvleniya reshenii nelineinykh uravnenii(Theory of Branching of Solutions of Nonlinear Equations), Moscow, 1969.Google Scholar
 22. 22.
  Loginov, B.V., Differents. Uravn., 1972, vol. 8, no. 10, pp. 1816–1824.Google Scholar
 23. 23.
  Vilenkin, N.Ya., Spetsial'nye funktsii i teoriya predstavlenii grupp(Special Functions and Group Representation Theory), Moscow, 1965.Google Scholar
 24. 24.
  Trenogin, V.A. and Sidorov, N.A., in Differentsial'nye i integral'nye uravneniya(Differential and Integral Equations), Irkutsk, 1972, issue 1, pp. 216–247.Google Scholar
 25. 25.
  Loginov, B.V., in Kraevye zadachi dlya differentsial'nykh uravnenii(Boundary Value Problems for Differential Equations), Salakhitdinov, M.S. and Dzhuraev, T.D., eds., Tashkent, 1974, issue 4, pp. 129–136.Google Scholar
 26. 26.
  Rybakowsky, K., The Homotophy Index and Partial Differential Equations, Berlin, 1987.Google Scholar
 27. 27.
  Trenogin, V.A., Sidorov, N.A., and Loginov, B.V., Differential and Integral Equations. An Internat. J. Th. Appl., 1990, vol. 3, no. 1, pp. 145–154.Google Scholar
 28. 28.
  Trenogin, V.A. and Sidorov, N.A., Uzb. Mat. Zh., 1992, no. 2, pp. 40–49.Google Scholar
 29. 29.
  Trenogin, V.A., Funktsional'nyi analiz(Functional Analysis), Moscow, 1980.Google Scholar
 30. 30.
  Loginov, B.V. and Konopleva, I.V., Proceedings of Int. Conference “Functional Spaces VI”, Wroclaw, 2002, pp. 101–110.Google Scholar

Copyright information

© MAIK “Nauka/Interperiodica” 2004

Authors and Affiliations

 • B. Karasozen
  • 1
  • 2
 • B. V. Loginov
  • 1
  • 2
 1. 1.Middle-East Technical UniversityAnkaraTurkey
 2. 2.Ul'yanovsk State Technical UniversityUl'yanovskRussia

Personalised recommendations