Advertisement

Inorganic Materials

, Volume 39, Issue 11, pp 1138–1141 | Cite as

Evaluation of the Surface Tension of Liquid Francium

 • L. V. Kozhitov
 • V. B. Kol'tsov
 • A. V. Kol'tsov
Article

Abstract

The surface tension of liquid francium is evaluated in a wide temperature range, from its melting point to 800 K, using the correlation between the surface tension of alkali metals (full electronic analogs) and the universal parameter tan α in Prikhod'ko's system of unpolarized ionic radii. The credibility of the surface tension data for liquid francium is assessed. The approach used to evaluate the surface tension of Fr is highly reliable because each quantity in the fundamental theoretical relation is determined independently.

Keywords

Inorganic Chemistry Surface Tension Melting Point Alkali Metal Ionic Radius 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

REFERENCES

 1. 1.
  Nekrasov, V.V., Osnovy obshchei khimii (Fundamentals of General Chemistry), Moscow: Khimiya, 1973, vol. 2.Google Scholar
 2. 2.
  Gol'danskii, V.N., Novye elementy v Periodicheskoi sisteme D.I. Mendeleeva (New Elements in the Periodic System), Moscow: Atomizdat, 1964.Google Scholar
 3. 3.
  Lavrukhina, A.K., Properties of Francium, Usp. Khim., 1958, no. 10, p. 1209.Google Scholar
 4. 4.
  Fizicheskii entsiklopedicheskii slovar' (Encyclopedic Dictionary of Physics), Prokhorov, A.M., Ed., Moscow: Sovetskaya Entsiklopediya, 1984.Google Scholar
 5. 5.
  Os'minin, Yu.P., Evaluation of Some Physical Properties of Liquid Francium, Zh. Fiz. Khim., 1969, vol. 43, no. 10, p. 2610.Google Scholar
 6. 6.
  Glazov, V.M. and Kol'tsov, V.B., Evaluation of Some Physicochemical Properties of Liquid Francium, Izv. Akad. Nauk SSSR, Met., 1979, no. 5, pp. 68–75.Google Scholar
 7. 7.
  Gogoleva, V.V. and Fokin, L.R., Evaluation of Critical Parameters of Lithium and Francium, Preprint of Inst. of High Temperatures, Russ. Acad. Sci., Moscow, 1981, no. 1-061.Google Scholar
 8. 8.
  Shpil'rain, E.E., Yakimovich, K.A., Totskii, E.E., et al., Teplofizicheskie svoistva shchelochnykh metallov (Thermophysical Properties of Alkali Metals), Moscow: Izd. Standartov, 1970.Google Scholar
 9. 9.
  Termicheskie konstanty veshchestv: Spravochnik(Thermal Constants of Substances: A Handbook), Glushko, V.P., Ed., Moscow: VINITI, 1981, issue 10, p. 120.Google Scholar
 10. 10.
  Novikov, I.I., Calculation of the Critical Temperatures of Alkali Metals, in Zhidkie metally (Liquid Metals), Moscow: Gosatomizdat, 1963, pp. 245–247.Google Scholar
 11. 11.
  Kirillov, P.L., Critical Parameters of Alkali Metals, in Teplofizicheskie svoistva zhidkostei i gazov pri vysokikhtemperaturakh i plazmy (High-Temperature Thermophysical Properties of Liquids, Gases, and Plasma), Moscow: Izd. Standartov, 1969, vol. 2, pp. 97–105.Google Scholar
 12. 12.
  Prikhod'ko, E.V., Sistema nepolyarizovannykh ionnykhradiusov i ee ispol'zovanie dlya analiza elektronnogo stroeniya i svoistv veshchestv (System of Unpolarized Ionic Radii: Application to Analysis of the Electronic Structure and Properties of Substances), Kiev: Naukova Dumka, 1973.Google Scholar
 13. 13.
  Prikhod'ko, E.V., Physicochemical Properties of Group I–VI Metals, Zh. Fiz. Khim., 1976, vol. 50, no. 8, pp. 1946–1950.Google Scholar
 14. 14.
  Prikhod'ko, E.V., Physicochemical Properties of Group I–VI Metals, Zh. Fiz. Khim., 1976, vol. 50, no. 10, pp. 2526–2530.Google Scholar
 15. 15.
  Prikhod'ko, E.V., Metallokhimiya kompleksnogo legirovaniya(Chemistry of Combined Metal Doping), Moscow: Metallurgiya, 1983.Google Scholar
 16. 16.
  Prikhod'ko, E.V., Metallokhimiya mnogokomponentnykh sistem (Chemistry of Multicomponent Metallic Systems), Moscow: Metallurgiya, 1995.Google Scholar
 17. 17.
  Regel', A.R. and Glazov, V.M., Periodicheskii zakon i fizicheskie svoistva elektronnykh rasplavov (Periodic Law and Physical Properties of Electronic Melts), Moscow: Nauka, 1978.Google Scholar
 18. 18.
  Grigorovich, V.K., Periodicheskii zakon Mendeleeva i elektronnoe stroenie metallov (Periodic Law and Electronic Structure of Metals), Moscow: Nauka, 1966.Google Scholar
 19. 19.
  Shchukarev, S.A., Neorganicheskaya khimiya (Inorganic Chemistry), Moscow: Vysshaya Shkola, 1970, vol. 1.Google Scholar
 20. 20.
  Os'minin, Yu.P., Thermodynamic Similarity and Physical Properties of Liquid Alkali Metals, Zh. Fiz. Khim., 1970, vol. 44, no. 5, pp. 1177–1186.Google Scholar
 21. 21.
  Bachinskii, A.I., O formulakh poverkhnostnogo natyazheniya: Izbrannye trudy (On the Formulas of Surface Tension: Selected Works), Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1960, pp. 199–208.Google Scholar
 22. 22.
  Bachinskii, A.I., Relations between Internal Friction Parameters and Other Physical Constants, Zh. Fiz.-Khim. O–va., 1901, vol. 33, part 1, pp. 192–195.Google Scholar

Copyright information

© MAIK “Nauka/Interperiodica” 2003

Authors and Affiliations

 • L. V. Kozhitov
  • 1
 • V. B. Kol'tsov
  • 2
 • A. V. Kol'tsov
  • 1
 1. 1.Moscow Institute of Steel and AlloysTechnical UniversityMoscowRussia
 2. 2.Moscow State Institute of Electronic Engineering(Technical University), ZelenogradMoscowRussia

Personalised recommendations