Doklady Biochemistry and Biophysics

, Volume 391, Issue 1–6, pp 201–203 | Cite as

An Adamantanone Derivative That Is an Original Modulator of Redox Processes in the Cytochrome P-450 System Can Serve as an Effective Remedy Against Obliterating Angiopathy of Lower Extremities

 • I. E. Kovalev
 • V. M. Koshkin
 • N. V. Shipulina
 • E. I. Rumyantseva
Article

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

REFERENCES

 1. 1.
  Kovalev, I.E. and Shipulina, N.V., Dokl. Akad. Nauk, 2001, vol. 378, no. 6, pp. 819-822.Google Scholar
 2. 2.
  Kislyak, N.A., Boiko, S.S., Shcherbakova, O.V., et al., in Tezisy dokladov Vsesoyuznoi nauchno-tekhnicheskoi konferentsii (Abstracts of the All-Union Science and Technology Conference), Kharkov, 1989, p. 152.Google Scholar
 3. 3.
  Nelson, D.R., Kamataki, T., Waxman, D.J., et al., DNA Cell Biol., 1993, vol. 12, no. 1, pp. 1-51.Google Scholar
 4. 4.
  Reutov, V.P., Sorokina, E.G., Okhotin, V.E., and Kositsyn, N.S., Tsiklicheskie prevrashcheniya oksida azota v organizme mlekopitayushchikh (Cyclic Transformations of Nitric Oxide in Mammals), Moscow: Nauka, 1997.Google Scholar
 5. 5.
  Vane, J.R., Gryglewski, R.J., and Botting, R.M., TIPS, 1987, vol. 8, pp. 491-501.Google Scholar
 6. 6.
  Khan, M.T. and Furchgott, R.F., Fed. Rroc., 1987, vol. 46, p. 385.Google Scholar
 7. 7.
  Ignarro, L.J., Byrns, R.E., Buga, G.M., and Wood, K.S., Fed. Proc., 1987, vol. 46, p. 644.Google Scholar
 8. 8.
  Palmer, R.M.G., Ferrige, A.G., and Moncada, S., Nature, 1987, vol. 327, pp. 524-526.Google Scholar
 9. 9.
  Catanzaro, O.L., Marina-Prendes, M.G., Hope, S.I., et al., Brazil. J. Med. Biol., 1994, vol. 27, no. 8, pp. 2043-2047.Google Scholar
 10. 10.
  Radomski, M.W., Palmer, R.M.J., and Moncada, S., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1990, vol. 87, pp. 5193-5197.Google Scholar
 11. 11.
  Toda, N., Nitric Oxide in Nervous System, Orlando: Academic, 1995, pp. 207-225.Google Scholar
 12. 12.
  Kovalev, I.E., Regulyatsiya tkanevogo gomeostaza. Netoksicheskaya profilaktika i terapiya khronicheskikh patologii (Regulation of Tissue Homeostasis: Nontoxic Prevention and Therapy of Chronic Pathology), Tbilisi: NPO Adaptogen, 1990, pp. 56-61.Google Scholar
 13. 13.
  Kovalev, I.E. and Rumyantseva, E.I., Probl. Endokrinol., 2000, vol. 46, no. 2, pp. 16-22.Google Scholar
 14. 14.
  Kovalev, I.E. and Rumyantseva, E.I., Khim.-Farm. Zh., 1999, no. 6, pp. 3-8.Google Scholar
 15. 15.
  Gellum, R.F., Amer. Heart J., 1990, vol. 120, no. 6, part 1, pp. 1414-1418.Google Scholar

Copyright information

© MAIK “Nauka/Interperiodica” 2003

Authors and Affiliations

 • I. E. Kovalev
  • 1
  • 2
 • V. M. Koshkin
  • 1
  • 2
 • N. V. Shipulina
  • 1
  • 2
 • E. I. Rumyantseva
  • 1
  • 2
 1. 1.Center for Theoretical Problems of Physicochemical PharmacologyRussian Academy of SciencesMoscowRussia
 2. 2.Russian State Medical UniversityMoscowRussia

Personalised recommendations