Advertisement

Doklady Biological Sciences

, Volume 390, Issue 1–6, pp 252–255 | Cite as

Effect of a Cationic Amphiphilic Compound on Rotifers

 • S. A. Ostroumov
 • N. Walz
 • R. Rusche
Article

Keywords

Amphiphilic Compound Cationic Amphiphilic Compound 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

REFERENCES

 1. 1.
  Vernadskii, V.I., Biosfera (The Biosphere), Moscow: Noosfera, 2001.Google Scholar
 2. 2.
  Alimov, A.F., Elementy teorii funktsionirovaniya vodnykh ekosistem (Elements of the Theory of Water Ecosystem Functioning), St. Petersburg: Nauka, 2000.Google Scholar
 3. 3.
  Sushchenya, L.M., Kolichestvennye zakonomernosti pitaniya rakoobraznykh (Quantitative Relationships in Crustacean Feeding), Minsk: Nauka i Tekhnika, 1975.Google Scholar
 4. 4.
  Monakov, A.V., Pitanie presnovodnykh bespozvonochnykh (Feeding of Freshwater Invertebrates), Moscow: IPEE, 1998.Google Scholar
 5. 5.
  Ostroumov, S.A., Biologicheskie effekty poverkhnostnoaktivnykh veshchestv v svyazi s antropogennymi vozdeistviyami na biosferu (Biological Effects of Surfactants as Related to Anthropogenic Impact on the Biosphere), Moscow: MAKS, 2000.Google Scholar
 6. 6.
  Ostroumov, S.A., Hydrobiologia, 2002, vol. 469, pp. 117–129.Google Scholar
 7. 7.
  Kartasheva, N.V. and Ostroumov, S.A., Toksikol. Vestn., 1998, no. 5, pp. 30–32.Google Scholar
 8. 8.
  Ostroumov, S.A., Biologicheskie effekty pri vozdeistvii poverkhnostno-aktivnykh veshchestv na organizmy (Biological Effects of Surfactants on Living Organisms), Moscow: MAKS, 2001.Google Scholar
 9. 9.
  Walz, N., Hintze, T., and Rusche, R., Hydrobiologia, 1997, vol. 358, pp. 127–132.Google Scholar
 10. 10.
  Walz, N., Rusche, R., and Ostroumov, S.A., Ecol. Stud. Hazard. Solut., 2001, vol. 5, p. 39.Google Scholar
 11. 11.
  Walz, N., Plankton Regulation Dynamics, Berlin: Springer, 1993, pp. 106–122.Google Scholar
 12. 12.
  Mohr, S. and Adrian, R., Limnol. Oceanogr., 2000, vol. 45, no. 5, pp. 1175–1180.Google Scholar
 13. 13.
  Widdows, J., Donkin, P., Brinsley, M.D., et al., Mar. Ecol. Prog. Ser., 1995, vol. 127, pp. 131–148.Google Scholar
 14. 14.
  Ostroumov, S.A., Dokl. Akad. Nauk, 2000, vol. 372, no. 2, pp. 279–282.Google Scholar
 15. 15.
  Ostroumov, S.A., Dokl. Akad. Nauk, 2002, vol. 385, no. 4, pp. 571–573.Google Scholar

Copyright information

© MAIK “Nauka/Interperiodica” 2003

Authors and Affiliations

 • S. A. Ostroumov
  • 1
 • N. Walz
  • 2
 • R. Rusche
  • 2
 1. 1.Moscow State University, Vorob'evy goryMoscowRussia
 2. 2.Institute of Freshwater Ecology and FisheryBerlinGermany

Personalised recommendations