Ukrainian Mathematical Journal

, Volume 54, Issue 5, pp 711–712 | Cite as

Oleksandr Ivanovych Stepanets' (On His 60th Birthday)

 • Yu. A. Mitropol'skii
 • A. M. Samoilenko
 • I. O. Lukovs'kyi
 • V. L. Makarov
 • V. P. Motornyi
 • V. M. Konovalov
 • I. O. Shevchuk
 • P. V. Zaderei
 • A. S. Romanyuk
 • V. S. Romanyuk
 • V. I. Rukasov
 • A. S. Serdyuk
Article

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 2002

Authors and Affiliations

 • Yu. A. Mitropol'skii
  • 1
 • A. M. Samoilenko
  • 1
 • I. O. Lukovs'kyi
  • 1
 • V. L. Makarov
  • 1
 • V. P. Motornyi
  • 2
 • V. M. Konovalov
  • 1
 • I. O. Shevchuk
  • 3
 • P. V. Zaderei
  • 4
 • A. S. Romanyuk
  • 1
 • V. S. Romanyuk
  • 1
 • V. I. Rukasov
  • 5
 • A. S. Serdyuk
  • 1
 1. 1.Institute of MathematicsUkrainian Academy of SciencesKiev
 2. 2.Dnepropetrovsk National UniversityDnepropetrovsk
 3. 3.Shevchenko Kiev UniversityKiev
 4. 4.Kiev University of Technology and DesignKiev
 5. 5.Slavyansk Pedagogic InstituteSlavyansk

Personalised recommendations