Advertisement

Water Resources

, Volume 29, Issue 5, pp 539–547 | Cite as

Heavy Metals in Bottom Sediment in the Upper and Lower Volga

 • V. F. Brekhovskikh
 • Z. V. Volkova
 • D. N. Katunin
 • V. D. Kazmiruk
 • T. N. Kazmiruk
 • E. V. Ostrovskaya
Article

Abstract

Heavy metal concentrations in bottom sediment in some reaches of the Upper (the Ivankovo Reservoir) and Lower Volga (from Volgograd to the mouth offshore area). The bottom sediment in the Ivankovo Reservoir are shown to be heavily polluted by Cu and Zn and to a lesser extent, by Co and Ni; heavy pollution with Ni and Cr and moderate pollution with Zn and Mn were recorded in the Lower Volga. Principal component procedure was used to assess bottom sediment pollution. The role of organic matter in the formation of the Ivankovo Reservoir bottom sediment pollution with heavy metals is shown to be moderate because of the weak correlation between heavy metal concentration and organic matter content of bottom sediment. The same is true for the Lower Volga because of low organic matter content of bottom sediment. The major role in the redox cycle of elements is shown to belong to Fe in the Ivankovo Reservoir and Mn in the Lower Volga.

Keywords

Heavy Metal Organic Matter Metal Concentration Matter Content Bottom Sediment 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

REFERENCES

 1. 1.
  Avakyan, A.B., Kocharyan, A.G., and Mairanovskii, F.G., Vodn. Resur., 1994, vol. 21, no. 3, p. 144.Google Scholar
 2. 2.
  Andrukovich, P.F., Primenenie metoda glavnykh komponent v prakticheskikh issledovaniyakh (Principal Component Method Application to Practical Problems), Moscow: Mosk. Gos. Univ., 1973, no. 36.Google Scholar
 3. 3.
  Brekhovskikh, V.F. and Volkova, Z.V., Melioratsiya i vod. khozvo, 1998, no. 3, p. 15.Google Scholar
 4. 4.
  Brekhovskikh, V.F., Volkova, Z.V., and Kocharyan, A.G., Vodn. Resur., vol. 28, no. 3, p. 310.Google Scholar
 5. 5.
  Bruks, R.R., Khimiya okruzhayushchei sredy (Environmental Chemistry), Moscow: Khimiya, 1982, p. 371.Google Scholar
 6. 6.
  Gapeeva, M.V., Zakonnov, V.V., and Gapeev, A.A., Vodn. Resur., 1997, vol. 24, no. 2, p. 174.Google Scholar
 7. 7.
  Denisova, A.I., Nakhshina, E.P., Novikov, B.I., and Ryabov, V.K., Donnye otlozheniya vodokhranilishch i ikh vliyanie na kachestvo vody (Reservoir Bottom Deposits and their Effect on the Water Quality), Kiev: Naukova Dumka, 1987.Google Scholar
 8. 8.
  Dzyuban, A.N., Mikrobiologicheskie i khimicheskie protsessy destruktsii organicheskogo veshchestva v vodoemakh (Microbiological and Chemical Processes of Organic Matter Destruction in Water Bodies), Leningrad: Nauka, 1979, p. 142.Google Scholar
 9. 9.
  Dubrov, A.M., Obrabotka statisticheskikh dannykh metodom glavnykh komponent (Statistical Data Processing by the Principal Component Method), Moscow: Statistika, 1978.Google Scholar
 10. 10.
  Ivan'kovskoe vodokhranilishche: sovremennoe sostoyanie i problemy okhrany (The Ivankovo Reservoir: Present-day State and Protection Problems), Moscow: Nauka, 2000.Google Scholar
 11. 11.
  Kazmiruk, V.D., Cand. Sc. (Geogr.) Dissertation, Moscow, 1990.Google Scholar
 12. 12.
  Katunin, D.N., Kurochkina, T.F., Ostrovskaya, E.V., et al., Rybokhozyaistvennye issledovaniya na Kaspii (Fishery-Oriented Studies in the Caspian Sea), Astrakhan: KaspNIRKh, 1998, p. 14.Google Scholar
 13. 13.
  Katunin, D.N. and Ostrovskaya, E.V., Rybokhozyaistvennye issledovaniya na Kaspii (Fishery-Oriented Studies in the Caspian Sea), Astrakhan: KaspNIIRKh, 1999, p. 44.Google Scholar
 14. 14.
  Korableva, A.I., Vodn. Resur., 1991, no. 2, p. 105.Google Scholar
 15. 15.
  Kocharyan, A.G., Vodnye problemy na rubezhe vekov (Water Problems at the Beginning of a New Century), Moscow: Nauka, 1999, p. 195.Google Scholar
 16. 16.
  Leonov, A.V., Ostashenko, M.M., and Berdavtseva, L.B., Vodn. Resur., 1991, no. 2, p. 76.Google Scholar
 17. 17.
  Leonov, A.V. and Tot, D., Vodn. Resur., 1992, no. 6, p. 143.Google Scholar
 18. 18.
  Moiseenko, T.I., Teoreticheskie osnovy normirovaniya antropogennykh nagruzok na vodoemy subarktiki (Theoretical Principles of Standardization of Anthropogenic Load onto Subarctic Water Bodies), Apatity: IPPES KNTs RAN, 1997.Google Scholar
 19. 19.
  Nikanorov, A.M., Zhulidov, A.V., and Pokarzhevskii, A.D., Biomonitoring tyazhelykh metallov v presnovodnykh ekosistemakh (Heavy Metal Biological Monitoring in Freshwater Ecosystems), Leningrad: Gidrometeoizdat, 1985.Google Scholar
 20. 20.
  Pakhomova, A.S., Tr. Gos. Okeanogr. Inst., 1961, no. 59, p. 58.Google Scholar
 21. 21.
  Romanenko, V.I., Biologicheskie produktsionnye protsessy v basseine Volgi (Biological Production Processes in the Volga Basin), Leningrad: Nauka, 1976, p. 60.Google Scholar
 22. 22.
  Skriptunov, N.A. and Demidenko, N.A., Tr. Gos. Okeanogr. Inst, 1986, no. 179, p. 90.Google Scholar
 23. 23.
  Normy i kriterii otsenki zagryazneniya donnykh otlozhenii v vodnykh ob”ektakh. Regional'nyi normativ (Standards and Criteria for Assessing Bottom Sediment Pollution in Water Bodies), Petersburg: Gidrometeoizdat, 1996.Google Scholar
 24. 24.
  Universal'nye metody issledovaniya kachestva vod (Universal Methods for Studying Water Quality), Moscow: SEV, 1977, Ch. 1.Google Scholar
 25. 25.
  Ust'evaya oblast' Volgi: gidrologo-morfologicheskie protsessy, rezhim zagryaznyayushchikh veshchestv i vliyanie kolebanii urovnya Kaspiiskogo morya (Volga Mouth Zone: Hydrological–Morphological Processes, Pollutant Regime, and the Influence of the Caspian Sea Level Variations), Moscow: GEOS, 1998.Google Scholar
 26. 26.
  Forstner, U., Calmano, W., Hong, J., and Kestner, M., 5th Int. Symp. Rive Sedimentation. Karlsruhe, 1992, p. 20.Google Scholar
 27. 27.
  Hakanson, L., Water Res., 1980, vol. 14, no. 3/4, p. 975.Google Scholar
 28. 28.
  Hirner, A., Kritsotakis, K., and Tobschall, H., Appl. Geochem., 1990, vol. 5, no. 2, p. 491.Google Scholar

Copyright information

© MAIK “Nauka/Interperiodica” 2002

Authors and Affiliations

 • V. F. Brekhovskikh
  • 1
 • Z. V. Volkova
  • 1
 • D. N. Katunin
  • 2
 • V. D. Kazmiruk
  • 1
 • T. N. Kazmiruk
  • 1
 • E. V. Ostrovskaya
  • 2
 1. 1.Water Problems InstituteRussian Academy of SciencesMoscowRussia
 2. 2.Caspian Research Institute of FisheryAstrakhanRussia

Personalised recommendations