Ukrainian Mathematical Journal

, Volume 54, Issue 2, pp 177–178 | Cite as

Mykola Ivanovych Portenko (On His 60th Birthday)

 • Yu. A. Mitropol'skii
 • A. M. Samoilenko
 • A. V. Skorokhod
 • V. S. Korolyuk
 • A. A. Dorogovtsev
 • B. I. Kopytko
 • H. M. Syta
Article
 • 16 Downloads

Keywords

60th Birthday 

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 2002

Authors and Affiliations

 • Yu. A. Mitropol'skii
 • A. M. Samoilenko
 • A. V. Skorokhod
 • V. S. Korolyuk
 • A. A. Dorogovtsev
 • B. I. Kopytko
 • H. M. Syta

There are no affiliations available

Personalised recommendations