Advertisement

Doklady Biological Sciences

, Volume 378, Issue 1–6, pp 248–250 | Cite as

Effect of Amphiphilic Chemicals on Filter-Feeding Marine Organisms

 • S. A. Ostroumov
Article

Keywords

Marine Organism Amphiphilic Chemical 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

REFERENCES

 1. 1.
  Ostroumov, S.A., Donkin, P., and Staff, F., Vestn. Mosk. Gos. Univ., Ser. 16: Biol., 1997, no. 3, pp. 30–36.Google Scholar
 2. 2.
  Ostroumov, S.A., Donkin, P., and Staff, F., Dokl. Akad. Nauk, 1998, vol. 362,no. 4, pp. 574–576.Google Scholar
 3. 3.
  Ostroumov, S.A., River. Biol., 1998, vol. 91, pp. 221–232.Google Scholar
 4. 4.
  Ostroumov, S.A., Dokl. Akad. Nauk, 2000, vol. 371,no. 6, pp. 844–846.Google Scholar
 5. 5.
  Ostroumov, S.A., Dokl. Akad. Nauk, 2000, vol. 372,no. 2, pp. 279–282.Google Scholar
 6. 6.
  Ostroumov, S.A., Biologicheskie effekty poverkhnostnoaktivnykh veshchestv v svyazi s antropogennymi vozdeistviyami na biosferu (Biological Effects of Surfactants as Related to Anthropogenic Impact on the Biosphere), Moscow: MAKS, 2000.Google Scholar
 7. 7.
  World Resources 1994–1995, New York: Oxford Univ. Press, 1994.Google Scholar
 8. 8.
  Obzor sostoyaniya zagryazneniya Chernogo i Azovskogo morei (A Review on the Pollution Status of the Black Sea and the Sea of Azov), Sevastopol, 1976.Google Scholar
 9. 9.
  Alimov, A.F., Funktsional'naya ekologiya presnovodnykh dvustvorchatykh mollyuskov (Functional Ecology of Freshwater Bivalves), Leningrad: Nauka, 1981.Google Scholar
 10. 10.
  Mnogoletnie izmeneniya zoobentosa Chernogo morya (Long–Term Variation of Zoobenthos in the Black Sea), Zaika, V.E., Ed., Kiev: Naukova Dumka, 1992.Google Scholar
 11. 11.
  Strayer, D., Hunter, D., Smith, L., and Borg, C., Freshwater Biol., 1994, vol. 31, pp. 239–248.Google Scholar
 12. 12.
  Strayer, D., Caraco, N., Cole, J., et al., Bioscience, 1999, vol. 49, pp. 19–27.Google Scholar
 13. 13.
  Ostroumov, S.A., Vvedenie v biokhimicheskuyu ekologiyu (Introduction to Biochemical Ecology), Moscow: Mosk. Gos. Univ., 1986.Google Scholar
 14. 14.
  Yablokov, A.V. and Ostroumov, S.A., Urovni okhrany zhivoi prirody (Levels of Nature Conservation), Moscow: Nauka, 1985.Google Scholar
 15. 15.
  Yablokov, A.V. and Ostroumov, S.A., Conservation of Living Nature and Resources: Problems, Trends and Prospects, Berlin: Springer, 1991.Google Scholar

Copyright information

© MAIK “Nauka/Interperiodica” 2001

Authors and Affiliations

 • S. A. Ostroumov
  • 1
 1. 1.Moscow State University, Vorob'evy goryMoscowRussia

Personalised recommendations