Advertisement

Russian Journal of Applied Chemistry

, Volume 74, Issue 9, pp 1610–1615 | Cite as

Professor Gustav Tammann (To 140th Birthday Anniversary)

Article

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

REFERENCES

 1. 1.
  Tammann, G.A., Dictionary of Scientific Biography, Gillespie, Ch.C., Ed., New York: Charles Scribner's Sons, 1981, pp. 242-248.Google Scholar
 2. 2.
  Palm, U.V., in Iz istorii estestvoznaniya i tekhniki v Pribaltike (History of Natural Science and Engineering in the Baltic Region), Riga: Zinatne, 1976, vol. 5, pp. 134-141.Google Scholar
 3. 3.
  Tamman, G., in Lomonosovskii sbornik (Lomonosov Coll.), Moscow: Khimicheskoe Otd. O-va. Lyubitelei Estestvoznaniya, 1901, pp. 1-46.Google Scholar
 4. 4.
  Martinson, E.E., Istoriya osnovaniya Tartuskogo byvsh. Derptskogo-Yur'evskogo universiteta (History of Foundation of Tartu, Former Derpt-Yuryev, University), Leningrad: Leningr. Gos. Univ., 1954.Google Scholar
 5. 5.
  Martinson, Kh.R. and Martinson, K.A., Khimiki-vospitanniki Tartuskogo universiteta do 1917 g. (Chemists Educated at the Tartu University before 1917), Tallinn: Akad. Nauk Est. SSR, 1978.Google Scholar
 6. 6.
  Palm, U.V., in Iz istorii estestvoznaniya i tekhniki Pribaltiki (History of Natural Science and Engineering in the Baltic Region), Riga: Zinatne, 1970, vol. 2(8), pp. 169-178.Google Scholar
 7. 7.
  Palm, U. and Past, V., Uch. Zap. Tartusk. Gos. Univ., 1968, no. 219, pp. 251-262.Google Scholar
 8. 8.
  Arbuzov, A.E., Izbrannye raboty po istorii khimii (Selected Works on the History of Chemistry), Moscow: Nauka, 1975.Google Scholar
 9. 9.
  Romanova, M.M., Abstracts of Papers, Istoriya nauki i naukovedenie: X Pribaltiiskaya konferentsiya po istorii khimii (History of Science and the Science of Science: X Baltic Conf. on the Histiory of Chemistry), Riga: Zinatne, pp. 67-70.Google Scholar
 10. 10.
  Makarenya, A.A. and Palm, U.V., in Iz istorii estestvonaniya i tekhniki Pribaltiki (History of Natural Science and Engineering in the Baltic Region), Riga: Zinatne, 1980, vol. 6, pp. 156-161.Google Scholar
 11. 11.
  Dnevnik XI s]ezda russkikh estestvoispytatelei i vrachei (Daybook of the Xi Congr. of Russian Natural Scientists and Physicians), St. Petersburg, 1901, no. 9, p. 382.Google Scholar
 12. 12.
  Makarenya, A.A. and Pozdasheva, V.A., in Iz istorii estestvoznaniya i tekhniki Pribaltiki (History of Natural Science and Engineering in the Baltic Region), Riga: Zinatne, 1972, vol. 4, pp. 123-135.Google Scholar
 13. 13.
  Palm, U.V., in Iz istorii estestvoznaniya i tekhniki Pribaltiki (History of Natural Science and Engineering in the Baltic Region), Riga: Zinatne, 1968, vol. 1(7), pp. 25-33.Google Scholar
 14. 14.
  Nikitin, N.I., Na puti nauchnogo rabotnika-khimika (On the Chemical Researcher's Way), Leningrad: Nauka, 1969.Google Scholar
 15. 15.
  Biltz, W., Z. Anorg. Allg. Chem., 1931, vol. 198, nos. 1–2, pp. 1-31.Google Scholar
 16. 16.
  Garner, W.F., J. Chem. Soc. (London), 1952, pp. 1961-1973.Google Scholar
 17. 17.
  Köster, W., Z. Metallkunde, 1961, vol. 52, pp. 379-381.Google Scholar
 18. 18.
  Masing, G., Z. Elektrochem., 1939, vol. 45, no. 2, pp. 121-124.Google Scholar
 19. 19.
  Masing, G., Ber. Deutsch. Chem. Gesell., 1940, vol. 73A, no. 2, pp. 25-30.Google Scholar
 20. 20.
  Kipnis, A.Ya., Razvitie khimicheskoi termodinamiki v Rossii (Development of Chemical Thermodynamics in Russia), Moscow: Nauka, 1964.Google Scholar
 21. 21.
  Solov'ev, Yu.I., Ocherki po istorii fizicheskoi khimii (Essays on the History of Physical Chemistry), Moscow: Nauka, 1964.Google Scholar
 22. 22.
  Solov'ev, Yu.I., Istoriya khimii v Rossii (History of Chemistry in Russia), Moscow: Nauka, 1985.Google Scholar
 23. 23.
  Palm, U.V., in Iz istorii estestvoznaniya i tekhniki Pribaltiki (History of Natural Science and Engineering in the Baltic Region), Riga: Zinatne, 1968, vol. 1(7), pp. 25-33.Google Scholar
 24. 24.
  Palm, U., Uch. Zap. Tartusk. Gos. Univ., 1966, no. 193, pp. 182-189.Google Scholar
 25. 25.
  Ryago, N.Ya., Tr. Inst. Ist. Estestvozn. Tekh., 1956, vol. 12, pp. 117-120.Google Scholar
 26. 26.
  Dehlinger, U., Angew. Chem., 1939, vol. 52, no. 12, pp. 229-231.Google Scholar
 27. 27.
  J.C. Poggendorff's biographisch-literarisches Handw örterbuch, Leipzig, 1904, vol. IV, p. 1474; 1926, vol. V, pp. 1240-1241; 1936, vol. VI, pp. 2610-2612; 1960, vol. VIIA, pp. 623-625.Google Scholar
 28. 28.
  Biograficheskii slovar' professorov i prepodavatelei Yur'evskogo, byvshego Derptskogo universiteta za sto let ego sushchestvovaniya (18021902) (Biographical Dictionary of Professors and Instructors of Yuryev (Former Derpt) University over the 100-Year Period of Its Existence (1802–1902)), Levitskii, G., Ed., Yuryev, 1902, vol. 2, pp. 257-259.Google Scholar
 29. 29.
  Menshutkin, B.N., Izv. Sekt. Fiz.-Khim. Anal., 1936, vol. 8, pp. 373-408.Google Scholar
 30. 30.
  Pogodin, S.A., Usp. Khim., 1952, vol. 21, no. 9, pp. 1034-1044.Google Scholar
 31. 31.
  Schorcelletti, V.V. and Shultin, A.I., Khimicheskoe razrushenie metallov (Chemical Degradation of Metals), Leningrad: Izd. po Chernoi i Tsvetnoi Metallurgii, 1934.Google Scholar
 32. 32.
  Menshutkin, B.N., Izv. S.-Peterb. Politekh. Inst., Otd. Tekh., Estestvozn. Matem., 1912, vol. 18, no. 1, pp. 1-111.Google Scholar
 33. 33.
  Rotarskii, T., Izv. S.-Peterb. Politekh. Inst., Otd. Tekh., Estestvozn. Matem., 1910, vol. 13, no. 1, pp. 149-166.Google Scholar
 34. 34.
  Sonin, A.S., Doroga dlinoyu v vek (A Century-Long Road), Moscow: Nauka, 1988.Google Scholar

Copyright information

© MAIK “Nauka/Interperiodica” 2001

Personalised recommendations