Advertisement

Doklady Biological Sciences

, Volume 383, Issue 1–6, pp 147–150 | Cite as

System of Principles for Conservation of the Biogeocenotic Function and the Biodiversity of Filter-Feeders

 • S. A. Ostroumov
Article

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

REFERENCES

 1. 1.
  Sokolov, V.E., Filonov, K.P., Nukhimovskaya, Yu.D., and Shadrina, G.D., Ekologiya, zapovednykh territorii Rossii (Ecology of Protected Areas in Russia), Moscow: Yanus-K, 1997.Google Scholar
 2. 2.
  Alimov, A.F., Funktsional'naya ekologiya presnovodnykh dvustvorchatykh mollyuskov (Functional Ecology of Freshwater Bivalves), Leningrad: Nauka, 1981.Google Scholar
 3. 3.
  Sushchenya, L.M., Kolichestvennye zakonomernosti pitaniya rakoobraznykh (Quantitative Patterns of Feeding in Crustaceans), Minsk: Nauka i Tekhnika, 1975.Google Scholar
 4. 4.
  Shul'man, G.E. and Finenko, G.A., Bioenergetika gidrobiontov (Bioenergetics of Hydrobiont), Kiev: Naukova Dumka, 1990.Google Scholar
 5. 5.
  Dame, R.F., Ecology of Marine Bivalves, Boca Raton: CRC, 1996.Google Scholar
 6. 6.
  Ostroumov, S.A., Biologicheskie effekty poverkhnostnoaktivnykh veshchestv v svyazi s antropogennymi vozdeistviyami na biosferu (Biological Effects of Surfactants as Related to the Anthropogenic Impact on the Biosphere), Moscow: MAKS, 2000.Google Scholar
 7. 7.
  Ostroumov, S.A., Biological Effects of Surfactants as Related to the Anthropogenic Impact on Organisms, Doctoral (Biol.)Dissertation, Moscow: Mosk. Gos. Univ., 2000.Google Scholar
 8. 8.
  Krasnaya kniga Rossiiskoi Federatsii (Red Data Book of the Russian Federation), Moscow, 2000.Google Scholar
 9. 9.
  The IUCN Invertebrate Red Data Book, Gland: IUCN, 1983.Google Scholar
 10. 10.
  Zakharov, V.M. and Chubinishvili, A.G., Monitoring zdorov'ya sredy na okhranyaemykh prirodnykh territoriyakh (Monitoring of Environment Health in Protected Natural Areas), Moscow: Tsentr Ekologicheskoi Politiki Rossii, 2001.Google Scholar
 11. 11.
  Yablokov, A.V. and Ostroumov, S.A., Urovni okhrany zhivoi prirody (Levels of Nature Protection), Moscow: Nauka, 1985.Google Scholar
 12. 12.
  Yablokov, A.V. and Ostroumov, S.A., Conservation of Living Nature and Resources: Problems, Trends and Prospects, Berlin: Springer, 1991.Google Scholar
 13. 13.
  Ostroumov, S.A., Dokl. Akad. Nauk, 2000, vol. 372, no.2, pp. 279–282.Google Scholar
 14. 14.
  Ostroumov, S.A., Dokl. Akad. Nauk, 2000, vol. 374, no.3, pp. 427–429.Google Scholar
 15. 15.
  Ostroumov, S.A., Dokl. Akad. Nauk, 2002, vol. 382, no.1, pp. 138–141.Google Scholar

Copyright information

© MAIK “Nauka/Interperiodica” 2002

Authors and Affiliations

 • S. A. Ostroumov
  • 1
 1. 1.Russia

Personalised recommendations