Advertisement

Russian Chemical Bulletin

, Volume 50, Issue 11, pp 2144–2148 | Cite as

Reactions of methoxycarbonylcarbene with 3-ethyl-2-phenyl- and 2,3-diphenyloxazolidines

 • A. P. Molchanov
 • A. V. Stepakov
 • J. Kopf
 • I. G. Zenkevich
 • R. R. Kostikov
Article

Abstract

The reactions of methoxycarbonylcarbene, which was generated by catalytic thermal decomposition of methyl diazoacetate, with 3-ethyl-2-phenyl- or 2,3-diphenyloxazolidines resulted in the insertion of the former predominantly at the C—N bond of the oxazolidine ring to produce substituted esters of morpholine-3-carboxylic acid.

carbenes diazo compounds oxazolidines insertion reactions 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  A. P. Molchanov, T. G. Serkina, L. A. Badovskaya, and R. R. Kostikov, Zh. Org. Khim., 1992, 28, 2320 [Russ. J. Org. Chem., 1992, 28, 1874 (Engl. Transl.)].Google Scholar
 2. 2.
  C. O. Gutsche and M. Hillman, J. Am. Chem. Soc., 1954, 76, 2236.Google Scholar
 3. 3.
  I. G. Zenkevich, E. M. Kharicheva, and R. R. Kostikov, Zh. Org. Khim., 1999, 35, 1600 [Russ. J. Org. Chem., 1999, 35, 1574 (Engl. Transl.)].Google Scholar
 4. 4.
  B. V. Ioffe, R. R. Kostikov, and V. V. Razin, Fizicheskie metody opredeleniya stroeniya organicheskikh soedinenii [Physical Methods for the Structure Determination of Organic Compounds], Vysshaya Shkola, Moscow, 1984, 316 pp. (in Russian).Google Scholar
 5. 5.
  B. V. Stolyarov, I. M. Savinov, A. G. Vitenberg, L. A. Kartsova, I. G. Zenkevich, V. I. Kalmanovskii, and Yu. A. Kalambet, Prakticheskaya gazovaya i zhidkostnaya khromatografiya [Practical Gas and Liquid Chromatography], Izd-vo St. Peterburgskogo Universiteta, St. Petersburg, 1999, 612 pp. (in Russian).Google Scholar
 6. 6.
  G. V. Golodnikov and T. V. Mandel'shtam, Praktikum po organicheskomu sintezu [Laboratory Manual on Organic Synthesis], Izd-vo LGU, Leningrad, 1976, 219 pp. (in Russian).Google Scholar
 7. 7.
  U. Azzena, G. Melloni, and C. Nigra, J. Org. Chem., 1993, 58, 6707.Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 2001

Authors and Affiliations

 • A. P. Molchanov
  • 1
 • A. V. Stepakov
  • 1
 • J. Kopf
  • 2
 • I. G. Zenkevich
  • 1
 • R. R. Kostikov
  • 1
 1. 1.St. Petersburg State UniversitySt. PetersburgRussian Federation
 2. 2.Institute of Inorganic ChemistryHamburgGermany

Personalised recommendations