Russian Journal of Developmental Biology

, Volume 32, Issue 2, pp 127–128 | Cite as

Alexander I. Zotin (1926–2000)

 • N. D. Ozernyuk
Article
 • 9 Downloads

REFERENCES

 1. Zotin, A.I., Fiziologiya vodnogo obmena (Physiology of Water Metabolism), Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1961.Google Scholar
 2. Zotin, A.I., Thermodynamic Aspects of Developmental Biology, Basel: S. Karger, 1972.Google Scholar
 3. Zotin, A.I., Termodinamicheskii podkhod k problemam razvitiya, rosta i stareniya (Thermodynamic Approach to Problems of Development, Growth and Aging), Moscow: Nauka, 1974.Google Scholar
 4. Zotin, A.I., Termodinamicheskaya osnova reaktsii organizmov na vneshnie i vnutrennie faktory (Thermodynamic Foundations of the Reactions to External and Internal Factors), Moscow: Nauka, 1988.Google Scholar
 5. Zotin, A.I., Thermodynamic Bases of Biological Processes. Physiological Reactions and Adaptations, Berlin: De Gruyter, 1990.Google Scholar
 6. Zotin, A.I. and Zotin, A.A., Napravlenie, skorost' i mekhanizmy progressivnoi evolyutsii (Direction, Rate, and Mechanisms of Progressive Evolution), Moscow: Nauka, 2000.Google Scholar
 7. Zotin, A.I. and Zotina, R.S., Fenomenologicheskaya teoriya razvitiya, rosta I stareniya organizma (Phenomenological Theory of Development, Growth, and Aging), Moscow: Nauka, 1993.Google Scholar

Copyright information

© MAIK “Nauka/Interperiodica” 2001

Authors and Affiliations

 • N. D. Ozernyuk
  • 1
 1. 1.Kol'tsov Institute of Developmental BiologyRussian Academy of SciencesMoscowRussia

Personalised recommendations