Russian Chemical Bulletin

, Volume 50, Issue 5, pp 901–906 | Cite as

The preparation and reactivity of metal-containing monomers. 54. Thermolysis of the acrylamide monomer [Co(CH2=CHCONH2)4(H2O)2](NO3)2

 • A. S. Rozenberg
 • A. V. Raevskii
 • E. I. Aleksandrova
 • O. I. Kolesova
 • G. I. Dzhardimalieva
 • A. D. Pomogailo
Article

Abstract

The kinetics and pathways of thermolysis of the Co(II) complex with acrylamide, [Co(CH2=CHCONH2)4(H2O)2](NO3)2 (1) were studied. The rate of gas evolution is satisfactorily approximated by a first-order equation of autocatalysis. The composition of gaseous and solid products of thermolysis of 1 was studied by IR spectroscopy, mass spectrometry, and electronic microscopy. Thermal transformations of acrylamide complex 1 include three macro stages: dehydration, polymerization of the dehydrated monomer, and thermooxidative destruction of the resulting polymer.

acrylamide complexes of cobalt nitrate thermal transformations dehydration solid-phase polymerization thermooxidative destruction cobalt nano-sized particles 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  V. A. Ershova, A. V. Golovin, L. A. Sheludyakova, P. P. Semyannikov, S. I. Pomogailo, and A. D. Pomogailo, Izv. Akad. Nauk, Ser. Khim., 2000, 1455 [Russ. Chem. Bull, Int. Ed., 2000, 49, 1448].Google Scholar
 2. 2.
  V. S. Savost'yanov, V. I. Ponomarev, A. D. Pomogailo, B. S. Selenova, I. N. Ivleva, A. G. Starikov, and L. O. Atovmyan, Izv. Akad. Nauk SSSR. Ser. Khim., 1990, 762 [Bull. Acad. Sci. USSR, Div. Chem. Sci., 1990, 39, 674 (Engl. Transl.)].Google Scholar
 3. 3.
  V. S. Savost'yanov, A. D. Pomogailo, B. S. Selenova, D. A. Kritskaya, and A. N. Ponomarev, Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1990, 768 [Bull. Acad. Sci. USSR, Div. Chem. Sci., 1990, 39, 680 (Engl. Transl.)].Google Scholar
 4. 4.
  V. S. Savost'yanov, G. P. Belov, D. A. Kritskaya, A. D. Pomogailo, and A. N. Ponomarev, Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1990, 1015 [Bull. Acad. Sci. USSR, Div. Chem. Sci., 1990, 39, 905 (Engl. Transl.)].Google Scholar
 5. 5.
  Entsiklopediya polimerov, Sov. entsiklopediya, Moscow, 1972, 1, 30 (in Russian).Google Scholar
 6. 6.
  S. P. Davtyan, V. P. Zhirkov, and S. A. Vol'fson, Usp. Khim., 1984, 53, 251 [Russ. Chem. Rev., 1984, 53 (Engl. Transl.)].Google Scholar
 7. 7.
  Khimicheskaya entsiklopediya, Sov. entsiklopediya, Moscow, 1988, 1, 116 (in Russian).Google Scholar
 8. 8.
  K. V. Yatsimirskii, Termokhimiya kompleksnykh soedinenii [Thermochemistry of Complexes], Izd-vo Akad. Nauk SSSR, Moscow, 1951, 251 pp. (in Russian).Google Scholar
 9. 9.
  M. Kh. Karapet'yants and M. L. Karapet'yants, Osnovnye termodinamicheskie konstanty neorganicheskikh i organicheskikh veshchestv [Main Thermodynamic Constants of Inorganic and Organic Compounds], Khimiya, Moscow, 1968, 470 pp. (in Russian).Google Scholar
 10. 10.
  L. V. Gurvich, G. V. Karachevtsev, V. N. Kondrat'ev, Yu. A. Lebedev, V. A. Medvedev, V. K. Potapov, and Yu. S. Khodeev, Energii razryva khimicheskikh svyazei. Potentsialy ionizatsii i srodstvo k elektronu [Energies of Chemical Bond Cleavage. Ionization Potentials and Electron Affinities], Nauka, Moscow, 1974, 351 pp. (in Russian).Google Scholar
 11. 11.
  C. T. Mortimer, Reactions Heats and Bond Strength, Pergamon Press, Oxford-London-New York-Paris, 1962.Google Scholar
 12. 12.
  Yu. I. Rubtsov and A. I. Kazakov, in Gorenie i vzryv, Mater, chetvertogo vsesoyuz. simpoz. po goreniyu i vzryvu [Combustion and Explosion. Fourth All-Union Symposium on Combustion and Explosion], Proc., Chernogolovka, September 23–27, 1974, Nauka, Moscow, 1977, 600 (in Russian).Google Scholar
 13. 13.
  M. A. Porai-Koshits, in Kristallokhimiya [Crystal Chemistry], Itogi nauki i tekhniki, VINITI Akad. Nauk SSSR, Moscow, 1981, 15, 13 (in Russian).Google Scholar
 14. 14.
  A. D. Negro, L. Ungaretti, and A. Perrotti, J. Chem. Soc., Dalton Trans., 1972, 15, 1639.Google Scholar
 15. 15.
  D. P. Bullivant, M. F. A. Dove, and M. J. Haley, J. Chem. Soc., Chem. Commun., 1977, 584.Google Scholar
 16. 16. (a)
  M. K. Mishra, Macromol. Chem., Rapid Commun., 1985, 6, 541; (b) M. K. Mishra, J. Appl. Polym. Sci., 1985, 30, 725.Google Scholar
 17. 17.
  S. N. Bhadant and T. K. Prasad, Macromol. Chem., 1980, 191, 1085.Google Scholar
 18. 18.
  D. D. Mishin, Magnitnye materialy, Vyssh. shkola, Moscow, 1991, 384 s.Google Scholar
 19. 19.
  L. M. Bronstein, S. P. Solodovnikov, E. Sh. Mirzoeva, E. Yu. Baukova, and P. M. Valetsky, Proc. Am. Chem. Soc., Div. Polym. Mater. Sci. Engin., 1994, 71, 397.Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 2001

Authors and Affiliations

 • A. S. Rozenberg
  • 1
 • A. V. Raevskii
  • 1
 • E. I. Aleksandrova
  • 1
 • O. I. Kolesova
  • 1
 • G. I. Dzhardimalieva
  • 1
 • A. D. Pomogailo
  • 1
 1. 1.Institute of Problems of Chemical PhysicsRussian Academy of SciencesChernogolovkaRussian Federation

Personalised recommendations