Advertisement

European Journal of Political Research

, Volume 38, Issue 3–4, pp 462–469 | Cite as

The Netherlands

 • Paul Lucardie
 • Gerrit Voerman
Article
 • 16 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Sources and further information

 1. Daalder, H. & Schuyt, C.J.M. (eds) (1986-), Compendium voor Publiek en Samenleving in Nederland. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 2. de Boer, B.J., Lucardie, P., Noomen, I. & and Voerman, G. (2000), 'Kroniek 1999 Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1999', Jaarboek 1999 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (pp. 13–92). Groningen: Universiteitsdrukkerij.Google Scholar
 3. Nehmelman, R. (2000), 'Ondoorzichtige partijfinanciering. De Wet Subsidiëring politieke partijen en de financiële verantwoordingsplicht van politieke partijen', Jaarboek 1999 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (pp. 156–174). Groningen: Universiteitsdrukkerij.Google Scholar
 4. Subsidiëring van politieke partijen (2000). The Hague: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.Google Scholar
 5. Thissen G.J. (ed.) (2000), Parlement en Kiezer. Werkzaamheden zittingsjaar 1998-1999. Groningen: Wolters Noordhoff.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 2000

Authors and Affiliations

 • Paul Lucardie
  • 1
 • Gerrit Voerman
  • 1
 1. 1.Documentatiecentrum Nederlandse Politieke PartijenUniversity of GroningenThe Netherlands

Personalised recommendations