Ukrainian Mathematical Journal

, Volume 52, Issue 11, pp 1645–1646 | Cite as

Igor Volodymyrovych Skrypnik (On His 60th Birthday)

 • A. M. Samoilenko
 • Yu. O. Mytropol's'kyi
 • V. S. Korolyuk
 • M. P. Korneichuk
 • Yu. M. Berezans'kyi
 • I. O. Lukovs'kyi
 • E. Ya. Khruslov
 • G. S. Kit
 • P. V. Kharlamov
 • O. Ya. Savchenko
 • A. M. Kovalev
 • A. A. Kovalevskii
Article
 • 13 Downloads

Keywords

60th Birthday 

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 2000

Authors and Affiliations

 • A. M. Samoilenko
 • Yu. O. Mytropol's'kyi
 • V. S. Korolyuk
 • M. P. Korneichuk
 • Yu. M. Berezans'kyi
 • I. O. Lukovs'kyi
 • E. Ya. Khruslov
 • G. S. Kit
 • P. V. Kharlamov
 • O. Ya. Savchenko
 • A. M. Kovalev
 • A. A. Kovalevskii

There are no affiliations available

Personalised recommendations