Applied Biochemistry and Microbiology

, Volume 37, Issue 3, pp 229–237 | Cite as

Chemical Features of Medicinal Plants (Review)

 • M. Ya. Lovkova
 • G. N. Buzuk
 • S. M. Sokolova
 • N. I. Kliment'eva
Article

Abstract

Data on chemical composition related to the synthesis of physiologically active substances (alkaloids, terpenoids, glycosides, phenolic compounds, etc.) and to the accumulation of individual elements or groups of five to ten elements (e.g., Cr, Co, Mn, and Zn) in medicinal plants were reviewed. Chemical features of medicinal plants serve as an integral determinant of their species specificity and pharmacological properties and enable their wide use in medical practice. The relationship between the synthesis of physiologically active substances and accumulation of elements is mediated by several levels of molecular regulation.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

REFERENCES

 1. 1.
  Gammerman, A.F., Kadaev, G.N., and Yatsenko-Khmelevskii, A.A., Lekarstvennye rasteniya(Medicinal Plants), Moscow: Vysshaya Shkola, 1983.Google Scholar
 2. 2.
  Murav'eva, D.A., Farmakognoziya(Pharmacognosy), Moscow: Meditsina, 1978.Google Scholar
 3. 3.
  Lovkova, M.Ya., Rabinovich, A.M., Ponomareva, S.M., Buzuk, G.N., and Sokolova, S.M., Pochemu rasteniya lechat(Why do Plants Cure), Moscow: Nauka, 1990.Google Scholar
 4. 4.
  Sokolov, S.Ya. and Zamotaev, I.P., Spravochnik po lekarstvennym rasteniyam(Manual on Medicinal Herbs), Moscow: Meditsina, 1988.Google Scholar
 5. 5.
  Mashkovskii, M.D., Lekarstvennye sredstva(Medicinal Drugs), Moscow: Meditsina, 1988, vol. 1.Google Scholar
 6. 6.
  Mothes, K. and Schutte, H., Biosynthese Der Alkaloide, Berlin: VEB Dtsch. Verl. Wiss, 1969.Google Scholar
 7. 7.
  Lovkova, M.Ya., Biosintez i metabolizm alkaloidov v rasteniyakh(Alkaloids Biosynthesis and Metabolism in Plants), Moscow: Nauka, 1981.Google Scholar
 8. 8.
  Zaprometov, M.N., Fenol'nye soedineniya(Phenolic Compounds), Moscow: Nauka, 1993.Google Scholar
 9. 9.
  Paseshnichenko, V.A., Biosintez i biologicheskaya aktivnost' rastitel'nykh terpenoidov i steroidov(Biosynthesis and Biological Activity of Plant Terpenoids and Steroids), Itogi Nauki Tekh., Ser.: Biol. Khim.Moscow: VINITI, 1987.Google Scholar
 10. 10.
  Grinkevich, N.I. and Sorokina, A.A., Legendy i byl' o lekarstvennykh rasteniyakh(Legends and Facts about Medicinal Herbs), Moscow: Nauka, 1988.Google Scholar
 11. 11.
  Elks, J., Steroid Saponins and Sapogenins, Amsterdam: Elsevier, 1971.Google Scholar
 12. 12.
  Lekarstvennye preparaty, razreshennye k primeneniyu v SSSR(Medicine, Permission for Application in USSR), Moscow: Meditsina, 1979.Google Scholar
 13. 13.
  Kabata-Pendias, A., and Pendias, H., Trace Elements in Soils and PlantsFlorida: CRC press, 1984. Translated under the title Mikroelementy v pochvakh i rasteniyakh, Moscow: Mir, 1989.Google Scholar
 14. 14.
  Perel'man, A.I., Geokhimiya biosfery(Geochemistry of Biospheres), Moscow: Nauka, 1973.Google Scholar
 15. 15.
  Babenko, G.A. and Reshetkina, L.P., Primenenie mikroelementov v meditsine(Application of Microelements in Medicine), Kiev: Zdorov'ya, 1971.Google Scholar
 16. 16.
  Babenko, I.G., Trudy XI Vsesoyuznai konferentsii po mikroelementam v biologii i ikh primenenie v sel'skom khozyaistve i meditsine(Proc. XI All-Union Conf. On Microelements in Biology and Their Application in Agriculture and medicine), Arkhangel'sk: Pravda Severa, 1990, p. 417.Google Scholar
 17. 17.
  Lovkova, M.Ya., Buzuk, G.N., Sokolova, S.M., Kliment'eva, N.I., Ponomareva, S.M., Shelepova, O.V., and Vorotnitskaya, I.E., Izv. RAN, Ser. Biol., 1996, no. 5, pp. 552-564.Google Scholar
 18. 18.
  Lovkova, M.Ya., Shelepova, O.V., Sokolova, S.M., Sabirova, N.S., and Rabinovich, A.M., Izv. RAN, Ser. Biol.1993, no. 6, pp. 833-838.Google Scholar
 19. 19.
  Ermakov, V.V., Trudy biogeokhimicheskoi laboratorii Akad. Nauk SSSR, 1979, vol. 15, pp. 54-57.Google Scholar
 20. 20.
  Osipova, T.R., Ponyatova, R.M., and Voshchenko, A.V., Trudy XI Vsesoyuznoi konferentsii po mikroelementam v biologii i ikh primenenie v sel'skom khozyaistve i meditsine(Proc. XI All-Union Conf. On Microelements in Biology and Their Application in Agriculture and medicine), Arkhangel'sk: Pravda Severa, 1990, p. 482.Google Scholar
 21. 21.
  Picard, H., Utilisation Therapeutique Des Oligo-Elements, Paris: Libr. Malaine, 1965.Google Scholar
 22. 22.
  Lovkova, M.Ya., Sokolova, S.M., Buzuk, G.N., Bykhovskii, V.Ya., and Ponomareva, S.M., Prikl. Biokhim. Mikrobiol., 1999, vol. 35, no. 5, pp. 578-589.Google Scholar
 23. 23.
  Lovkova, M.Ja., Sokolova, S.M., Buzuk, G.N., Ponomareva, S.M., and Shelepova, O.V., Saponins Used in Traditional and Modern Medicine, New York: Plenum, 1996, pp. 81-85.Google Scholar
 24. 24.
  Lovkova, M.Ya., Sokolova, S.M., Buzuk, G.N., Shelepova, O.V., and Ponomareva, S.M., Prikl. Biokhim. Mikrobiol., 1997, vol. 33, no. 6, pp. 635-642.Google Scholar
 25. 25.
  Lovkova, M.Ya. and Buzuk, G.N., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1988, vol. 361, no. 1, pp. 116-119.Google Scholar
 26. 26.
  Lovkova, M.Ya., Sokolova, S.M., Ponomareva, S.M., Buzuk, G.N., and Kliment'eva, N.I., Prikl. Biokhim. Mikrobiol., 1999, vol. 35, no. 1, pp. 75-84.Google Scholar
 27. 27.
  Buzuk, G.N. and Lovkova, M.Ya., Prikl. Biokhim. Mikrobiol., 1995, vol. 31, no. 5, pp. 467-479.Google Scholar
 28. 28.
  Deus-Neumann, B. and Zenk, M.N., Planta, 1986, vol. 167, no. 1, pp. 44-53.Google Scholar
 29. 29.
  Fairbairn, J.M. and Steel, M.J., Phytochemistry, 1981, vol. 20, no. 5, pp. 1031-1036.Google Scholar
 30. 30.
  Brisson, L., Chares, P.M., DeLuca, V., and Ibrahim, R.K., Phytochemistry, 1992, vol. 31, no. 2, pp. 465-470.Google Scholar
 31. 31.
  Robinson, T., Biochemistry of Alkaloids, Berlin: Springer, 1968, 135 P.Google Scholar
 32. 32.
  Rubin, J.L. and Jensen, R.A., Plant Physiol., 1985, vol. 79, no. 3, pp. 711-718.Google Scholar
 33. 33.
  Jensen, R.A., Physiol. Plant., 1986, vol. 66, no. 1, pp. 164-168.Google Scholar
 34. 34.
  Sajo, R. and Kosuge, T., Phytochemistry, 1978, vol. 17, no. 2, pp. 223-225.Google Scholar
 35. 35.
  Rao, K.K. and Gupta, A.R., Folia Microbiol., 1977, vol. 22, no. 5, pp. 415-419.Google Scholar
 36. 36.
  Gregor, H.D., Z. Pflanzenphysiol, 1976, vol. 77, no. 4, pp. 372-375.Google Scholar
 37. 37.
  Jamamoto, E., Plant Cell Physiol., 1977, vol. 18, no. 5, pp. 995-1007.Google Scholar
 38. 38.
  Koshida, T., Plant Cell Physiol., 1979, vol. 20, no. 3, pp. 667-670.Google Scholar
 39. 39.
  Jamamoto, E., Phytochemistry, 1980, vol. 19, no. 5, pp. 779-781.Google Scholar
 40. 40.
  Forkmann, J., Heller, W., and Grisebach, H., Z. Naturforsch. C, 1980, vol. 35, no. 9/10, pp. 691-695.Google Scholar
 41. 41.
  Britsch, L., Heller, W., and Grisebach, H., Bot. Ham. Hoppe-Suler, 1987, vol. 367, (suppl.), p. 353.Google Scholar
 42. 42.
  Spribille, R. and Forkmann, J., Z. Naturforsch. C, 1984, vol. 39, no. 7/8, pp. 714-719.Google Scholar
 43. 43.
  Kunaeva, R.M., Gidroliticheskie i okislitel'nye fermenty obmena fenol'nykh soedinenii(Hydrolytic and Oxidative Enzymes of the Metabolism of Phenolic Compounds), Alma-Ata: Nauka, 1986.Google Scholar
 44. 44.
  Butt, V.S. and Lamb, C.J., The Biochemistry of Plants, New York: Academic, 1981, vol. 7, pp. 627-667.Google Scholar
 45. 45.
  Butt, V.S., The Biochemistry of Plant Phenolics, Oxford: Clarendon Press, 1985, pp. 349-366.Google Scholar
 46. 46.
  Zaprometov, M.N., Samorodova-Bianki, G.V., and Steli'sina, S.A., Biochem. Physiol. Pflanzen, 1979, vol. 174, no. 5/6, pp. 363-372.Google Scholar
 47. 47.
  Reichart, D., Salaun, J., and Benveniste, J., J. Plant Physiol., 1980, vol. 66, no. 4, pp. 600-604.Google Scholar
 48. 48.
  Barber, Y.A. and Chang, M.T., Phytochemistry, 1968, vol. 7, no. 1, pp. 35-39.Google Scholar
 49. 49.
  Lovkova, M.Ya., Buzuk, G.N., and Ponomareva, S.M., Prikl. Biokhim. Mikrobiol., 1995, vol. 31, no. 1, pp. 80-86.Google Scholar
 50. 50.
  Buzuk, G.N. and Lovkova, M.Ya., Dokl. Akad. Nauk1997, vol. 354, no. 2, pp. 259-260.Google Scholar
 51. 51.
  Wink, M., Z. Naturforsch. C, 1987, vol. 42, no. 7/8, pp. 868-872.Google Scholar
 52. 52.
  Merz, W., Physiol. Rev., 1969, vol. 12, no. 4, pp. 287-291.Google Scholar
 53. 53.
  Seliga, H., Acta Physiol. Plant.1990, vol. 12, no. 4, pp. 287-291.Google Scholar
 54. 54.
  Vlasyuk, P.A., Zhidkov, V.A., and Ivchenko, V.I., Biologicheskaya rol' mikroelementov(Physiological Role of Microelements), Moscow: Nauka, 1983, pp. 97-105.Google Scholar
 55. 55.
  Nozdryukhina, L.R. and Grinkevich, N.I., Narushenie mikroelementnogo obmena i puti ego korrektsii(Disturbances in Microelement Exchange and Ways of Its Correction), Moscow: Nauka, 1980.Google Scholar
 56. 56.
  Nozdryukhina, L.R., Neiko, E.M., and Vandasura, I.P., Mikroelementy i ateroskleroz(Microelements and Atherosclerosis), Moscow: Nauka, 1985.Google Scholar
 57. 57.
  Grinkevich, N.I., Trudy biogeokhimich. laboratorii Akad. Nauk SSSR, 1969, vol. 17, pp. 171-182.Google Scholar
 58. 58.
  Maksyutina, N.P., Komissarenko, P.F., and Prokopenko, A.P., Rastitel'nye lekarstvennye sredstva(Plant Medicinal Compounds), Kiev: Zdorov'ya, 1985.Google Scholar
 59. 59.
  Kretovich, V.L., Osnovy biokhimii rastenii(Principles of Plant Biochemistry), Moscow: Vysshaya Shkola, 1980.Google Scholar
 60. 60.
  Bazanov, G.A., Vtoraya nauchno-tekhnicheskaya konferentsiya uchenykh i spetsialistov VUZov, NII i predpriyatii g. Kalinina(2nd Scientific-Technical Conf. of Scientists and Specialists of Kalinin Institutes and Enterprises), Kalinin, 1969, pp. 7-8.Google Scholar
 61. 61.
  Smirnova, V.V., Soderzhanie dokladov nauchnoi konferentsii molodykh uchenykh Kalininskogo meditsinskogo instituta(Proc. Scientific Conf. of Young Scientists of Kalinin Medical Institute), Kalinin, 1967, pp. 101-105.Google Scholar
 62. 62.
  Grinkevich, N.I. and Sorokina, A.A., Biologicheskaya rol' mikroelementov(Biological Role of Microelements), Moscow: Nauka, 1983, pp. 187-192.Google Scholar
 63. 63.
  Hagimori, M., Matsumoto, T., and Obi, Y., Agric. Biol., 1983, vol. 47, no. 3, pp. 565-571.Google Scholar

Copyright information

© MAIK “Nauka/Interperiodica” 2001

Authors and Affiliations

 • M. Ya. Lovkova
  • 1
 • G. N. Buzuk
  • 2
 • S. M. Sokolova
  • 3
 • N. I. Kliment'eva
  • 1
 1. 1.Bach Institute of BiochemistryRussian Academy of SciencesMoscowRussia
 2. 2.Vitebsk Medical InstituteVitebskBelarus
 3. 3.Main Botanical GardenRussian Academy of SciencesMoscowRussia

Personalised recommendations