Advertisement

International Journal of Historical Archaeology

, Volume 4, Issue 4, pp 315–334 | Cite as

Against War! Regional Identity Across a National Border in Late Medieval and Early Modern Scandinavia

 • Anders Andrén
Article

Abstract

During every war between Denmark and Sweden from at least 1505 to 1676 popular peace treaties were concluded by “common men” on both sides of the national border. These treaties were negotiated in contrast to the aggressive policy of the political leaders and to the nationalistic discourse of the elite. The aim of this article is to use archaeology to give an economic, social, and mental background to these treaties, and to the regional identity across the border that they presuppose. Above all a specific building tradition seems to have given the peasants a mental affinity across the border.

identity resistance peace treaties building tradition late medieval and early modern Scandinavia 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

REFERENCES CITED

 1. Aakjær, S. (ed.) (1926-1945). Kong Valdemars jordebog, Samfund til Udgivelse af gammel nordisk Litteratur, Copenhagen.Google Scholar
 2. Allen, C. F. (1864). De tre nordiske Rigers Historie, under Hans, Christiern den Anden, Frederik den Første, Gustav Vasa, Grevefejden, I. Copenhagen.Google Scholar
 3. Andersson, H., Ersgård, L., and Svensson, E. (eds.) (1998). Lund Studies in Medieval Archaeology, Vol. 20: Outland Use in Preindustrial Europe, Almqvist and Wiksell International, Stockholm.Google Scholar
 4. Andrén, A. (1998). Between Artifacts and Texts: Historical Archaeology in Global Perspective, Plenum, New York.Google Scholar
 5. Augustsson, J.-E. (1986). Ett bidrag till det sydgötiska husets historia. In Andrén, A., Anglert, M., Anglert, M., Ekstrand, U.-B., Ersgård, L., Klackenberg, H., and Wienberg, J. (eds.), Lund Studies in Medieval Archaeology, Vol. 1: Medeltiden och arkeologin: Festskrift till Erik Cinthio, Lund, pp. 271-278.Google Scholar
 6. Burström, M. (1991). Stockholm Studies in Archaeology, Vol. 9: Arkeologisk samhällsavgränsning: En studie av vikingatida samhällsterritorier i Smålands inland, University of Stockholm, Stockholm.Google Scholar
 7. Callmer, J. (1991). Territory and dominion in the late Iron Age in southern Scandinavia. In Jennbert, K., Larsson, L., Petré, R., and Wyszomirska-Werbart, B. (eds.), Regions and Reflections in Honour of Märta Strömberg. Acta Archaeologica Lundensia, Series in 8°, No. 20. Almqvist and Wiksell International, Stockholm, pp. 257-273.Google Scholar
 8. Carlie, A. (1994). På arkeologins bakgård: En bebyggelsearkeologisk undersökning i norra Skånes inland baserad på synliga gravar. Acta Archaeologica Lundensia, Series in 8°, No 22. Almqvist and Wiksell International, Stockholm.Google Scholar
 9. Dahl, S. (1942). Torna och Bara: Studier i Skånes bebyggelse-och näringsgeografi före 1860. Meddelanden från Lunds universitets geografiska institution, Avhandlingar VI. Bloms, Lund.Google Scholar
 10. Edvardsson, V. (1977). Snapphanekriget 1675-1679: Dokument från en orolig tid III, Göinge-Bladet, Tyringe.Google Scholar
 11. Erixon, S. (1947). Svensk byggnadskultur: Studier och skildringar belysande den svenska byggnadskulturens historia, Bokverk, Stockholm.Google Scholar
 12. Erixon, S. (1952). Byggnadsskicket hos svenska bönder under medeltiden, huvudsakligen i belysning av nyare tidens material. In Erixon, S. (ed.), Byggnadskultur. Nordisk Kultur XVII, Bonnier, Stockholm, pp. 284-347.Google Scholar
 13. Erixon, S. (ed.) (1957). Atlas över svensk folkkultur I: Materiell och social kultur, Niloé, Uddevalla.Google Scholar
 14. Fridell, S. (1992). Ortnamn på-ryd i Småland. Studier till en svensk ortnamnsatlas 15. Almqvist and Wiksell International, Stockholm.Google Scholar
 15. Glassie, H. (1975). Folk Housing in Middle Virginia: A Structural Analysis of Historic Artifacts, University of Tennessee Press, Knoxville.Google Scholar
 16. Holmbäck, Å., and Wessén, E. (eds.) (1946). Svenska landskapslagar 5: Äldre västgötalagen, yngre västgötalagen, smålandslagens kyrkobalk och bjärköarätten, Geber, Stockholm.Google Scholar
 17. Husberg, E. (1994). Honung, vax och mjöd: Biodlingen i Sverige under medeltid och 1500-tal. Avhandlingar från Historiska institutionen i Göteborg 7, Göteborg.Google Scholar
 18. Hyenstrand, A. (1984). Fasta fornlämningar och arkeologiska regioner. Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer, rapport 1984:7, Stockholm.Google Scholar
 19. Johnson, M. (1993). Housing Culture: Traditional Architecture in an English Landscape, University College London Press, London.Google Scholar
 20. Jones, S. (1997). The Archaeology of Ethnicity: Constructing Identities in the Past and Present, Routledge, London.Google Scholar
 21. Jungner, H., and Svärdström, E. (eds.) (1940-1970). Västergötlands runinskrifter. Sveriges runinskrifter 5:1-5. Almqvist and Wiksell International, Stockholm.Google Scholar
 22. Kinander, R. (ed.) (1935-1961). Smålands runinskrifter, Sveriges runinskrifter 4:1-2. Almqvist and Wiksell International, Stockholm.Google Scholar
 23. Klackenberg, H. (1992). Moneta nostra: Monetarisering i medeltidens Sverige. Lund Studies in Medieval Archaeology 10. Almqvist and Wiksell International, Stockholm.Google Scholar
 24. Larsson, L.-O. (1964). Det medeltida Värend: Studier i det småländska gränslandets historia fram till 1500-talets mitt. Bibliotheca historica Lundensis 12, Lund.Google Scholar
 25. Larsson, L.-O. (1974). Historia om Småland, Diploma, Växjö.Google Scholar
 26. Laursen, L. (ed.) (1893-1895). Kancelliets brevbøger, vedrørende Danmarks inre Forhold 3: 1561-1565. Copenhagen.Google Scholar
 27. Lindberg, F. (1928). Bondefreder under svensk medeltid. Historisk tidskrift 48: 1-32.Google Scholar
 28. Linge, L. (1969). Gränshandeln i svensk politik under äldre Vasatid, Gleerups, Lund.Google Scholar
 29. von Linné, C. (1977). Carl Linnaei Skånska resa på höga överhetens befallning förrättad år 1749. In von Sydow, C.-O. (ed.), Wahlström and Widstrand, Stockholm.Google Scholar
 30. Little, B. (1994). People with history: An update on historical archaeology in the United States. Journal of Archaeological Method and Theory 1: 5-40.Google Scholar
 31. Lundberg, E. (1940). Byggnadskonsten i Sverige under medeltiden, 1000-1400. Nordisk rotogravyr, Stockholm.Google Scholar
 32. Ödeen, N. (1927). Studier i Smålands bebyggelsehistoria: Ett bidrag till svensk ortnamnsforskning. Lund.Google Scholar
 33. Ödman, A. (1995). Skånskt järn från malm till marknad. In Olsson, S.-O. (ed.), Medeltida danskt järn: Framställning av och handel med järn i Skåneland och Småland under medeltiden. Forskning i Halmstad 1, Halmstad, pp. 16-33.Google Scholar
 34. Olsen, B., and Kobylinski, Z. (1991). Ethnicity in anthropological and archaeological research: A Norwegian-Polish perspective. Archaeologia Polona 29: 5-27.Google Scholar
 35. Orser, C. E. (1991). The archaeological search for ethnicity in the historic United States. Archaeologia Polona 29: 109-121.Google Scholar
 36. Österberg, E. (1971). Gränsbygd i krig: Ekonomiska, demografiska och administrativa förhällanden i sydvästra Sverige under och efter nordiska sjuårskriget. Bibliotheca historica Lundensis 26. Lund.Google Scholar
 37. Parker Pearson, M., and Richards, C. (eds.) (1994). Architecture and Order: Approaches to Social Space, Routledge, London.Google Scholar
 38. Sandklef, A. (1953). Hallandsgårdar-bebyggelse på gårdar och torp före 1900. Nordiska museets handlingar 45, Stockholm.Google Scholar
 39. Sawyer, P. (1988). “Landamæri I”: The supposed eleventh-century boundary treaty between Denmark and Sweden. In Andersen A., Dahlerop, T., Lund Hansen, U., Steen Jensen, J., and Liebgott, N. K. (eds.), Festskrift til Olaf Olsen på 60-årsdagen den 7 juni 1988, Det kongelige nordiske oldskriftselskab, Copenhagen, pp. 165-170.Google Scholar
 40. Schlegel, B. (ed.) (1892). Samuel Kiechels resa i Sverige 1586. Historisk tidskrift 12: 331-354.Google Scholar
 41. Selinge, K.-G. (ed.) (1994). Kulturminnen och kulturmiljövård, Sveriges Nationalatlas, Stockholm and Bra Böcker, Höganäs.Google Scholar
 42. Shennan, S. (ed.) (1989). Archaeological Appoaches to Cultural Identity, Unwin, London.Google Scholar
 43. Strid, A. (1970). Giftas-resonemangsparti och bondefred. Ale, historisk tidskrift för Skåneland, 2: 12-28.Google Scholar
 44. Styffe, C. G. (1884). Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna 5: Sverige under de yngre Sturarne, särdeles under Svante Sture 1504-1520. Stockholm.Google Scholar
 45. Svanberg, J., and Qwarnström, A. (1993). Sankt Göran och draken. Tiden, Stockholm.Google Scholar
 46. Svennung, J. (1967). Jordanes und Scandia: Kritisch-exegetische Studien. Skrifter utgivna av Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Uppsala 44:2A, Stockholm.Google Scholar
 47. Ullén, M. (1983). Medeltida träkyrkor I:Småland samt Ydre och Kinda härader i Östergötland. Sveriges kyrkor 192, Stockholm.Google Scholar
 48. Venge, M. (1980). Bondefred og grænsefred. Historisk Tidsskrift 80: 40-63.Google Scholar
 49. Wienberg, J. (1999). From wood to stone: Church building in the County of Kalmar. In Blomkvist, N., and Lindquist, S.-O. (eds.), Europeans or Not? Local Level Strategies on the Baltic Rim 1100-1400 AD. Culture Clash or Compromise, Papers 1. Centre for Baltic Studies, Visby and Kalmar County Administrative Board, Kalmar, pp. 91-114.Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 2000

Authors and Affiliations

 • Anders Andrén
  • 1
 1. 1.Institute of ArchaeologyUniversity of LundLundSweden

Personalised recommendations