Advertisement

European Journal on Criminal Policy and Research

, Volume 6, Issue 3, pp 395–414 | Cite as

Swedish Drug Policy: A Successful Model?

 • Henrik Tham
Article

Abstract

The shift in Swedish drug policy since around 1980 towards a more strict model has according to the official point of view been successful by comparison with the earlier, more lenient drug policy. However, available systematic indicators show that the prevalence of drug use has increased since around 1980, that the decrease in drug incidence was particularly marked during the 1970s and that some indicators point towards an increase during the 1990s. The shift towards a more strict policy.

drug policy drug use evaluation incidence prevalence 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

REFERENCES

 1. Alkohol-och narkotikautvecklingen i Sverige. Rapport 97. Stockholm: Folkhälsoinstitutet/ Centralförbundet för alkohol-och narkotikaupplysning, 1Google Scholar
 2. Alpheis, H., Hamburg: Handling an open drug scene. In: N. Dorn, J. Jepsen and E. Savona (Eds), European Drug Policies and Enforcement, pp. 55–73. London: MacMillan, 1996.Google Scholar
 3. Anderzon, K., En social studie av unga missbrukare i Stockholms stad. Socialtjänsten i Stockholm, Forsknings-och utvecklingsbyrån. FoU-rapport (20), mimeo, 1994.Google Scholar
 4. Anderzon, K., Plattanaktionen-slutrapport. Stockholms stad, Resursförvaltningen för Skola och Socialtjänst, Forsknings-och utvecklingsbyrån. FoU-rapport (8), mimeo, 1997.Google Scholar
 5. Bergmark, A. and L. Oscarsson, Behandlingseffekter inom narkomanvården. In: Effekter av offensiv narkomanvård, pp. 101–117. Stockholm: Socialstyrelsen, 1993.Google Scholar
 6. Boekhout van Solinge, T., The Swedish Drug Control System. An In-Depth Review and Analysis. Amsterdam: Mets/Cedro, 1997.Google Scholar
 7. Council of Europe, Multi City Study of Drug Misuse in Amsterdam, Dublin, Hamburg, London, Paris, Rome, Stockholm. Overview and synthesis of city reports prepared by L. Lenke, Strasbourg, 1986.Google Scholar
 8. Ds 1992:19. Åtgärder mot bruk av narkotika samt ringa narkotikabrott. Stockholm: Justitiedepartementet, 1992.Google Scholar
 9. Du Rees Nordenstad, H.; Polisens insats 1996 mot narkotikahandeln på Sergels torg, Del 1. Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet, C-uppsats, 1996.Google Scholar
 10. Eriksson, I. and U.-B. Eriksson, Polisens insatser mot gatulangningen av narkotika-ett utvärderingsförsök. Stockholm: Brottsförebyggande rådet, Kansli-PM 1983:9, mimeo, 1983.Google Scholar
 11. Estrada. F., Drogvanor bland värnpliktsinskrivna. Stockholm: Centralförbundet för alkohol-och narkotikaupplysning, 1994.Google Scholar
 12. Estrada, F., Ungdomsbrottslighetens utveckling i Sverige. Nordisk Tidsskrift for Kiminalvidenskab, 84(3), pp. 153–169, 1997.Google Scholar
 13. Goldberg. T., Några frågor föranledda av den svenska narkotikapolitiken. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 82(3), pp. 177–192, 1995.Google Scholar
 14. Gould, A., Cleaning the people's home: addiction policy in Sweden. British Journal of Addiction, 84, pp. 731–741, 1989.Google Scholar
 15. Gould, A., Pollution rituals in Sweden: the pursuit of a drug-free society. Scandinavian Journal of Social Welfare, 3(2), pp. 85–93, 1994.Google Scholar
 16. Hoflund, O., Narkotikabrotten. En straffrättslig studie. Stockholm: Juristförlaget, 1988.Google Scholar
 17. Kühlhorn, E., Legale und illegale Drogen in Schweden. Vortrag Bern 24. Märtz 1984 (should be 1994), Version: Apresberne, Department of Sociology, University of Stockholm, 1984 (should be 1994).Google Scholar
 18. Kühlhorn, E., Går brottsligheten att minska. In: Minskad brottslighet: till vilket pris? En redovisning av rikskonferensen Polisen i samhället Sunne 1995, pp. 33–49. Stockholm: Rikspolisstyrelsen, 1996.Google Scholar
 19. Kühlhorn, E., C. Bejerot, K. Käll, A. Romelsjö and M. Stenbacka, Legale und illegale Drogen in Schweden. Kriminologisches Bulletin de Criminologie, 21(1), pp. 67–106, 1995.Google Scholar
 20. Kühlhorn, E., A. Kassman and M. Ramstedt, Åtgärder mot drogbrottslighet: ett naturligt experiment inom narkotkapreventionen. In: J. Ahlberg (Ed), Brottsutvecklingen 1994, pp. 135–187. Stockholm: Brottsförebyggande rådet, BRÅ-rapport (4), 1996.Google Scholar
 21. Lenke, L., Alcohol and Criminal Violence: Time Series Analyses in a Comparative Perspective. Stockholm: Almqvist and Wiksell International, 1990.Google Scholar
 22. Lenke, L., Dryckesmönster, nykterhetsrörelser och narkotikapolitik. Sociologisk Forskning, (4), pp. 34–47, 1991.Google Scholar
 23. Lenke, L. and B. Olsson, Sweden: Zero tolerance wins the argument. In: N. Dorn, J. Jepsen and E.T Savona (Eds), European Drug Policies and Enforcement, pp. 106–118. London: MacMillan, 1996.Google Scholar
 24. Lenke, L. and B. Olsson, Drugs on prescription: the Swedish experiment of 1965–67 in retrospect. European Addiction Research, forthcoming.Google Scholar
 25. Lindgren, S.-Å., Den hotfulla njutningen. Att etablera drogbruk som samhällsproblem 1890–1970. Stockholm/Stehag: Symposium Graduale, 1993.Google Scholar
 26. Moderaterna, För medborgarnas trygghet-bekämpa brotten, mimeo, 1994.Google Scholar
 27. Olsson, B., Narkotikaproblemets bakgrund. Stockholm: Sociologiska institutionen, Stockholms universitet/Centralförbundet för Alkohol-och Narkotikaupplysning, 1994.Google Scholar
 28. Olsson, O., Liberalization of Drug Policies. Stockholm: National Institute of Public Health/Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs, 1996.Google Scholar
 29. Olsson, O., S. Byqvist and G. Gomér, Det tunga narkotikamissbrukets omfattning i Sverige 1992. Stockholm: Centralförbundet för alkohol-och narkotikaupplysning, 1993.Google Scholar
 30. Proposition 1978/79:62, Regeringens proposition om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt, m. m.Google Scholar
 31. Proposition 1983/84:148, Regeringens proposition om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt, m.m.Google Scholar
 32. Proposition 1987/88:150, Regeringens proposition om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt.Google Scholar
 33. Proposition 1992/93:142, Om åtgärder mot bruk av narkotika och ringa narkotikabrott.Google Scholar
 34. Proposition 1994/95:124, Regeringens proposition om ändring av kriminalvårdslagstiftningen (anstaltsindelning m.m.).Google Scholar
 35. Ramström, J., Narkomani. Orsaker och behandling. Stockholm: Tiden/Folksam, 1983.Google Scholar
 36. Rikspolisstyrelsen, Sållningsinstrument för analys av narkotika i urin. Redovisning av en försöksverksamhet med vissa kommentarer. RPS rapport (9), Stockholm, 1995.Google Scholar
 37. Sarnecki, J., Sprutnarkomaner bland ‘vuxna Stockholmspojkar’. Brå apropå, 11(5), pp. 4–10, 1985.Google Scholar
 38. Skog, O.-J., Narkotikamissbrukets utvikling i Sverige 1979–1992. In: O. Olsson, S. Byqvist and G. Gomér, Det tunga narkotikamissbrukets omfattning i Sverige 1992, pp. 43-51. Stockholm: Centralförbundet för Alkohol-och Narkotikaupplysning, 1993.Google Scholar
 39. Socialstyrelsen, Balans i missbrukarvården? Resurser och insatser i öppenvård och institutionsvård. Socialstyrelsen följer upp och utvärderar (3), Stockholm, 1998.Google Scholar
 40. Solarz, A., Vem blir drogmissbrukare? Droger, kriminalitet och kontroll. Stockholm: Brottsförebyggande Rådet, 1990.Google Scholar
 41. SOU 1969:53. Narkotikaproblemet. Del 4. Statens offentliga utredningar. Stockholm, 1969.Google Scholar
 42. Svedberg, J. and R. Svensson, Telefonavlyssning som tvångsmedel. Stockholm: Kriminologiska Institutionen, Stockholms Universitet, C-uppsats, 1995.Google Scholar
 43. Swedish National Institute of Public Health, A Restrictive Drug Policy: The Swedish Experience. Stockholm, 1993.Google Scholar
 44. Tham, H., From treatment to just deserts in a changing welfare state. In: A. Snare (Ed), Beware of Punishment. Scandinavian Studies in Criminology, 14, pp. 89–122. Oslo: Pax, 1995a.Google Scholar
 45. Tham, H., Drug control as a national project: the case of Sweden. The Journal of Drug Issues, 25(1), pp. 113–128, 1995b.Google Scholar
 46. Träskman, P.O., The dragon's egg; drug-related crime control. In: A. Snare (Ed), Beware of Punishment. Scandinavian Studies in Criminology, 14, pp. 148–172. Oslo: Pax, 1995.Google Scholar
 47. Von Hofer, H., Brott och straff i Sverige. Historisk kriminalstatistik 1750–1984. Diagram, tabeller och kommentarer. Stockholm: Statistiska Centralbyrån, 1985.Google Scholar
 48. Von Hofer, H., Brottsutveckling och kriminalpolitik under 80-talet. In: Kriminalitet och frihet. pp. 51–72. Stockholm: Verdandi, 1989.Google Scholar
 49. Von Hofer, H., L. Lenke and U. Thorsson, Criminality among 13 Swedish birth cohorts. British Journal of Criminology, 23, pp. 263–269, 1983.Google Scholar
 50. Yearbook of Judicial Statistics 1993. Stockholm: Statistics Sweden.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1998

Authors and Affiliations

 • Henrik Tham
  • 1
 1. 1.Department of CriminologyStockholm UniversityStockholmSweden

Personalised recommendations