Advertisement

GeoJournal

, Volume 45, Issue 3, pp 209–220 | Cite as

Secularization in the Netherlands in its historical and geographical dimensions

 • Hans Knippenberg
Article

Abstract

The Netherlands is one of the most secularized countries in the western world. The aim of this paper is to put the secularization process in both historical and geographical perspective. As a mass process secularization started in the last quarter of the nineteenth century and accelerated from the sixties of this century onwards. The first concentrations of non-denominationalism could be found in the (Protestant) countryside of Friesland and Groningen as a consequence of profound social cleavages. Then, the big cities in the west took part in the process and more recently even the Catholic areas were affected due to the cultural revolution of the sixties and early seventies. Two counterforces were analysed: a religious revival within the Protestant community and the increasing proportion of Muslims and Hindus as a consequence of immigration and high fertility levels.

geography of religion 19th and 20th century secularization the Netherlands 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Amersfoort J.M.M. van and Wusten H.H. van der, 1989: De cultuurgeografie van Nederland na 1945. In: de Pater B.C., Hoekveld G.A. and van Ginkel J.A. (eds), Nederland in delen. Een regionale geografie. Deel I, pp. 83–104. De Haan/Unieboek, Houten.Google Scholar
 2. Atzema O.A.L.C. and Buursink J., 1985: Regionale spreiding en binnenlandse migratie van mediterranen in Nederland. KNAG Geografisch Tijdschrift XIX, 113–122.Google Scholar
 3. Bax E.H., 1988: Modernization and cleavage in Dutch society. A study of long term economic and social change’. PhD Dissertation Groningen University.Google Scholar
 4. Becker J.W. and Vink R., 1994: Secularisatie in Nederland, 1966–1991. Sociaal en Cultureel Planbureau, Rijswijk.Google Scholar
 5. Decavele J., 1979: Reformatie en begin katholieke restauratie 1555–1568. Algemene Geschiedenis der Nederlanden. Deel 6, Fibula-Van Dishoeck, Haarlem, pp. 166–185.Google Scholar
 6. Dekker G., 1987: Godsdienst en samenleving. Inleiding tot de studie van de godsdienstsociologie. Kok, Kampen.Google Scholar
 7. Dekker G., Stoffels H.C. and Vellenga S.J., 1990: Revitalisering binnen het protestantisme. De evangelische beweging. In: Schreuder O. and van Snippenburg L. (eds.), Religie in de Nederlandse samenleving. De vergeten factor. Annalen van het Thijmgenootschap 78-2, Ambo, Baarn, pp. 66–89.Google Scholar
 8. Dobbelaere K., 1981: Secularisation. A multi-dimensional concept. Current Soc. 29: 91–213.Google Scholar
 9. Doorn P. and Bommeljé Y., 1987: Ontkerkelijking en verzuiling. Een onderzoek naar de invloed van kerken op publieke middelen in Nederland. Humanistisch Verbond, Utrecht.Google Scholar
 10. Ester P., Halman L. and Moor R. de: The individualizing society. Value change in Europe and North America. Tilburg University Press, Tilburg.Google Scholar
 11. Fenn R.K., 1978: Toward a theory of secularization. The Society for the Scientific Study of Religion, Norwich.Google Scholar
 12. Frieswijk J., Kalma J.J. and Kuiper Y. (eds.), 1988: Ferdinand Domela Nieuwenhuis. De Apostel van de Friese arbeiders. Friese Pers Boekerij, Drachten/Leeuwarden.Google Scholar
 13. Heek F. van, 1954: Het geboorte-niveau der Nederlandse Rooms-Katholieken. Een demografisch-sociologische studie van een geëmancipeerde minderheidsgroep. Stenfert Kroese, Leiden.Google Scholar
 14. Knippenberg H., 1992: De religieuze kaart van Nederland. Omvang en geografische spreiding van de godsdienstige gezindten vanaf de Reformatie tot heden. Van Gorcum, Assen.Google Scholar
 15. Kok J.A. de, 1964: Nederland op de breuklijn Rome-Reformatie. Numerieke aspecten van Protestantisering en Katholieke Herleving in de Noordelijke Nederlanden 1580–1880. Van Gorcum/Prakke and Prakke, Assen.Google Scholar
 16. Kruijt J.P., 1928: De bevolking der Zaanstreek. Mensch en Maatschappij 4, pp. 221–232 and 306–322.Google Scholar
 17. Kruijt J.P., 1993: De onkerkelijkheid in Nederland. Haar verbreiding en oorzaken. Proeve eener sociografische verklaring. Noordhoff, Groningen/Batavia.Google Scholar
 18. Kruijt J.P. and Goddijn W., 1962: Verzuiling en ontzuiling als sociologisch proces. In: den Hollander A.N.J. et al. (eds.), Drift en koers. Een halve eeuw sociale verandering in Nederland (second edition), Van Gorcum, Assen.Google Scholar
 19. Kwaasteniet M. de, 1990: Denomination and primary education in the Netherlands (1870–1984). Netherlands Geographical Studies 117, KNAG/EUI, Amsterdam/Florence.Google Scholar
 20. Lijphart A., 1989: Consociational democracy. World Politics 21: 207–225.CrossRefGoogle Scholar
 21. Martin D.A., 1978: A general theory of secularization. Basil Blackwell, Oxford.Google Scholar
 22. Metze M., 1996: De Staat van Nederland op weg naar 2000. SUN, Nijmegen.Google Scholar
 23. Park C.C., 1994: Sacred Worlds. An introduction to Geography of Religion. Routledge, London/New York.Google Scholar
 24. Pennings P., 1991: Verzuiling en ontzuiling: de lokale verschillen. Opbouw, instandhouding en neergang van plaatselijke zuilen in verschillende delen van Nederland na 1880. Kok, Kampen.Google Scholar
 25. Peters J. and Dam B. van, 1987: Secularisering in Nederland in de jaren zestig en zeventig: een differentieel proces. Jaarboek Katholiek Documentatie Centrum 16 (1986), Nijmegen, pp. 98–120.Google Scholar
 26. Peters J. and Schreuder O., 1987: Katholiek en Protestant. Een historisch en contemporain onderzoek naar confessionele culturen. Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen, Nijmegen.Google Scholar
 27. Prins C.J.M., 1994: Islamieten en Hindoes in Nederland: heriziening van de tijdreeks. CBS Maandstatistiek van de Bevolking 1994–2, pp. 22–27.Google Scholar
 28. Romein J. and Romein A., 1973: Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen. (10th edition). Querido, Amsterdam.Google Scholar
 29. SCP, 1996; Sociaal en Cultureel Rapport 1996. Sociaal en Cultureel Planbureau, Rijswijk.Google Scholar
 30. Schreuder O., 1985: Religie en modernisering. In: Laeyendecker L. and Schreuder O. (eds): Religie en politiek. Verkenning op een spanningsveld, pp. 197–213. Kok Agora, Kampen.Google Scholar
 31. Smits, P., 1952: Kerk en Stad. Een godsdienstsociologisch onderzoek met inbegrip van een religiografie van de industriestad Enschede. Boekencentrum, 's-Gravenhage.Google Scholar
 32. SOPEMI, 1995: Migration, Immigrants and policy in the Netherlands. Recent trends and developments. Report for the Continuous Reporting System on Migration (SOPEMI) of the OECD. Centre for Migration Research, Amsterdam.Google Scholar
 33. Staverman M., 1954: Buitenkerkelijkheid in Friesland. Van Gorcum/Hak and Prakke, Assen.Google Scholar
 34. Stoffels H., 1990a: De charismatische factor: enkele onderzoeksgegevens. In: Pinksteren. Religieuze bewegingen in Nederland 20, pp. 83–94.Google Scholar
 35. Stoffels H.C., 1990b: Wandelen in het licht. Waarden, geloofsovertuigingen en sociale posities van Nederlandsche evangelischen. Kok, Kampen.Google Scholar
 36. Stoffels, H.C., 1995: Als een briesende leeuw. Orthodox protestanten in de slag met de tijdgeest. Kok, Kampen.Google Scholar
 37. Vellenga S.J., 1991: Een ondernemende beweging. De groei van de evangelische beweging in Nederland. VU Uitgeverij, Amsterdam.Google Scholar
 38. Vermooten W.H., 1960: Hervormd Amsterdam en zijn maatschappelijke achtergrond in de 19e on 20e eeuw. In: Banning W. (ed.), Handboek Pastorale Sociologie. Deel VI. Boekencentrum, 's-Gravenhage.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1998

Authors and Affiliations

 • Hans Knippenberg
  • 1
 1. 1.Department of Human GeographyUniversity of AmsterdamAmsterdamThe Netherlands

Personalised recommendations