Skip to main content
Log in

A Swedish Perspective

 • Books Forum
 • Published:
BioSocieties Aims and scope Submit manuscript

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

References

 • Ansell R. (2007). Rape case management at the Swedish National Laboratory of Forensic Science. Problems of Forensic Sciences, 67, 255–272.

  Google Scholar 

 • Åsgård U. (2004). Mer DNA till polisen (More DNA to the police). Svenska Dagbladet Brännpunkt, 5 September.

 • Beslut angående anmälan kring frivilligt lämnade salivprover för DNA-analys (Decision on complaints on voluntarily given saliva samples for DNA analyses). Riksdagens Ombudsmän—JO, Justitieombudsmannen 2002, diarienummer 696–2001.

 • Beslut: Tillsynsärende—Tillhandahållande av blodprov ur PKU-biobanken i samband med åklagares beslut om beslag (Decision: Audit on the use of blood samples from the PKU biobank regarding a prosecution decision to seize samples). Socialstyrelsen, 5 December 2003, diarienummer 44–8765/03.

 • Bojs K. (2004). PKU-registret kan bli ett förtäckt DNA-register. Dagens Nyheter:DN Kolumn, 17 June.

 • Bojs K. (2006). PKU-registret är en odemokratisk väg (The PKU register is a non-democratic path). Dagens Nyheter, DN Analys, 18 January.

 • Dagens Nyheter, Ledare (2003). Håll DNA-fingrarna i styr (Keep the DNS fingers away). 13 October.

 • Dagens Nyheter (2004). Hundratals begär utträde ur DNA-register (Hundreds request withdrawal from DNA database). 21 October.

 • Dagens Nyheter (2005). Alla borde registreras (Everyone should be on the database). 4 June.

 • Diesen C., & Björkman J. (2003). DNA-bevis är inte alltid starka (DNA evidence is not always strong). Juridisk Tidskrift, 4, 890–904.

  Google Scholar 

 • Eudoxa (2004). Öppnande av PKU-registret hotar förtroendet för forskningen och vården (Open access to the PKU register threatens public trust of research and health care). 9 November. URL: www.eudoxa.se

 • Fjällström R. (2006). Myndigheter försvårar jakten (Authorities obstruct the chase). Svenska Dagbladet, 30 January.

 • Funcke N. (2003). Fartblind brottsbekämpning (Speed-blinded crime fighting). Dagens Nyheter, DN Signerat, 30 October.

 • Genteknik, Integritet och etik. Slutbetänkande av kommittén om genetisk integritet (Final conclusions from the Committee on Genetic Integrity). Statens offentliga utredningar, SOU 2004:20.

 • Halldenius L., & Eriksson K.E. (2005). Få vill låta registrera sitt DNA (Few want to be in a DNA database). Svenska Dagbladet, 3 February.

 • Holender R. (2006). Bovar begär utträde ur blodregister (Crooks request withdrawal from blood registers). Dagens Nyheter, 25 January.

 • Home Office (UK) (2005). Intelligence-led screens. Forensic Science Service, Fact Sheet. URL (accessed February 2008): www.forensic.gov.uk/forensic_t/inside/news/docs/Intelligence_led_screens.doc

 • Jewert J. (2004). Det bländande DNA-beviset (The dazzling DNA evidence). Dagens Nyheter, DN Kolumn, 25 March.

 • Karolinska Sjukhuset (n.d.). PKU-laboratoriet, information om nyföddhetsscreeningen (The PKU laboratory, information on newborn screens). URL: www.karolinska.se

 • Kopp I., & Egerstedt O. (2002). Ta prov även vid enkla brott (Take samples for non-serious crimes too). Dagens Nyheter, DN debatt, 11 November.

 • Lag om ändring av ‘Polisdatalag SFS 1998:622’ (Amendment Act on Police Data Act). SFS 2005:878.

 • Lag om ändring av Rättegångsbalken (Amendment Act concerning the Code of Judicial Procedure). SFS 2005:877a.

 • Lag om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. (Temporary amendment on the legislation (2002:297) on biobanks within the health and medical care system). SFS 2005:1 (Tillfällig lagändring).

 • Lag om belastningsregister (Criminal Records Registry Act). SFS 1998:620.

 • Lag om biobanker i hälso och sjukvården m.m. (Legislation on biobanks within the health and medical care system). Svensk författningssamling, SFS 2002:297

 • Leijonhufvud M., & Eriksson B. (2004). Heltäckande DNA-register inget hot mot integriteten (Nationwide DNA bases are no threat to integrity). Dagens Nyheter, DN Debatt, 27 November.

 • Leijonhufvud M., & Eriksson B. (2005). Katastrofen blottlägger behovet av DNA-register (Catastrophe exposes the need for a DNA database). Dagens Nyheter, DN Debatt, 8 January.

 • Lövgren P. (2007). När Prümfördraget införlivas i EU:s lagstiftning, DNA-register öppnas för utländsk polis (As the Prüm Treaty is incorporated into EU legislation, DNA databases will be open to foreign police). Magazin Direkt, 3, 2–3.

  Google Scholar 

 • Ludvigsson J. (2005). DNA-register i flodvågornas spår (DNA databases following the floods). Östgöta Correspondenten, Corren Debatt, 25 January.

 • Olsson J., & Ansell R. (2003). DNA-register är inte farligt: Det kan användas på samma villkor som fingeravtrycksregistret (DNA databases are not dangerous: They can be used on the same basis as the fingerprint database). Göteborgs Posten, GP Debatt, 26 October.

 • Olsson J., & Ansell R. (2004). DNA-registrera brottslingar (Criminals to be on DNA database). Sydsvenska Dagbladet, Debatt, 28 November.

 • Om husrannsakan samt kroppsvisitation och kroppsbesiktning (On the search of premises, search of persons and intimate searches). Rättegångsbalken, 28:de kapitlet §11–14.

 • Polisdatalag (Police Data Act). SFS 1998:622.

 • Sanchez A., & Sandberg A. (2003). Felaktiga grunder för DNA-registren (Incorrect foundation for the DNA database). Folket, 17 October.

 • Snaprud P. (2003a). Huddinge försvarar blodprov (Huddinge defends blood sampling). Dagens Nyheter, 6 November.

 • Snaprud P. (2003b). Uttag hotar biobanker (Withdrawal threatens biobanks). Dagens Nyheter, 9 November.

 • Snaprud P. (2004). Polisen missbrukade biobanken (Police misused biobank). Dagens Nyheter, 12 January.

 • Sörbring G. (2003). Polisen fick blodprov från skyddat register (Police obtained blood sample from a restricted register). Dagens Nyheter, 25 October.

 • Svensson A. (2003). DNA-registrera alla svenskar (All Swedes to be on DNA database). Dagens Nyheter, DN Debatt 2 October.

 • Svensson A. (2006). Bygg ett DNA-register (Create one DNA register). Aftonbladet, Debatt, 19 January.

 • Tio år med DNA (Ten years with DNA). SKL Rapport, 2005:02.

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Ricky Ansell.

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Cite this article

Ansell, R., Rasmusson, B. A Swedish Perspective. BioSocieties 3, 88–92 (2008). https://doi.org/10.1017/S174585520800598X

Download citation

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1017/S174585520800598X

Navigation