Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 81, Issue 4, pp 40–43 | Cite as

Resultaten uit onderzoek en praktijkervaringen

Positie van ervaringsdeskundigen armoede nog volop in ontwikkeling

  • Silvia BuntEmail author
Artikel
  • 4 Downloads

In de ggz en de verslavingszorg werken al geruime tijd opgeleide ervaringsdeskundigen. In armoede en sociale uitsluiting heeft deze trend zich pas recent ingezet, met dank aan onder meer de Edasu-opleidingen.1 Uit onderzoek blijkt de meerwaarde van ervaringsdeskundigen. Maar hun rol is niet altijd duidelijk en wordt ook niet altijd op prijs gesteld.

In België startte ruim tien jaar terug een opleiding die de kloof moest overbruggen tussen de leefwereld van mensen in armoede en de systeemwereld van de organisaties met wie zij te maken hebben. Vereniging De Link nam hierin het voortouw. In 2013 onderzocht De Link of er ook in Nederland behoefte was aan een dergelijke opleiding. Zowel onder ervaringsdeskundigen als onder professionals bleek dat zo te zijn. In 2014 heeft De Link een aantal teams van Nederlandse trainers en ervaringsdeskundigen opgeleid in het gedachtengoed en hun methodiek. Dit leidde in 2015 tot de start van een aantal Edasu-opleidingen in Nederland. Alle opleidingen...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Freelance adviseur/onderzoeker in het sociaal domein bij eenmanszaak Slim BeleidHoutenNetherlands

Personalised recommendations