Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 81, Issue 2–3, pp 42–46 | Cite as

Een blik in de toekomst?

Multichannel communicatie en artificial intelligence in de schuldhulpverlening

  • Marcel WiedenbruggeEmail author
Artikel
  • 3 Downloads

Digitalisering is een niet te stuiten ontwikkeling. Velen zien dit als een groot gemak en ook de overheid stimuleert de digitalisering. Een grote groep Nederlanders kampt echter met beperkte digitale vaardigheden. Digitale communicatieplatformen kunnen deze kwetsbare groep ondersteunen, bijvoorbeeld in de schuldhulpverlening.

Dat de overheid digitalisering stimuleert, sluit aan op haar enigszins technocratische verwachting dat de moderne burger (financieel) zelfredzaam moet zijn. Maar uit het in april 2017 verschenen rapport Weten is nog geen doen 1 blijkt dat er een forse discrepantie bestaat tussen het denk- en doenvermogen van veel mensen. Digitalisering dient als zodanig rekening te houden met een aanzienlijke groep Nederlanders die zonder aanpassingen niet goed met deze technologische ontwikkelingen overweg kan. Denk bijvoorbeeld aan laaggeletterden, analfabeten 2 en mensen met beperkte digitale vaardigheden 3, maar ook mensen die uit een andere cultuur komen en/of onze taal niet...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations