Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 80, Issue 2, pp 32–34 | Cite as

Hoe is dat te realiseren?: Van volwasseneneducatie naar levenslang leren

  • Hans Hoes
Onderwijs
  • 16 Downloads

Samenvatting

Na 21 jaar volwasseneneducatie (VE), waarbij de zelfredzaamheid van burgers via cursussen, vooral in de Nederlandse taal en alfabetisering, in regionale opleidingscentra (roc’s) werd verbeterd, is nu de tijd aangebroken om levenslang leren voor iedereen centraal te stellen. Hoe is levenslang leren voor iedereen te realiseren?

Noten

  1. 1.
    R. van Schoonhoven, 2012. Te vinden op www.lvo-onderwijs.nl in het dossier volwasseneneducatie.
  2. 2.
    Te vinden op www.lvo-onderwijs.nl in het dossier volwasseneneducatie.
  3. -.
    2016: Algemene Rekenkamer. Aanpak laaggeletterdheid.Google Scholar
  4. -.
    2016: Aandachtspunten Versterking Volwasseneneducatie in Nederland European Association for the Education of Adults. Manifest over Volwasseneneducatie in de 21ste eeuwGoogle Scholar
  5. -.
    2016: Maastricht University. Europese Vergelijking Systemen van Volwasseneneducatie en Aanpak LaaggeletterdheidGoogle Scholar
  6. -.
    2017: SER. Leren en Ontwikkelen tijdens de LoopbaanGoogle Scholar
  7. -.
    2017: Commissie Sap. Doorleren Werkt 2017: Regioplan. Evaluatie wijziging WEB.Google Scholar
  8. 3.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations