Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 80, Issue 2, pp 45–47 | Cite as

Worden wetten op juiste wijze uitgevoerd?: Het perspectief van kwetsbare burgers

 • Ingeborg Lunenburg
Wet- en regelgeving
 • 25 Downloads

Samenvatting

Regeringscommissaris Scheltema bepleit een wijziging van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Door deze wijziging kunnen behalve geschillen tussen burger en gemeente, ook geschillen tussen burger en uitvoerende partij in een procedure aan de orde gesteld worden. Dit veronderstelt dat de wetten door gemeenten thans op juiste wijze (kunnen) worden uitgevoerd. Maar is dat wel zo?

Noten

 1. 1.
  TK 2015/16, 34 477, nr. 1 (brief aan de Tweede Kamer dd. 13 mei 2016 van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)Google Scholar
 2. 2.
  In dit artikel wordt de term burger gebruikt waarmee wordt bedoeld: de cliënt (Wmo 2015), de ouders en jeugdigen (JW) en (niet-)uitkeringsgerechtigden (PW)Google Scholar
 3. 3.
  In dit artikel wordt de term ondersteuning gebruikt waarmee wordt bedoeld: maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), jeugdhulp (JW), bijstandsverlening en/of inschakeling in de arbeid (PW)Google Scholar
 4. 4.
  Zie ook art. 2.3.2 lid 4 Wmo 2015, art. 2.3 lid 1 JW en art. 9 lid 1 PW met uitzondering van de hulp van anderenGoogle Scholar
 5. 5.
  TK 2013/14, 33 841, nr. 3, p. 22, 67Google Scholar
 6. 6.
  Aanbieders als bedoeld in de Wmo 2015, jeugdhulpaanbieders en jeugdhulpverleners als bedoeld in de Jeugdwet, partijen die zorgdragen voor de inschakeling in de arbeid voor (niet-)uitkeringsgerechtigden op grond van de Participatiewet of andere door de gemeente in het leven geroepen privaatrechtelijke organisatiesGoogle Scholar
 7. 7.
  Art. 2.3.2 lid 4 aanhef en onder f Wmo 2015Google Scholar
 8. 8.
  CRVB:2017:3633 (Wmo), CRVB:2017:1477 (JW) en CRVB:2016:2441 (PW)Google Scholar
 9. 9.
  Art. 2.1.1 Wmo 2015Google Scholar
 10. 10.
  Art. 2.6.4 lid 1 Wmo 2015Google Scholar
 11. 11.
  niet behorend tot de overheidGoogle Scholar
 12. 12.
  Art. 2.6.3 Wmo 2015Google Scholar
 13. 13.
  Titel 10.1 AwbGoogle Scholar
 14. 14.
  Vergelijk de zogeheten kerntaken-jurisprudentie op grond van de Participatiewet (bijv. CRVB:2017:3121)Google Scholar
 15. 15.
  Art. 2.3 lid 1 JWGoogle Scholar
 16. 16.
  RBGEL:2018:104 en 106 en zie ook RBLIM:2017:12039Google Scholar
 17. 17.
  RBROT:2018:1002Google Scholar
 18. 18.
  RBOBR:2017:5596Google Scholar
 19. 19.
  TK 2017/18, 34 477, nr. 27Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

 • Ingeborg Lunenburg
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations