Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 79, Issue 5, pp 62–63 | Cite as

Kunnen minima voor eigen bijdrage een beroep doen op bijzondere bijstand?: Rechtbank beantwoordt de vraag

  • Ingeborg Lunenburg
uitspraak onder de loep
  • 7 Downloads

Samenvatting

Wordt een beroep gedaan op de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg, de Wmo 2015 of de Wet op de Rechtsbijstand, dan moet daar vaak een eigen bijdrage voor worden betaald. Kunnen minima daarvoor een beroep doen op bijzondere bijstand? De Rechtbank Overijssel geeft antwoord. 1

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

  • Ingeborg Lunenburg
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations