Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 79, Issue 5, pp 59–61 | Cite as

Wie zorgt voor onze ouderen in landelijke gebieden?: Interview aanjagers Nederland Zorgt Voor Elkaar

  • Petra Versluis
zorg

Samenvatting

De vergrijzing, een terugtrekkende overheid en krimp in het landelijk gebied. Die combinatie maakt de vraag wie nu en in de toekomst voor de ouderen aldaar zorgt, zeer relevant. Hoe organiseer je dat zorg voor iedereen bereikbaar blijft? Ben van Essen en Jan Smelik van Nederland Zorgt Voor Elkaar geven hun visie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

  • Petra Versluis
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations