Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 79, Issue 5, pp 52–54 | Cite as

Vrouwen in vrouwenopvang verstrikt in financiële regelingen: Vrouwen in de knel

  • Annemarie Tuzgöl
maatschappelijke opvang

Samenvatting

Jaarlijks komen ongeveer twaalfduizend vrouwen, vaak met kinderen, terecht in de vrouwenopvang. Meestal zijn zij mishandeld en zijn er psychische en financiële problemen. Maar in de vrouwenopvang lopen ze ook nog eens aan tegen de bureaucratie van de overheid. Daardoor verlaten ze deze plek uiteindelijk vaak met nog meer schulden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

  • Annemarie Tuzgöl
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations