Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 79, Issue 5, pp 48–49 | Cite as

Hoe denken statushouders over werken in Nederland?: Kansen, uitdagingen en verwachtingen

  • Geerten Kruis
  • Daphne van Eden
participatie

Samenvatting

De bereidheid van statushouders om aan de slag te gaan op de Nederlandse arbeidsmarkt is hoog. Dit blijkt uit een vragenlijst die stichting VIEP (Voor Iedereen Een Plek) heeft afgenomen onder statushouders. De resultaten tonen een aantal kansen en uitdagingen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

  • Geerten Kruis
    • 1
  • Daphne van Eden
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations