Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 79, Issue 5, pp 46–47 | Cite as

Biedt uitzendwerk kansen voor werkzoekende vijftigplussers?

  • Lambrecht van Eekelen
  • Marcel Spijkerman
arbeidsmarkt in cijfers en trends
  • 5 Downloads

Samenvatting

Een groot deel van de mensen in de WW vindt werk als uitzendkracht. Dit geldt ook voor vijftigplussers. In dit artikel beantwoorden we de vraag of uitzendwerk voor ouderen ook leidt tot doorstroom naar een niet-uitzendbaan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

  • Lambrecht van Eekelen
    • 1
  • Marcel Spijkerman
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations