Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 79, Issue 5, pp 43–45 | Cite as

Rechtbank Gelderland: huidige uitvoeringspraktijk evident onrechtmatig: Beschikking-vrij werken aan mootjes gehakt

  • Gjalt Schippers
wet- en regelgeving
  • 6 Downloads

Samenvatting

Sinds de invoering van de Wmo 2015 werken bestuursorganen steeds vaker zonder beschikkingen. Zij zien het keukentafelgesprek als dé gelegenheid om afscheid te nemen van als onnodig ervaren bureaucratie en ingewikkelde administratieve processen. Maar de keerzijde is dat burgers verstoken blijven van hun wettelijk recht op rechtsbescherming. 1

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

  • Gjalt Schippers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations