Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 79, Issue 5, pp 40–42 | Cite as

De wetenschappelijke weg om mensen aan een baan te helpen: Kennis als sleutel naar werk

  • Marcel van Druenen
onderzoek

Samenvatting

Wat kan wetenschappelijk onderzoek naar (netto) effectiviteit van re-integratie methoden bijdragen aan de kwaliteit van de dienstverlening aan werkzoekenden? Veel onderzoek is er op gericht om te bewijzen dat een bepaalde aanpak werkt. Maar wat werkt voor de een, hoeft niet te werken voor de ander.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

  • Marcel van Druenen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations