Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 79, Issue 5, pp 20–23 | Cite as

Tellen en vertellen, maar vooral luisteren: Narratief waarderen

  • Esther Sarphatie
uitvoeringspraktijk
  • 21 Downloads

Samenvatting

De meeste lokale overheden gaan uit van rechtmatigheid, kwantiteit, heldere structuren en chronologische fasering. Terwijl inwoners leven in een andere werkelijkheid: die van gevoel, dagelijkse chaos, relaties en kwaliteit. Narratief waarderen kan de logica van de gemeente en het paradigma van inwoners respectvol combineren. Dat ervaar ik als gemeente-antropoloog én inwoner.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

  • Esther Sarphatie
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations