Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 79, Issue 5, pp 11–12 | Cite as

Verklaring regionale verschillen meer dan een mentaliteitskwestie: Verkenning Platform31

 • Radboud Engbersen
 • Matthijs Uyterlinde
 • Ymkje Woudstra
sociaal domein
 • 20 Downloads

Samenvatting

In de Overall rapportage sociaal domein 2015 constateert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) opvallend grote regionale verschillen in het gebruik van voorzieningen. Platform31 ging samen met provinciale kennisinstellingen op zoek naar verklaringen voor het hoge gebruik in vier krimpregio’s.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

 • Radboud Engbersen
  • 1
 • Matthijs Uyterlinde
  • 1
 • Ymkje Woudstra
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations